116/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 27. októbra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 30/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm.c) sa slová „služby a opravy“ nahrádzajú slovami „vecné plnenia a výkony (ďalej len „služby“)".
2.
§ 77 ods. 2 znie:
(2) Zabezpečenie pracujúcich uvedených v § 3 písm. f) a občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách, s výnimkou základnej (náhradnej) služby, upravujú vykonávacie predpisy [§ 172 ods. 1 písm. d) a e)].".
3.
§ 171 písm. b) znie:
„b)
príslušné národné výbory, pokiaľ ide o
1.
zaopatrovací príspevok,
2.
dávky zo zabezpečenia v chorobe, zo zabezpečenia matky a dieťaťa pracujúcich uvedených v § 3 písm. f) a občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru,
3.
dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich a
4.
zabezpečenie dôchodcov niektorými ďalšími dávkami (§ 72).“.
4.
§ 172 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
pre občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru zabezpečenie v chorobe, zabezpečenie matky a dieťaťa, zabezpečenie v čase vojenského cvičenia a dôchodkové zabezpečenie obdobne podľa úpravy platnej pre pracovníkov v pracovnom pomere;“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.