Predpis bol zrušený predpisom 296/1990 Zb.

114/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983 do 18.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. októbra 1983
o zriadení Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Zriaďuje sa Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia“) ako ústredný orgán štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja.
Čl. 2
(1)
Štátna komisia sa skladá z predsedu Štátnej komisie, ktorým je podpredseda vlády Československej socialistickej republiky, z podpredsedov a ďalších členov Štátnej komisie.
(2)
Predsedu Štátnej komisie vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky. Podpredsedov Štátnej komisie a ďalších členov Štátnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Členmi Štátnej komisie sú aj podpredsedovia vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky poverení riadením Českej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.
(4)
Prácu Štátnej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Štátnej komisie.
Čl. 3
Zrušuje sa Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj zriadené ustanovením čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.
Čl. 4
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.