113/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 11. října 1983,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 29 odst. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění č. 84/1969 Sb., § 152 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb. a § 373 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 2 odst. 1, v § 3 odst. 1 a 2 a v § 5 odst. 1 se částka 350 Kčs nahrazuje částkou 400 Kčs.
2.
Příloha vyhlášky se nahrazuje přílohou připojenou k této vyhlášce.
3.
V § 3 odst. 3 se slovo „padesáti“ nahrazuje slovem „stem“.
4.
§ 3 odst. 4 zní:
„(4)
Z pracovní odměny odsozeného za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je na základě smlouvy mezi ústavem a hospodářskou organizací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona zařazen do práce, se provede srážka ve výši 70 % k úhradě nákladů výkonu trestu.“.
5.
§ 5 odst. 2 zní:
„(2)
Z pracovní odměny za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je zařazen do práce (§ 3 odst. 4), náleží odsouzenému kapesné ve výši 30 %.“.
6.
§ 6 odst. 1 a 3 znějí:
„(1)
Z pracovní odměny náleží odsozenému úložné ve výši stanovené v příloze.
(3)
Z části úložného převyšující 600 Kčs může odsozený poskytovat příspěvky své manželce (manželovi), dětem, rodičům (pradodičům), sourozencům, družce (druhovi) a plnit své závazky, pokud tato část nepodléhá srážkám podle § 8 a 8a.“.
7.
Nadpis oddílu druhého zní:
„Srážky prováděné na základě výkonu rozhodnutí a dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů“.
8.
§ 8 odst. 1 věta prvá zní:
„(1)
Je-li nařízen výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného k vydobytí výživného nezaopatřených dětí, srazí se k uspokojení pohledávky bežného výživného částky ve výši odpovídající srážkám uvedeným v § 2.“.
9.
§ 8 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
„(3)
Je-li nařízen výkon rozhodnutí pro některou z pohladávek vyjmenovaných v § 4 odst. 1, lze provádět srážky pro tutéž pohledávku soubežně podle § 4 i podle § 8 odst. 2; srážky podle § 4 se považují za srážky provedené při výkonu rozhodnutí.“.
10.
Za § 8 se vkládá § 8a, který zní:
㤠8a
(1)
Je-li uspokojení pohledávky vůči odsozenému zajištěno dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmu,6) provádějí se srážky z částky úložného převyšující 600 Kčs spolu s ostatními pohledávkami, pro které je nařízen výkon rozhodnutí (§ 8 odst. 2 věta druhá). Pořadí srážek se řídí dnem, kdy byla dohoda ústavu doručena, popřípadě dnem uzavření dohody, jde-li o dohodu mezi ústavem a odsouzeným.
(2)
Je-li dohodou zajištěna některá z pohledávek vyjmenovaných v § 4 odst. 1, použije se ustanovení § 8 odst. 3 obdobně.“.
11.
V § 9 odst. 1 se částka 20 Kčs nahrazuje částkou 30 Kčs.
12.
V § 10 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Úroky z prodlení se nepožadují.“.
13.
V § 11 se částka 28 Kčs nahrazuje částkou 50 Kčs.
14.
§ 17 zní:
㤠17
(1)
Jestliže ten, proti němuž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, nastoupí trest odnětí svobody nebo je vzat do vazby, postupuje se podle ustanovení § 293 až 295 občanského soudního řádu jako při změně plátce mzdy, přičemž za mzdu povinného se tu považuje pracovní odměna odsozeného, pokud podle této vyhláášky může sloužit k uspokojení vymáhané pohledávky.
(2)
Byl-li odsozený nebo obviněný přemistěn do jiného ústavu, pokračuje tento ústav ve výkonu rozhodnutí srážkami z jeho pracovní odměny. Tato změna nemá vliv na pořadí vymáhaných pohledávek.
(3)
Přemistění odsouzeného do jiného ústavu se nepovažuje za změnu plátce mzdy7).
(4)
Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřěně v případech, kdy osoba uvedená v § 15 byla přemistěna do jiného zvláštního výchovného zařízení.
(5)
Jinak se na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzeného a na výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny chovanců zvláštních výchovných zařízení vztahují obecná ustanovení o výkonu rozhodnutí.“.
Čl. II
(1)
Náklady výkonu vazby (§ 9) a výkonu trestu (§ 11) upravené touto vyhláškou se stanoví ode dne její účinnosti.
(2)
Podle § 8a se postupuje i u dohod uzavřených nebo doručených ústavu před počátkem účinnosti této vyhlášky.
(3)
Srážky z pracovní odměny odsozeného za měsíc prosinec 1983 se provedou podle této vyhlášky.
Čl. III
Tato vyhláška nabýva účinnosti dnem 1. ledna 1984.
Ministr:

Dr. Kašpar v. r.
Príloha č. 1 zákona 113/1983 Zb.
6)
§ 27 občanského zákoníku.
§ 246 zákoníku práce.
7)
§ 293 - 296 občanského soudního řádu.