8/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1982 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 27. januára 1982
o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa Čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Ustanovenie § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku znie:
„(1)
Materský príspevok je, ak sa žena stará
o jedno dieťa do dvoch rokov veku 600 Kčs,
o dve deti do dvoch rokov veku 900 Kčs,
o tri a viac detí do dvoch rokov veku 1300 Kčs
za kalendárny mesiac.
(2)
Ak materský príspevok patrí len po časť mesiaca, je pri starostlivosti
o jedno dieťa do dvoch rokov veku 20 Kčs,
o dve deti do dvoch rokov veku 30 Kčs,
o tri a viac detí do dvoch rokov veku 43 Kč
za kalendárny deň.“.
Čl. II
Ustanovenie § 19 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov sa vypúšťa.
Čl. III
Ustanovenie § 11 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa,1) sa vypúšťa.
Čl. IV
Ustanovenie § 19 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách sa vypúšťa.
Čl. V
Prechodné ustanovenia
(1)
Materský príspevok poskytovaný predo dňom účinnosti tohto zákonného opatrenia sa zvyšuje podľa Čl. I bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(2)
Nemocenské vyplácané vo výške jednej polovice podľa doterajších predpisov sa upraví podľa Čl. II až IV bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia.
Čl. VI
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Úplné znenie č. 51/1976 Zb.