76/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 9. června 1982,
kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenaní:
§ 1
(1)
K ocenění zásluh jednotlivců, kolektivů pracujících a socialistických organizací za mimořádně aktivní činnost při budování a dalším rozvoji škol a školských zařízení se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství (dále jen „čestné uznání“).
(2)
Čestné uznání se neuděluje učitelům a jiným školským pracovníkům,1) kolektivům těchto pracovníků a organizacím v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo školství“).
§ 2
(1)
Čestné uznání může udělit ministr školství České socialistické republiky (dále jen „ministr
školství“) v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy při významných událostech ve školství.
(2)
Ministr školství může odejmout v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy čestné uznání těm, kteří se jej stali nehodnými.
§ 3
Zároveň s udělením čestného uznání podle § 2 odst. 1 se odevzdá diplom o udělení čestného uznání a kovová plaketa.
§ 4
Věci čestného uznání spravuje ministerstvo školství.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
Korčák v. r.
1)
§ 1 vládního nařízení č. 73/1953 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky.