73/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
z 23. júna 1982
o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 ods. 1 písm. a) č. 1 a 2 znie:
„1.
zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
2.
ostatné zamestnania v baníctve vykonávané pod zemou v hlbinných baniach,“.
Doterajšie č. 2 až 9 sa označujú ako č. 3 až 10.
2.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ako doba zamestnania uvedeného v odseku 1 písm. a) č. 1 sa započítava za podmienok ustanovených v predchádzajúcej vete z náhradných dôb len doba, za ktorú mal pracujúci nárok na nemocenské alebo podporu pri ošetrovaní člena rodiny; ak bolo zamestnanie uvedené v odseku 1 písm. a) č. 1 prerušené inými náhradnými dobami, započítavajú sa tieto doby ako doba zamestnania uvedeného v odseku 1 písm. a) č. 2.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vláda Československej socialistickej republiky nariadením ustanoví okruh zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach [odsek 1 písm. a) č. 1].“.
4.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak bol pracujúci zamestnaný aspoň 5 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1, zisťuje sa priemerný mesačný zárobok z hrubých zárobkov za posledných 10 (5) kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom také zamestnanie pracujúci naposledy skončil, pokiaľ je tento výpočet pre neho výhodnejší, ako výpočet podľa predchádzajúcich odsekov.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
§ 16 ods. 2 znie:
„(2)
Na plný starobný dôchodok má nárok aj pracujúci, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň
a)
55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach a uvedený vek dosiahol v čase trvania zamestnania,
b)
55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 až 8 a zamestnanie I. pracovnej kategórie trvalo pri dosiahnutí uvedeného veku,
c)
58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 9 a 10 a zamestnanie I. pracovnej kategórie trvalo pri dosiahnutí uvedeného veku.“.
6.
V § 18 ods. 1 sa na konci ustanovenia písm. a) pripájajú tieto slová: „alebo najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach;“.
7.
V § 18 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo ak bol zamestnaný v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1, ak ide o zvýšenie za toto zamestnanie.“.
8.
§ 23 znie:
㤠23
(1)
Najvyššia výmera starobného dôchodku v pevných sumách je
a)
3000 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach;
b)
2500 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v I. pracovnej kategórii, zamestnanie tejto pracovnej kategórie trvalo ku dňu vzniku nároku na dôchodok a nespĺňa podmienky ustanovené v písm. a);
c)
2150 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v II. pracovnej kategórii a zamestnanie tejto pracovnej kategórie trvalo ku dňu vzniku nároku na dôchodok alebo bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v I. pracovnej kategórii a nespĺňa podmienky ustanovené v písm. a) alebo b).
(2)
Ak bol pracujúci zamestnaný v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 kratšiu dobu, ako je uvedená v odseku 1 písm. a), vymeria sa starobný dôchodok nad najvyššiu výmeru uvedenú v odseku 1 písm. c), ak ide o zvýšenie za toto zamestnanie, najviac však do sumy 2500 Kčs mesačne. Ak ide o zvýšenie uvedené v predchádzajúcej vete, platí najvyššia výmera 2500 Kčs aj pre starobný dôchodok zo zamestnania III. pracovnej kategórie.
(3)
Sumou prevyšujúcou výmery uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a v odseku 2 sa starobný dôchodok vymeria, len pokiaľ ide o zvýšenie nároku na starobný dôchodok za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok.
(4)
Najvyššia výmera starobného dôchodku včítane zvýšenia nároku na starobný dôchodok za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok je 3000 Kčs mesačne.
(5)
Starobný dôchodok (plný aj pomerný) je najmenej 400 Kč mesačne.
(6)
Najvyššia percentná výmera starobného dôchodku (odseky 1 až 5) je,
a)
ak ide o zárobky podliehajúce dani zo mzdy, 90 % priemerného mesačného zárobku neobmedzeného podľa § 14 ods. 5 a zníženého o sumu zodpovedajúcu dani zo mzdy z takého zárobku daňovníka5) staršieho ako 50 rokov (ženy staršie ako 45 rokov), ktorý nevyživuje žiadnu osobu alebo vyživuje len jednu osobu,
b)
ak ide o zárobky z pracovnej činnosti člena jednotného roľníckeho družstva, 90 % priemerného mesačného zárobku neobmedzeného podľa § 14 ods. 5,
c)
ak ide o zárobky, z ktorých časť podlieha dani zo mzdy [písmeno a)] a časť tejto dani nepodlieha [písmeno b)], 90 % priemerného mesačného zárobku zisteného zo súčtu zdanených i nezdaniteľných zárobkov a neobmedzeného podľa § 14 ods. 5.
9.
V § 28 ods. 2 písm. sa za slová „nároku na dôchodok“ vkladajú slová „alebo ak bol pracujúci zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach“.
10.
V § 28 ods. 3 sa za slová „v I. pracovnej kategórii“ vkladajú slová „alebo ak bol pracujúci zamestnaný v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1, ak ide o zvýšenie za toto zamestnanie“.
11.
§ 34 znie:
㤠34
(1)
Najvyššia výmera invalidného dôchodku v pevných sumách je
a)
3000 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach, alebo sa stal úplne invalidným následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo v priamej súvislosti s ním;
b)
2500 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v I. pracovnej kategórii a zamestnanie tejto pracovnej kategórie trvalo ku dňu vzniku nároku na dôchodok, alebo sa stal úplne invalidným následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 až 10 alebo v priamej súvislosti s ním, nespĺňa však v týchto prípadoch podmienky uvedené v písm. a);
c)
2150 Kčs mesačne, ak pracujúci bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v II. pracovnej kategórii a zamestnanie tejto pracovnej kategórie trvalo ku dňu vzniku nároku na dôchodok, alebo bol zamestnaný dovedna najmenej 20 rokov v I. pracovnej kategórii a nespĺňa podmienky ustanovené v písm. a) alebo b), alebo sa stal úplne invalidným následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní II. alebo III. pracovnej kategórie alebo v priamej súvislosti s ním.
(2)
Ak bol pracujúci zamestnaný v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 kratšiu dobu, ako je uvedená v odseku 1 písm. a), vymeria sa invalidný dôchodok nad najvyššiu výmeru uvedenú v odseku 1 písm. c), ak ide o zvýšenie za toto zamestnanie, najviac však do sumy 2500 Kčs mesačne. Ak ide o zvýšenie uvedené v predchádzajúcej vete, platí najvyššia výmera 2500 Kčs mesačne aj pre invalidný dôchodok zo zamestnania III. pracovnej kategórie.
(3)
Invalidný dôchodok je najmenej 400 Kčs mesačne.
(4)
Ustanovenie § 23 ods. 6 o najvyššej percentnej výmere dôchodku platí obdobne, ak ide o invalidný dôchodok pracujúceho staršieho ako 20 rokov.“.
12.
V § 42 ods. 3 a 5 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“ a slová „§ 34 ods. 3“ slovami „§ 34 ods. 4“.
13.
V § 47 ods. 1 sa suma 1800 Kčs nahrádza sumou 2000 Kčs.
14.
V § 55 ods. 4 sa posledná veta nahrádza vetou: „Ak je to pre účastníka odboja výhodnejšie, vymeriava sa invalidný (čiastočne invalidný) dôchodok z priemerného mesačného zárobku ustanoveného vykonávacími predpismi pre výpočet týchto dôchodkov občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách.“.
15.
V § 56 ods. 4 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“.
16.
§ 66 ods. 1 písm. a) znie:
a)
ak ide o dôchodky, na ktoré sa vzťahujú najvyššie výmery uvedené v § 23 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 34 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 124 ods. 1 písm. a) a § 127 ods. 1 písm. a) alebo o dôchodok za výsluhu rokov výkonného letca, sumu 2500 Kčs,“.
17.
V § 66 ods. 2 a 4 sa za slová „účastníka odboja“ vkladajú tieto slová „alebo pracujúceho, ktorý bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach alebo ktorý sa stal invalidným následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 alebo v priamej súvislosti s ním“.
18.
V § 77 ods. 2 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
19.
§ 122 ods. 3 znie:
„(3)
Ustanovenia § 16 ods. 2 písm. a), ods. 3 a 4 platia obdobne.“.
20.
§ 123 ods. 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a), ak ide o výšku dôchodku zo zamestnania uvedeného v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 a § 18 ods. 2 a 3 platia obdobne.“.
21.
§ 124 ods. 3 znie:
„(3)
Ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 6 platia aj tu.“.
22.
§ 126 ods. 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 28 platia obdobne.“.
23.
§ 127 ods. 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) a ods. 2 platia aj tu. Ustanovenie § 23 ods. 6 o najvyššej percentnej výmere dôchodku platí obdobne, ak ide o invalidný dôchodok vojaka z povolania (občana) staršieho ako 20 rokov.“.
24.
V § 149 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6“.
25.
V § 152 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“.
26.
V § 152 ods. 4 a 5 sa slová „§ 23 ods. 1 druhej vety“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 3 a 4“.
27.
V § 154 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“.
28.
V § 168a sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6“.
Čl. II
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa dopĺňa takto:
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:
㤠62a
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zvýšiť pre niektoré skupiny pracujúcich najvyššiu sumu čistej dennej mzdy, z ktorej sa určí nemocenské.“.
Čl. III
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného sa dopĺňa takto:
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zvýšiť pre niektoré skupiny pracovníčok
a)
najvyššiu sumu priemerného čistého zárobku, z ktorého sa vychádza pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotnosti a materstve (§ 5 ods.1),
b)
najvyššiu sumu čistej dennej mzdy, z ktorej sa určí peňažná pomoc v materstve.“.
Čl. IV
(1)
Výška plného starobného dôchodku pracujúcich v baníctve, ktorí vykonávali zamestnanie uvedené v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení čl. I tohto zákona, splnili podmienky pre nárok na tento dôchodok před 1. júlom 1982, sú po vzniku nároku na plný starobný dôchodok ďalej nepretržite zamestnaní k 30. júnu 1982 a nepoberali starobný dôchodok ani jeho časť, sa určí podľa čl. I tohto zákona.
(2)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré po 31. januári 1982 nebolo priznané, pretože by dôchodok spolu so zvýšením presiahol sumu 1800 Kčs mesačne alebo ktoré bolo z tohto dôvodu priznané v nižšej sume, sa upraví podľa čl. I č. 13 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej vo februári 1982.
(3)
Invalidné (čiastočne invalidné) dôchodky účastníkov odboja, ktorých plná (čiastočná) invalidita vznikla v súvislosti odbojovou činnosťou,1) priznané pred 1. júlom 1982 sa upravia podľa čl. I č. 14 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej vo februári 1982.
Čl. V
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 55 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb. a obdobné ustanovenia prv platných predpisov.
5)
§ 1 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 112/1953 Zb., ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy.".