73/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
z 23. júna 1982
o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa dopĺňa takto:
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:
㤠62a
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zvýšiť pre niektoré skupiny pracujúcich najvyššiu sumu čistej dennej mzdy, z ktorej sa určí nemocenské.“.
Čl. III
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného sa dopĺňa takto:
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zvýšiť pre niektoré skupiny pracovníčok
a)
najvyššiu sumu priemerného čistého zárobku, z ktorého sa vychádza pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotnosti a materstve (§ 5 ods.1),
b)
najvyššiu sumu čistej dennej mzdy, z ktorej sa určí peňažná pomoc v materstve.“.
Čl. IV
(1)
Výška plného starobného dôchodku pracujúcich v baníctve, ktorí vykonávali zamestnanie uvedené v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení čl. I tohto zákona, splnili podmienky pre nárok na tento dôchodok před 1. júlom 1982, sú po vzniku nároku na plný starobný dôchodok ďalej nepretržite zamestnaní k 30. júnu 1982 a nepoberali starobný dôchodok ani jeho časť, sa určí podľa čl. I tohto zákona.
(2)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré po 31. januári 1982 nebolo priznané, pretože by dôchodok spolu so zvýšením presiahol sumu 1800 Kčs mesačne alebo ktoré bolo z tohto dôvodu priznané v nižšej sume, sa upraví podľa čl. I č. 13 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej vo februári 1982.
(3)
Invalidné (čiastočne invalidné) dôchodky účastníkov odboja, ktorých plná (čiastočná) invalidita vznikla v súvislosti odbojovou činnosťou,1) priznané pred 1. júlom 1982 sa upravia podľa čl. I č. 14 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej vo februári 1982.
Čl. V
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 55 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb. a obdobné ustanovenia prv platných predpisov.
5)
§ 1 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 112/1953 Zb., ktorým sa menia percentá zvýšenia dane zo mzdy.".