72/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1982 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
z 23. júna 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 55/1975 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 105 znie:
„Dodatková dovolenka a osobitná dodatková dovolenka“.
2.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov ustanoví, za akých podmienok a v akej dĺžke majú nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku pracovníci so stálym pracoviskom pod zemou pri ťažbe nerastov, pokiaľ odpracujú smeny určené ťažobným režimom na sobotu, a za akých podmienok môžu čerpať túto dovolenku až do konca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.