7/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 27. januára 1982
o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa Čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
(1)
K starobným, invalidným a čiastočným invalidným dôchodkom, k dôchodkom za výsluhu rokov a čiastočným dôchodkom za výsluhu rokov, k vdovským, sirotským dôchodkom, k dôchodkom manželky a osobným dôchodkom zo sociálneho zabezpečenia (poistenia) patrí zvýšenie v sume 40 Kčs mesačne, ak ich výška nepresahuje 1200 Kčs mesačne, a v ostatných prípadoch v sume 30 Kčs mesačne.
(2)
Zvýšenie patrí k dôchodkom vyplácaným ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia aj k dôchodkom priznaným po tomto dni.
(3)
Suma zvýšenia dôchodku podľa odseku 1 sa určuje podľa nezníženého dôchodku, ak sa dôchodok vypláca v zníženej výmere pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo ak je jeho výplata obmedzená pre pokračovanie v zamestnaní (pracovnej činnosti), pre ústavné alebo iné zaopatrenie dôchodcu alebo pre zrážky vykonávané z dôchodku podľa predpisov o výkone rozhodnutia. Ak dôchodca poberá viac dôchodkov, určí sa suma zvýšenia dôchodku podľa úhrnnej výšky dôchodkov patriacich pri súbehu nárokov na dôchodky. Do výšky dôchodku rozhodujúcej pre určenie sumy zvýšenia sa nezapočítava zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a zvýšenie dôchodku poskytované podľa Čl. I zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov.
(4)
Ak dôchodca poberá viac dôchodkov, ku ktorým sa poskytuje zvýšenie, patrí mu k úhrnu dôchodkov zvýšenie iba raz.
(5)
Zvýšenie dôchodkov patrí, aj keď dôchodok spolu s ním prekročí hranice obmedzujúce výšku dôchodku ustanoveným percentným pomerom k priemernému mesačnému zárobku alebo prekročí najvyššie výmery dôchodku (úhrnu dôchodkov pri súbehu) ustanovené pevnými sumami.1) Ak sa dôchodok vypláca v zníženej výmere pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo ak je jeho výplata obmedzená pre pokračovanie v zamestnaní (pracovnej činnosti), prípadne z iných dôvodov,2) prizná sa zvýšenie k takto upravenému dôchodku.
(6)
Pri výpočte dôchodku, ktorého výška sa určuje z dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie, a pri zvyšovaní dôchodku pre bezvládnosť sa na zvýšenie neprihliada.
(7)
Zvýšenie dôchodku podľa predchádzajúcich ustanovení a podľa Čl. I zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. je zahrnuté v ustanovenej najnižšej výmere dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu (Čl. II č. 3 a 14), a v najnižších výmerách dôchodkov účastníkov odboja (Čl. II č. 7 až 10). Zvýšenie invalidného (čiastočného invalidného) dôchodku podľa predchádzajúcich ustanovení nepatrí k dôchodkom vymeraným z ustanovených súm, ktoré sa považujú za najnižší priemerný mesačný zárobok (hrubý zárobok) pre výpočet dôchodku.3)
(8)
Zvýšenie dôchodku sa poskytuje bez žiadosti a vypláca sa mesačne vopred súčasne s mesačnými sumami dôchodku.
(9)
Ak nie je v tomto zákonnom opatrení ustanovené inak, platia o zvýšení dôchodku obdobne predpisy o dávkach dôchodkového zabezpečenia.
Čl. II
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. a zákona č. 150/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vykonávací predpis ustanoví najnižší priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vymeriava invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok pracujúceho (občana), ktorému vznikol nárok na invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok pred dovŕšením 28 rokov, a občana vykonávajúceho službu v ozbrojených silách (§ 48 až 50).“.
2.
§ 32 ods. 2 znie:
„(2)
Invalidný dôchodok patrí aj občanovi, ktorý sa stal úplne invalidným pred dovŕšením veku rozhodujúceho pre skončenie povinnej školskej dochádzky, nemohol byť preto zamestnaný vôbec alebo po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok a dosiahol vek 18 rokov.“.
3.
V § 42 ods. 1 a 2 a § 45 ods. 2 sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs a suma 1330 Kčs sumou 1500 Kčs.
4.
V § 48 sa vypúšťa odsek 3.
5.
V § 49 sa vypúšťa odsek 3.
6.
§ 56 ods. 2 znie:
„(2)
Starobný a invalidný dôchodok je najmenej, ak ide o účastníka odboja
skupiny Kčs
I. 1600
II. 1300
III. 1100
IV.   900
mesačne.".“.
7.
V § 57 ods. 2 a 5 sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs.
8.
§ 59 včítane nadpisu znie:
㤠59
Výška sociálneho dôchodku
(1)
Ak sa účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa účastníkovi odboja
skupiny    Kčs
I.  1700
II.  1400
III.  1200
IV.  1100.
(2)
Ak sa vdove po účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa vo výške najmenej 880 Kčs mesačne.“.
9.
V § 60 sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs a suma 1330 Kčs sumou 1500 Kčs.
10.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠60a
Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
Ak dôchodok (úhrn dôchodkov) nedosahuje sumu 1600 Kčs mesačne a je jediným zdrojom príjmu dôchodcu a jeho rodinného príslušníka, z ktorých jeden je účastníkom odboja, upraví sa dôchodok (úhrn dôchodkov) na túto sumu. Ustanovenia § 42 ods. 2 až 4 platia obdobne.“.
11.
V § 63 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
12.
V § 75 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a 3“.
13.
V § 78 ods. 6 sa vypúšťajú slová „o požívateľov dôchodkov upravených ako jediný zdroj príjmu (§ 42) alebo o invalidov z mladosti (§ 32 ods.2).“
14.
V § 159 sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs a suma 1330 Kčs sumou 1500 Kčs.
15.
§ 168 písm. d) znie:
„d)
sadzby zaopatrovacieho príspevku, prípadne príplatok k nemu (§ 74 ods. 1 a 2).“.
16.
V § 172 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „sirotským dôchodkom, výchovným alebo prídavkami na deti, prípadne príplatkom na invalidné dieťa,“.
Čl. III
Prechodné ustanovenia
(1)
K dôchodkom vyplácaným ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia sa poskytuje zvýšenie podľa Čl. I od splátky dôchodku splatnej po účinnosti tohto zákonného opatrenia. Rozhodnutie o tomto zvýšení sa vydáva len na žiadosť dôchodcu.
(2)
Invalidné (čiastočné invalidné) dôchodky pracujúcich (občanov), ktorým vznikol nárok na invalidný (čiastočne invalidný) dôchodok pred dovŕšením 28 rokov, a občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách (§ 48 až 50 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení) priznané predo dňom účinnosti tohto zákonného opatrenia sa upravia podľa čl. II č. 1 a 2 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia. Dôchodky uvedené v predchádzajúcej vete, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, sa pritom prepočítajú podľa tohto zákona.
(3)
Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia podľa čl. II č. 3 a 14 bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(4)
Starobné, invalidné, vdovské, sirotské obojstranne osirelých detí, sociálne dôchodky, dôchodky rodičov a súrodencov, ktoré neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v čl. II č. 3 a 14, a dôchodky účastníkov odboja, ktoré nedosahujú výšku ustanovenú v čl. II č. 6 až 10, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti zákonného opatrenia.
(5)
Čiastočné invalidné dôchodky účastníkov odboja priznané pred účinnosťou tohto zákonného opatrenia sa prepočítajú vzhľadom na novoustanovenú najnižšiu výmeru invalidného dôchodku účastníka odboja (čl. II č. 6), ak je to pre nich výhodnejšie. Úprava dôchodku sa urobí na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(6)
Zvýšenia podľa čl. I a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov sa poskytujú k sirotskému dôchodku upravenému podľa § 41 ods. 5 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.
(7)
Dôchodky, ktorých výplata bola obmedzená podľa § 63 ods. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, sa upravia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
Čl. IV
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Napr. § 18, 23, 28, 34, 55, 56, 66, 123, 124, 126 a 127 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
2)
3)
§ 14 ods. 6 a § 172 ods. 1 písm. a) zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 22, 22a, 29a, § 45 ods. 1, § 55 ods. 1 a 2, § 60 ods. 1 a 2, § 65 ods. 2, § 65a ods. 2, § 68 ods. 1, § 69 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.