Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

60/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1982 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 13. mája 1982
o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobu z povolania
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 202 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.):
§ 1
(1)
Náhrada za stratu na zárobku patriaca podľa Zákonníka práce, prípadne podľa skorších predpisov1) pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1980.
(2)
Pracovníkom, ktorým vznikol nárok na úpravu náhrady za stratu na zárobku, prípadne ktorým bola náhrada určená podľa § 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, sa úprava náhrady podľa predchádzajúceho odseku vykoná len za čas od 1. januára 1972.
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 195 ods. 2 Zákonníka práce.
(2)
Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, prípadne na obdobné zvýšenie, vykonané podľa skorších predpisov2) sa pri výpočte náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.
§ 3
Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa § 1 patrí od 1. januára 1982.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
1)
§ 193 a 195 Zákonníka práce. § 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení. § 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. § 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.
2)
Zákon č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení. Zákon č. 106/1971 Zb. o zvýšení dôchodkov staro dôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení. § 136 až 141, 144 a 145 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov.