170/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983 do 24.06.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. decembra 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Príjmami Fondu sú:
a)
odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,1)
b)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej ,socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“).“.
2.
§ 5 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Z Fondu sa môžu poskytovať subvencie alebo pôžičky na
a)
výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a prevádzku odvodnení a závlah poľnohospodárskych pozemkov a na nevyhnutné investície umožňujúce plné využitie týchto zariadení,
b)
úpravu vodných tokov, s výnimkou tokov vodohospodársky významných,2)
c)
zriaďovanie malých vodných nádrží ako zdrojov vody pre závlahy,
d)
výstavbu a obnovu rybníkov,
e)
výstavbu hnojísk, močovkových nádrží, silážnych jám a kompostární,
f)
zriaďovanie pasienkových hospodárstiev,
g)
výstavbu a úpravy spevnených poľných ciest,
h)
zakladanie ovocných sadov, viníc a chmeľníc,
i)
čistenie rybníkov vykonané v súvislosti s riešením vodného režimu,
k)
hospodársko-technické úpravy pozemkov,3)
l)
ďalšie zúrodňovacie práce, a to
1.
rekultivácie nevyužívanej pôdy,
2.
rekultivácie lúk a pasienkov,
3.
rekultivácie a zúrodňovanie piesočnatých a ťažkých pôd,
4.
rekultivácie a zvyšovanie úrodnosti ornej pôdy,
5.
protierózne opatrenia, terasovanie svahov a technické úpravy pôdy (rekultivácie starých ciest a jám, odstraňovanie krovia, kríkov, náletov, kameňov a terénnych nerovností),
6.
melioračné vápnenie,
7.
navážanie vhodných prírodných alebo odpadových látok na pozemky pre trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie úrodnosti.
(2)
Prostriedky z Fondu sa neposkytujú na rekultivácie pozemkov vykonávané investormi podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.4)“.
3.
V § 7 v druhej vete sa vypúšťajú slová „hospodáriace na pôde".
4.
V § 9 v prvej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet")".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).
Nariadenie vlády ČSSR č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.
2)
§ 32 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
3)
Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
4)
Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).