156/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. decembra 1982,
ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“):
§ 1
(1)
Za významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, v ktorých pôsobí mestský národný výbor prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona), sa určujú:
Martin
Nitra
Piešťany
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina.
(2)
Pôsobnosť mestského národného výboru prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona) vykonáva aj Mestský národný výbor vo Vysokých Tatrách.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Prof. JUDr. Colotka v. r.