Predpis bol zrušený predpisom 369/1990 Zb.

156/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1989 do 23.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 7. decembra 1982,
ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“):
§ 1
(1)
Za významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, v ktorých pôsobí mestský národný výbor prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona), sa určujú:
Martin
Nitra
Piešťany
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina.
Prievidza
Poprad.
(2)
Pôsobnosť mestského národného výboru prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona) vykonáva aj Mestský národný výbor vo Vysokých Tatrách.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.
Prof. JUDr. Colotka v. r.