150/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
vo vyhláške Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. a vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 121/1982 Zb. o niektorých úpravách pracovného času v českom aj slovenskom vydaní
1.
V čl. I bode 1 českého aj slovenského vydania vyhlášky č. 96/1982 Zb. je chybne uvedený číselný kód
a)
v českom vydaní: „03-83-2 čalúnnik“
b)
v slovenskom vydaní: „03-21-2 čalúnnik“
Tento číselný kód má v českom aj slovenskom vydaní správne znieť: „08-83-2 čalúnnik“.
2.
V čl. I ods. 1 písm. b) slovenského vydania vyhlášky č. 121/1982 Zb. je chybne uvedený text:
„na 41 1/2 hodín týždenne...“. Správne má byť: „na 411/4 hodiny týždenne...“.
3.
V čl. II ods. 18 českého vydania vyhlášky 121/1982 Zb. je v piatom riadku chybne uvedený text: „24. prosince...“. Správne má byť: „24. a 31. prosince...“.
4.
V čl. II ods. 18 slovenského vydania vyhlášky č. 121/1982 Zb. je vo štvrtom a v piatom riadku chybne uvedený text: „24. decembra...“. Správne má byť: „24. a 31. decembra...“.
Redakcia