111/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. augusta 1982
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov
Dňa 24. júna 1981 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 4. mája 1982.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky, prajúc si ďalej rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy, ktorá významne prispieva k prehlbovaniu priateľských stykov medzi ľudom oboch krajín,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Zmluvné strany budú vzájomne uznávať rovnocennosť dokladov o vedeckých hodnostiach, diplomov a vysvedčení zo stredných škôl, univerzít a iných vysokých škôl a vedeckých inštitúcií vydaných v Československej socialistickej republike a v Afganskej demokratickej republike v oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ako aj v oblasti techniky, poľnohospodárstva a veterinárskeho lekárstva.
Článok 2
Vysvedčenie o úplnom strednom vzdelaní
Vysvedčenie o ukončení úplného stredného vzdelania vydané v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenné s vysvedčením strednej školy (preduniverzitným vysvedčením) v Afganskej demokratickej republike a naopak.
Vysvedčenia vydané po ukončení štrnásťročného štúdia strednými strojníckymi školami, strednými technickými školami, Kábulskou automechanickou strednou školou, banskými strednými technickými školami, pedagogickými školami, Mazari-Sharif naftárskou strednou technickou školou, ako aj obdobnými školami v Afganskej demokratickej republike, sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými obdobne zameranými strednými školami v Československej socialistickej republike.
Článok 3
Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v humanitných, prírodných a spoločenských vedách
a)
Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o získaní hodnosti „Master“ vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami v Afganskej demokratickej republike a naopak.
b)
Doklad o udelení vedeckej hodnosti „kandidát vied“ vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o udelení hodnosti Ph.D. vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Afganskej demokratickej republike v príslušnom odbore a naopak.
c)
Doklad o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied“ vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o udelení hodnosti „doktor vied“ vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Afganskej demokratickej republike v príslušnom odbore a naopak.
Článok 4
Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v oblasti techniky, poľnohospodárstva a veterinárskeho lekárstva
Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v uvedených oblastiach sa budú uznávať na základe ustanovení obsiahnutých v článku 3.
Článok 5
Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať a radiť o všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.
Článok 6
Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom posledného z týchto oznámení.
Článok 7
Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy na rovnaký čas, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.
Dané v Prahe 24. júna 1981 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
B. Chňoupek v. r.

Za vládu Afganskej demokratickej republiky:

S. M. Dost v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.