11/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1982 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1982,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 písm. b) znie:
„b)
navrhuje Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave započítanie doby zamestnania v sporných prípadoch.“.
2.
§ 25 písm. a) bod 2 znie:
„2.
o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku, s výnimkou príspevku na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevku na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku a príspevku na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie“.
3.
§ 26 písm. a) bod 2 znie:
„2.
o poskytnutí opakujúcich sa príspevkov, najmä na diétne stravovanie, príspevkov na zabezpečenie osobitných pomôcok, príspevkov na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie v prípadoch závažného postihnutia končatín a príspevkov na kúpenie motorového vozidla a na jeho prevádzku v prípadoch ťažkej chyby nosného alebo pohybového ústrojenstva,“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.