Predpis bol zrušený predpisom 103/1984 Zb.

85/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1980 do 31.12.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 5. júna 1980,
ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „kiahňam“.
2.
§ 10 sa vypúšťa.
3.
V § 12 sa v prvej vete vypúšťa slovo „kiahňami“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „proti kiahňam v trojročných lehotách“.
4.
V § 13 sa vypúšťajú ustanovenia odseku 1 začínajúce slovom „kiahňam“ a končiace slovami „osobami prichádzajúcimi zo zahraničia,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister spravodlivosti SSR:
JUDr. Király v. r.
Minister zdravotníctva SSR:
Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.