57/1980 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
vo vyhláške Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave č. 146/1979 Zb., ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve v slovenskom vydaní
a
v zákone č. 39/1980 Zb. o vysokých školách v českom vydaní
a
v zákone č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v českom vydaní
1.
V § 1 v písm. f) v 1.bode, druhom riadku došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu. Namiesto „v rozsahu písm. a), c);“ má správne byť „v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f);“.
2.
V § 44 ods. 2 písm. d) došlo k nesprávnemu zneniu textu uvedeného v zátvorke. Namiesto „(ve zkratce „PaeDr.")" má správne byť „(ve zkratce „PaedDr.“)".
3.
V § 63 ods. 2 písm. c) došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu. Namiesto „vládní nařízení č. 11/1959 Sb., o změně působnosti federálních ministerstev;" má správne byť „§ 38 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev;“.
Redakcia