42/1980 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1980 do 30.06.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
ZÁKON
z 10. apríla 1980
o hospodárskych stykoch so zahraničím
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ČASŤ I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje
organizovanie, riadenie a kontrolu zahraničnohospodárskej činnosti a vymedzuje jej formy,
zriaďovanie obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb na území Československej socialistickej republiky,
zriaďovanie organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí,
postavenie obchodných a priemyselných komôr na území Československej socialistickej republiky a ich úlohy,
neobchodný vývoz a dovoz,
ochranu obchodnopolitických záujmov Československej socialistickej republiky a
vymedzuje pôsobnosť ústredných orgánov v tejto oblasti.
§ 2
Ústredné orgány pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona navzájom spolupracujú tak, aby sa zabezpečilo uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a aby sa chránili obchodnopolitické záujmy Československej socialistickej republiky v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodnoprávnych vzťahov Československej socialistickej republiky.
§ 3
Na účely tohto zákona
a)
československými osobami sa rozumejú právnické osoby majúce sídlo a fyzické osoby majúce bydlisko na území Československej socialistickej republiky; zahraničnými osobami sa rozumejú ostatné právnické a fyzické osoby;
b)
službou sa rozumie plnenie záväzku, ktorého predmetom je hospodárska činnosť poskytovaná za odplatu; službou nie je činnosť poskytovaná na základe pracovnoprávneho vzťahu.
c)
organizáciami zahraničného obchodu sa rozumejú podniky zahraničného obchodu (§ 13), a ak sú socialistickými organizáciami1) so sídlom na území Československej socialistickej republiky, aj účastinné spoločnosti2) a združenia3), ktorým bolo udelené povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
ČASŤ II
ZAHRANIČNOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
HLAVA 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 4
Zahraničnohospodárska činnosť podľa tohto zákona má tieto formy:
a)
zahraničnoobchodná činnosť (§ 6);
b)
zahraničnohospodárske služby (§ 17);
c)
výrobná špecializácia a výrobná kooperácia so zahraničím (§ 23);
d)
vedecko-technická spolupráca so zahraničím (§ 29);
e)
nakladanie s právami k vynálezom, priemyselným vzorom a ochranným známkam (ďalej len „priemyselné práva“) a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu (§ 33).
§ 5
Zahraničnohospodársku činnosť riadi, organizuje a kontroluje štát tak, aby sa rozvíjala v súlade s potrebami národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
HLAVA 2
ZAHRANIČNOOBCHODNÁ ČINNOSŤ
Oddiel 1
Vymedzenie zahraničnoobchodnej činnosti
§ 6
(1)
Zahraničnoobchodná činnosť zahŕňa u československých osôb:
a)
vývoz vecí z Československej socialistickej republiky a dovoz vecí do Československej socialistickej republiky za účelom predaja alebo využitia vo výrobe alebo pri poskytovaní služieb (obchodný vývoz a dovoz);
b)
kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do Československej socialistickej republiky;
c)
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území Československej socialistickej republiky, s výnimkou priameho uspokojovania osobných potrieb fyzických osôb alebo obdobných potrieb právnických osôb za československú menu;
d)
poskytovanie služieb v zahraničí;
e)
prijímanie služieb od zahraničných osôb s výnimkou služieb prijímaných československými fyzickými osobami na uspokojovanie osobných potrieb;
f)
predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky za devízové prostriedky;
g)
sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami;
h)
vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o dodávanom tovare alebo o službách poskytovaných v medzinárodnom obchode;4)
i)
obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacej, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia Československej socialistickej republiky;
j)
prevádzkovanie námornej plavby.
(2)
Zahraničnoobchodná činnosť zahŕňa u zahraničných osôb:
a)
vývoz vecí z Československej socialistickej republiky a dovoz vecí do Československej socialistickej republiky za účelom predaja alebo využitia pri výrobe alebo pri poskytovaní služieb (obchodný vývoz a dovoz);
b)
poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky;
c)
predaj tovaru na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ sa neuskutočňuje iba medzi zahraničnými osobami;
d)
vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy na území Československej socialistickej republiky za účelom vydania kontrolného osvedčenia.4)
(3)
Zahraničnoobchodnou činnosťou je aj rokovanie o uzavretí zmlúv týkajúcich sa činností uvedených v odsekoch 1 a 2, ako aj propagácia týchto činností československými právnickými osobami v zahraničí a zahraničnými osobami na území Československej socialistickej republiky.
(4)
Zahraničnoobchodnou činnosťou je aj činnosť uvedená v odsekoch 1 a 3 vykonávaná
a)
Československým filmom a Československou televíziou;
b)
Československou tlačovou kanceláriou s výnimkou obstarávania a dodávania spravodajského materiálu na základe zmlúv.5)
(5)
Zahraničnoobchodná činnosť nezahŕňa:
a)
dovoz a vývoz hodnôt a obchod s devízovými prostriedkami upravený predpismi o devízovom hospodárstve,6) s výnimkou zlata určeného na výrobnú spotrebu alebo na technické účely;
b)
činnosť uskutočňovanú Štátnou bankou československou na základe osobitného zákona7) a peňažnými ústavmi a organizáciami, ktoré Štátna banka československá poverila plnením niektorých úloh zákonom jej vyhradených;
c)
poskytovanie a prijímanie právnej pomoci v oblasti advokácie;8)
d)
činnosť znalcov a tlmočníkov uskutočňovanú podľa osobitného zákona.9)
Oddiel 2
Povoľovanie zahraničnoobchodnej činnosti
§ 7
(1)
Zahraničnoobchodnú činnosť môžu vykonávať iba
a)
podniky zahraničného obchodu (§ 13) v medziach určeného predmetu podnikania;
b)
iné československé právnické osoby a zahraničné osoby na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa nevyžaduje
a)
u zahraničných osôb na rokovanie o uzavretí zmlúv s podnikmi zahraničného obchodu a s československými právnickými osobami majúcimi povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť a na plnenie týchto zmlúv;
b)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 9.
§ 8
(1)
Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi.
(2)
Pri udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť sa prihliada najmä na to, aby sa zabezpečili čo najvýhodnejšie formy zapojenia národného hospodárstva Československej socialistickej republiky do medzinárodnej deľby práce.
(3)
Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa môže udeliť, ak sú zabezpečené predpoklady pre jej riadne vykonávanie.
(4)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi zmení alebo odníme povolenie, ak československá právnická osoba alebo zahraničná osoba, ktorým sa povolenie udelilo, porušuje povinnosti určené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti alebo ak nie sú naďalej zabezpečené predpoklady pre riadne vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi môže tiež odňať povolenie, ak sa zmenili okolnosti rozhodné pre jeho udelenie podľa odseku 2.
(5)
Udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, jeho zmena a odňatie sa zapisujú u československých právnických osôb zapísaných v podnikovom registre do tohto registra.
§ 9
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o tom, ktoré zahraničnoobchodné činnosti, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu vykonávať bez tohto povolenia.
Oddiel 3
Riadenie a kontrola zahraničnoobchodnej činnosti
§ 10
(1)
Podniky zahraničného obchodu a československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť a sú socialistickými organizáciami, postupujú pri jej vykonávaní v súlade s potrebami národného hospodárstva, Československý film a Československá televízia aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti československými právnickými osobami uvedenými v odseku 1 a jej organizovanie a kontrolu.
(3)
Československé právnické osoby sú povinné postupovať v styku s československými právnickými osobami uvedenými v odseku 1 tak, aby sa im umožnilo plniť ich povinnosti.
(4)
Československé právnické osoby a zahraničné osoby vykonávajúce kontrolnú činnosť na základe zmluvy [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)] sú povinné vykonať kontrolu tovaru a služieb nestranným spôsobom a vydať kontrolné osvedčenie zodpovedajúce výsledku kontroly. Úradné opatrenia, príkazy alebo právne úkony, ktoré obmedzujú nestrannosť tejto kontroly, sú neplatné.
§ 11
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu spolu s Federálnym ministerstvom financií upraví po dohode so Štátnou bankou československou a príslušnými ústrednými orgánmi republík všeobecne záväzným právnym predpisom právnu formu a podmienky uskutočňovania predaja tovaru a poskytovania služieb československými právnickými osobami za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky.
§ 12
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi a kontroluje organizácie zahraničného obchodu a plní voči nim úlohy ústredného orgánu štátnej správy.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi riadi plánom, ekonomickými a obchodnopolitickými nástrojmi zahraničnoobchodnú činnosť vykonávanú československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami majúcimi povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, nie sú však organizáciami zahraničného obchodu. Vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti týmito československými právnickými osobami riadi a kontroluje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu na základe a v rámci vykonávacích predpisov vydaných podľa § 10 ods. 2.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o dovolenom rozsahu a obsahu, o vykonávaní a kontrole zahraničnoobchodnej činnosti československých právnických osôb a zahraničných osôb, ktorým na túto činnosť bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu túto činnosť vykonávať bez povolenia (§ 7 ods. 2).
Oddiel 4
Podniky zahraničného obchodu
§ 13
(1)
Podnik zahraničného obchodu je právnickou osobou zriadenou na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá zodpovedá za porušenie svojich záväzkov a ostatných povinností svojím vlastným majetkom.
(2)
Podnik zahraničného obchodu neručí za záväzky štátu ani za záväzky iných právnických osôb a štát a iné právnické osoby neručia za záväzky podniku zahraničného obchodu; tým nie je dotknuté ručenie vzniknuté v súlade s príslušnými predpismi.
(3)
Podniky zahraničného obchodu zriaďuje po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi federácie a republík minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky. Zriaďovacia listina podniku zahraničného obchodu obsahuje najmä jeho názov, sídlo, deň zriadenia, určenie predmetu podnikania a výšku základného majetku. Zriadenie podniku zahraničného obchodu sa zapisuje do podnikového registra. Spôsobilosť podniku zahraničného obchodu nadobúdať práva a zaväzovať sa vzniká dňom zriadenia.
§ 14
(1)
Podnik zahraničného obchodu riadi a v jeho mene koná ako štatutárny orgán generálny riaditeľ a v jeho zastúpení námestník.
(2)
Generálneho riaditeľa a jeho námestníkov vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky. Spôsobilosť konať v mene podniku zahraničného obchodu nadobúda generálny riaditeľ a jeho námestník dňom vymenovania. Účinky ich odvolania nastávajú voči tretím osobám odo dňa zápisu do podnikového registra.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom zriaďovanie prevádzkových rád, prípadne ďalších poradných orgánov podnikov zahraničného obchodu a vymedzí ich pôsobnosť.
(4)
Organizáciu podniku zahraničného obchodu upravuje štatút, ktorý vydáva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.
(5)
Podnik zahraničného obchodu je povinný sa starať o to, aby sa jeho majetok plne, účelne a hospodárne využíval a chránil. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o hospodárení s majetkom podnikov zahraničného obchodu.
§ 15
(1)
Minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi federácie a republík rozhoduje o zrušení, rozdelení, splynutí a zlúčení podnikov zahraničného obchodu a o zmene predmetu ich podnikania. Minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky môže tiež zmeniť ich názov, sídlo a výšku základného majetku.
(2)
Pri zrušení podniku zahraničného obchodu sa rozhodne o prevode práv a záväzkov zrušovaného podniku zahraničného obchodu na inú československú právnickú osobu alebo o vykonaní jeho majetkovej likvidácie; v tomto prípade sa vymenuje likvidátor a po skončení likvidácie sa rozhodne o prevode zostatku. Rozhodnutie o majetkovej likvidácii a likvidátor sa zapisujú do podnikového registra. Likvidáciu podnikov zahraničného obchodu upravia vykonávacie predpisy vydané podľa § 14 ods. 5.
(3)
Pri rozdelení podniku zahraničného obchodu prechádzajú jeho práva a záväzky na novo vzniknuté podniky zahraničného obchodu v rozsahu, ktorý je určený v rozhodnutí o rozdelení. Ak sa o prechode niektorého záväzku rozdeleného podniku zahraničného obchodu takto nerozhodne, môže veriteľ uplatniť svoj nárok voči ktorémukoľvek z podnikov vzniknutých rozdelením podniku zahraničného obchodu a tieto podniky sú zaviazané spoločne a nerozdielne.
(4)
Pri splynutí podnikov zahraničného obchodu prechádzajú všetky práva a záväzky podnikov zahraničného obchodu na podnik zahraničného obchodu, ktorý vzniká ich splynutím.
(5)
Pri zlúčení podniku zahraničného obchodu s iným podnikom zahraničného obchodu prechádzajú všetky jeho práva a záväzky na podnik, s ktorým sa zlučuje.
(6)
Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podniku zahraničného obchodu alebo zmena jeho základného majetku nesmie byť na ujmu veriteľom podniku zahraničného obchodu. Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podnikov zahraničného obchodu alebo zmena ich základného majetku nadobúdajú účinnosť odo dňa zápisu do podnikového registra.
Oddiel 5
Účelové zahraničnoobchodné organizácie
§ 16
(1)
Na zabezpečenie rozvoja a vykonávania zahraničnoobchodnej činnosti, najmä na sústredenie niektorých odborných činností minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky zriaďuje a zrušuje účelové zahraničnoobchodné organizácie.
(2)
Pre zriaďovanie, prevádzanie, zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie a pre činnosť účelových zahraničnoobchodných organizácií platia obdobne všeobecné predpisy o štátnych organizáciách.
HLAVA 3
ZAHRANIČNOHOSPODÁRSKE SLUŽBY
Oddiel 1
Vymedzenie zahraničnohospodárskych služieb
§ 17
(1)
K zahraničnohospodárskym službám patria služby v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, cestnej, riečnej a riečno-námornej dopravy, s výnimkou obstarávania prepravy zásielok, ďalej v oblasti spojov, kultúry, poisťovníctva, kúpeľnej liečby a v bankovo-finančnej oblasti, ak ich poskytujú
a)
československé osoby zahraničným osobám s výnimkou služieb poskytovaných na uspokojovanie osobných potrieb zahraničných fyzických osôb a obdobných potrieb zahraničných právnických osôb na území Československej socialistickej republiky za československú menu;
b)
zahraničné osoby československým osobám na území Československej socialistickej republiky.
(2)
K zahraničnohospodárskym službám patrí aj
a)
poskytovanie služieb československými právnickými osobami československým osobám
1.
pri sprostredkovaní prevodu práv československých autorov alebo výkonných umelcov do zahraničia,10)
2.
v súvislosti s kúpeľnou liečbou v zahraničí;
b)
vystavovanie prepravných dokumentov československými železničnými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými železničnými dopravcami a československými leteckými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými leteckými dopravcami.
(3)
Na účely tohto zákona sa riečno-námornou dopravou rozumie doprava uskutočňovaná po mori a po rieke tou istou loďou.
Oddiel 2
Povoľovanie zahraničnohospodárskych služieb
§ 18
(1)
Zahraničnohospodárske služby môžu poskytovať iba
a)
československé právnické osoby na ten účel zriadené;
b)
iné československé právnické osoby a zahraničné osoby na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb sa nevyžaduje,
a)
ak sa zahraničnohospodárske služby poskytujú na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;
b)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 22.
§ 19
(1)
Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb udieľa, mení a odníma po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu v oblasti
a)
uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy;
b)
spojov Federálne ministerstvo spojov;
c)
cestnej dopravy ministerstvá vnútra republík;
d)
kultúry ministerstvá kultúry republík;
e)
poisťovníctva ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií;
f)
kúpeľnej liečby ministerstvá zdravotníctva republík;
g)
bankovo-finančnej Štátna banka československá.
(2)
Pre udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb platia obdobne ustanovenia § 8 ods. 2, 3 a 4.
Oddiel 3
Riadenie a kontrola zahraničnohospodárskych služieb
§ 20
(1)
Československé právnické osoby, ktoré sú zriadené alebo majú povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb postupujú pri ich poskytovaní v súlade s potrebami národného hospodárstva a v kultúrnej oblasti aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.
(2)
Československé právnické osoby môžu poskytovať zahraničnohospodárske služby, ktoré súvisia s vývozom vecí z Československej socialistickej republiky alebo s dovozom vecí do Československej socialistickej republiky, len za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 22.
§ 21
Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami majúcimi na ich poskytovanie povolenie, riadia a kontrolujú ústredné orgány , ktoré toto povolenie udelili, pokiaľ neplnia voči týmto právnickým osobám úlohy ústredného orgánu štátnej správy, na základe a v rámci vykonávacích predpisov vydaných podľa § 22.
§ 22
V oblasti
a)
uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy
b)
spojov Federálne ministerstvo spojov
c)
cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvami vnútra republík
d)
kultúry ministerstvá kultúry republík
e)
poisťovníctva ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií
f)
kúpeľnej liečby ministerstvá zdravotníctva republík
g)
bankovo-finančnej predseda Štátnej banky československej
upravia po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti
1.
o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb a o tom, ktoré služby, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu poskytovať bez tohto povolenia,
2.
o postupe československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami a ktoré boli zriadené alebo ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb alebo ktoré môžu zahraničnohospodárske služby poskytovať na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy [§ 18 ods. 2 písm. a)], pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb a podrobnosti o ich organizovaní a kontrole,
3.
o podmienkach, dovolenom rozsahu a obsahu a o kontrole zahraničnohospodárskych služieb, poskytovaných ostatnými československými právnickými osobami a zahraničnými osobami, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu tieto služby poskytovať bez povolenia (§ 18 ods. 2).
HLAVA 4
VÝROBNÁ ŠPECIALIZÁCIA A VÝROBNÁ KOOPERÁCIA SO ZAHRANIČÍM
§ 23
(1)
Výrobnou špecializáciou so zahraničím podľa tohto zákona sú tieto činnosti uskutočňované medzi československými osobami a zahraničnými osobami:
a)
vzájomné rozdelenie výrobných programov týkajúcich sa určitého tovaru za účelom výroby jeho jednotlivých druhov jednotlivými zúčastnenými osobami;
b)
zastavenie alebo obmedzenie výroby určitého tovaru u jednej alebo viacerých zúčastnených osôb za účelom jej sústredenia a u jednej alebo viacerých iných zúčastnených osôb.
(2)
Výrobnou kooperáciou so zahraničím podľa tohto zákona sú tieto činnosti uskutočňované medzi československými osobami a zahraničnými osobami:
a)
spolupráca pri výrobe určitých druhov tovaru na základe rozdelenia výrobného procesu alebo jeho časti za účelom jeho dokončenia u jednej alebo viacerých zúčastnených osôb;
b)
spolupráca pri výskume a vývoji týkajúcich sa spoločnej výroby určitých druhov tovaru alebo jej časti na základe rozdelenia výskumných alebo vývojových prác za účelom využitia ich výsledkov všetkými zúčastnenými osobami.
§ 24
Výrobná špecializácia a výrobná kooperácia so zahraničím sa uskutočňujú najmä za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti a technického zlepšenia výrobkov na dlhodobom základe v súlade s koncepciou rozvoja príslušného výrobného odvetvia alebo odboru.
§ 25
(1)
Výrobná špecializácia alebo výrobná kooperácia so zahraničím sa môže uskutočňovať len na základe zmluvy.
(2)
Zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím môžu uzavierať, meniť a zrušovať iba československé právnické osoby, a to len na základe a v medziach udeleného povolenia alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia podľa § 26.
§ 26
(1)
Povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím udieľa, mení a odníma ústredný orgán, ktorý riadi československú právnickú osobu, ktorá má zmluvu uzavierať.
(2)
Vlády republík ustanovia nariadením, ktoré ústredné orgány štátnej správy republiky sú príslušné udielať, meniť a odnímať povolenie na uzavretie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.
(3)
Povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím sa môže udeliť, zmeniť alebo odňať iba po predchádzajúcom súhlase Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky československej a Federálneho cenového úradu; pokiaľ ide o výrobnú špecializáciu alebo výrobnú kooperáciu v oblasti poľnohospodárstva, aj po prerokovaní s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.
(4)
Pri rozhodovaní o udelení povolenia orgány uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 prihliadnu v rámci svojej pôsobnosti na účelnosť navrhovanej výrobnej špecializácie alebo výrobnej kooperácie so zahraničím, ako aj na ich dôsledky v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím, včítane finančných dôsledkov.
§ 27
Povolenie na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím nenahrádza povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť podľa tohto zákona.
§ 28
(1)
Orgány príslušné na udelenie povolenia podľa § 26 ods. 1 a 2 ustanovia po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, Federálnym ministerstvom financií, Štátnou bankou československou a Federálnym cenovým úradom podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia a o uskutočňovaní výrobnej špecializácie a výrobnej kooperácie so zahraničím.
(2)
Vláda Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, kedy možno zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť bez povolenia uvedeného v § 26 alebo odchýlne upraviť postup pri udieľaní, zmene alebo odnímaní tohto povolenia.
HLAVA 5
VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM
§ 29
(1)
Vedecko-technickou spoluprácou so zahraničím podľa tohto zákona je spolupráca medzi československými právnickými osobami a zahraničnými osobami pri výskume alebo vývoji v oblasti vedy a techniky, najmä spoločné riešenie výskumných alebo vývojových úloh alebo vzájomná výmena vedeckých alebo technických poznatkov s výnimkou činností uvedených v hlavách 2 až 4 a 6.
(2)
Vedecko-technická spolupráca so zahraničím sa uskutočňuje najmä za účelom zabezpečenia riešení úloh zaradených do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky.
§ 30
Ústredné orgány riadia a kontrolujú vedeckotechnickú spoluprácu so zahraničím uskutočňovanú právnickými osobami mini riadenými.
§ 31
(1)
Vedecko-technická spolupráca so zahraničím sa môže uskutočňovať iba na základe zmluvy.
(2)
Zmluvu o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím môžu uzavrieť československé právnické osoby iba na základe a v medziach povolenia, ktoré udelil vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy so súhlasom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(3)
Povolenie na uzavretie zmluvy o vedeckotechnickej spolupráci sa nevyžaduje,
a)
ak sa vedecko-technická spolupráca má uskutočňovať na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;
b)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 32.
(4)
Pri rozhodovaní o udelení povolenia uzavrieť zmluvu o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím prihliadnu orgány uvedené v odseku 2 na účelnosť navrhovanej vedecko-technickej spolupráce a na jej dôsledky v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím.
§ 32
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní povolenia na uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím a o jej vykonávaní a o tom, kedy sa povolenie vecne príslušného orgánu štátnej správy alebo súhlas Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj na jeho udelenie nevyžaduje.
HLAVA 6
NAKLADANIE S PRIEMYSELNÝMI PRÁVAMI A VÝROBNOTECHNICKÝMI POZNATKAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU
§ 33
Nakladanie s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu zahŕňa tieto činnosti československých osôb vo vzťahu k zahraničným osobám:
a)
prevod alebo nadobudnutie práv k vynálezom, priemyselným vzorom a ochranným známkam alebo poskytnutie alebo prijatie ich využitia;
b)
prijatie alebo poskytnutie výrobno-technických poznatkov na využitie.
§ 34
(1)
Nakladanie s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu sa môže uskutočniť iba na základe zmluvy (ďalej len „licenčná zmluva").
(2)
Licenčnú zmluvu môže uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, iba na základe a v medziach povolenia udeleného riadiacim ústredným orgánom, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(3)
Ostatné československé právnické osoby a československé fyzické osoby môžu licenčnú zmluvu uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť iba na základe a v medziach povolenia udeleného Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.
(4)
Povolenie sa nevyžaduje,
a)
ak k prevodu alebo vyuzitiu práv k vynálezom alebo výrobnotechnických poznatkov dochádza v rámci zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím, ktorej uzavretie bolo povolené podľa § 26;
b)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie licenčnej zmluvy na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 36.
§ 35
Povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie licenčnej zmluvy udieľa, mení a odníma ústredný orgán, ktorý riadi československú právnickú osobu, ktorá má licenčnú zmluvu uzavrieť, so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ak túto československú právnickú osobu neriadi, a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, pokiaľ nejde o licenčné zmluvy, na ktoré udieľa povolenie (§ 34 ods. 3).
§ 36
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu spolu s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na uzavieranie, zmenu a zrušovanie licenčných zmlúv, o tom, kedy sa povolenie nevyžaduje alebo kedy sa na jeho udelenie nevyžaduje súhlas Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, a o postupe pri príprave a uzavieraní licenčných zmlúv.
ČASŤ III
OBCHODNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAHRANIČNÝCH OSÔB
§ 37
(1)
Obchodným zastupiteľstvom podľa tohto zákona je organizačná zložka zahraničnej osoby zriadená pre jej hospodársku činnosť alebo na podporu tejto činnosti na území Československej socialistickej republiky.
(2)
Zahraničná osoba môže zriadiť svoje obchodné zastupiteľstvo a vykonávať jeho činnosť len na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(3)
Povolenie sa nevyžaduje, ak z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 39.
§ 38
(1)
Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo udieľa, mení a odníma po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom financií v oblasti
a)
uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečnej, riečno-námornej a cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy, v oblasti cestnej dopravy aj po dohode s ministerstvom vnútra republiky, na území ktorej má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť;
b)
bankovo-finančnej Štátna banka československá.
(2)
Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo v oblasti poisťovníctva udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a s ministerstvom financií republiky, na území ktorej má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť.
(3)
Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo v ostatných oblastiach udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií.
(4)
Pri udieľaní povolenia zriadiť obchodné zastupiteľstvo sa prihliada najmä na to, aby sa zabezpečili rozvoj a ochrana záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
§ 39
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a rozsah činnosti obchodných zastupiteľstiev a podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia a o tom, kedy sa povolenie nevyžaduje.
ČASŤ IV
ZRIAĎOVANIE ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB V ZAHRANIČÍ
§ 40
(1)
Československá právnická osoba môže zriadiť svoju organizačnú zložku v zahraničí na vykonávanie hospodárskej činnosti alebo na jej podporu len na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Povolenie sa nevyžaduje, ak z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 42.
§ 41
Povolenie zriadiť organizačnú zložku československej právnickej osoby v zahraničí udieľa, mení a odníma
a)
v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečnej, riečno-námornej a cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom financií, v oblasti cestnej dopravy aj po dohode s ministerstvom vnútra republiky, na území ktorej má československá právnická osoba sídlo;
b)
v bankovo-finančnej oblasti Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;
c)
v ostatných oblastiach Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredným orgánom riadiacim organizáciu, ktorá žiada o povolenie.
§ 42
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí a o tom, kedy sa povolenie nevyžaduje.
ČASŤ V
OBCHODNÉ A PRIEMYSELNÉ KOMORY
HLAVA 1
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
§ 43
(1)
Na podporu rozvoja československých hospodárskych stykov so zahraničím vyvíja činnosť Československá obchodná a priemyselná komora.
(2)
Československá obchodná a priemyselná komora je právnickou osobou združujúcou československé právnické osoby, ktoré vykonávajú zahraničnohospodársku činnosť alebo s ňou súvisiacu výrobnú a inú hospodársku činnosť.
(3)
Sídlom Československej obchodnej a priemyselnej komory je Praha; oblastné riaditeľstvo Československej obchodnej a priemyselnej komory je v Bratislave.
§ 44
Československá obchodná a priemyselná komora pri výkone svojej pôsobnosti tiež
a)
poskytuje odborné konzultácie a inú pomoc svojim členom;
b)
šíri znalosti o hospodárstve, ekonomických podmienkach a právnych predpisoch týkajúcich sa hospodárskych stykov so zahraničím a v súvislosti s tým vydáva a rozširuje informatívne a odborné publikácie;
c)
vydáva osvedčenia týkajúce sa skutočností dôležitých v právnych vzťahoch vznikajúcich pri uskutočňovaní medzinárodného obchodu; tieto osvedčenia majú povahu verejných listín.
§ 45
(1)
Najvyšším orgánom Československej obchodnej a priemyselnej komory je valné zhromaždenie členov, ktoré najmä prijíma stanovy Československej obchodnej a priemyselnej komory a určuje hlavné smery jej činnosti a výšku členských príspevkov.
(2)
Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov; uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
(3)
V období medzi zasadaniami valného zhromaždenia riadi Československú obchodnú a priemyselnú komoru predstavenstvo volené valným zhromaždením na päť rokov.
(4)
V mene Československej obchodnej a priemyselnej komory konajú ako štatutárny orgán predseda, jednotliví podpredsedovia alebo generálny tajomník, ktorých volí valné zhromaždenie.
§ 46
Podrobnosti o činnosti Československej obchodnej a priemyselnej komory, členstve, právach a povinnostiach členov, o jej hospodárení a organizačnom usporiadaní ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže ustanoviť spôsob, ktorým Československá obchodná a priemyselná komora vykonáva svoju činnosť.
HLAVA 2
ROZHODCOVSKÝ SÚD ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY
§ 47
(1)
Rozhodcovský súd pôsobí pri Československej obchodnej a priemyselnej komore ako stály nezávislý orgán na rozhodovanie sporov o majetkové nároky nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku.
(2)
Na čele rozhodcovského súdu je predsedníctvo volené predstavenstvom Československej obchodnej a priemyselnej komory na tri roky. Predsedníctvo rozhodcovského súdu je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
(3)
Predsedníctvo rozhodcovského súdu sa skladá z predsedu, podpredsedov a členov. Predsedníctvo volí predsedu a podpredsedov, ktorí konajú v mene rozhodcovského súdu.
§ 48
Organizačné usporiadanie rozhodcovského súdu a konanie pred ním upravuje poriadok rozhodcovského súdu, ktorý na návrh predsedníctva rozhodcovského súdu vyhlasuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Zbierke zákonov.
HLAVA 3
ŠPECIÁLNE A ZMIEŠANÉ OBCHODNÉ KOMORY
§ 49
(1)
Československé právnické osoby, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa môžu dohodnúť na zriadení špeciálnej obchodnej komory pre rozvoj hospodárskych stykov so zahraničím v určitom odvetví.
(2)
Československé právnické osoby, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa môžu dohodnúť so zahraničnými osobami na zriadení zmiešanej obchodnej komory pre rozvoj hospodárskych stykov vo vzťahu k určitému štátu alebo niekoľkým štátom.
(3)
Špeciálne a zmiešané obchodné komory sa môžu zriaďovať iba so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(4)
Podrobnosti o činnosti špeciálnych a zmiešaných obchodných komôr podľa odsekov 1 a 2, o členstve, právach a povinnostiach členov, o ich hospodárení a organizačnom usporiadaní ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.
§ 50
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže na rozvoj hospodárskych stykov so zahraničím v určitom odvetví alebo vo vzťahu k určitému štátu alebo niekoľkým štátom zriadiť špeciálnu alebo zmiešanú obchodnú komoru.
(2)
Rozhodnutie o zriadení špeciálnej alebo zmiešanej obchodnej komory obsahuje najmä jej názov, sídlo, predmet činnosti a deň zriadenia.
(3)
Organizáciu špeciálnych a zmiešaných obchodných komôr zriadených podľa odseku 1 upravuje štatút, ktorý vydáva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.
§ 51
Špeciálne a zmiešané obchodné komory sa zapisujú do podnikového registra.
ČASŤ VI
NEOBCHODNÝ VÝVOZ A DOVOZ
§ 52
Neobchodným vývozom a dovozom je vývoz a dovoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti.
§ 53
(1)
Ak to vyžaduje ochrana záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky alebo ak sú pre to zvlášť závažné dôvody, môže sa neobchodný vývoz alebo dovoz určitých vecí zakázať alebo viazať na udelenie povolenia.
(2)
Na rozhodovanie o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok) s týmito odchýlkami:
a)
podanie, ktorým sa začína konanie, možno urobiť aj ústne;
b)
rozhodnutie o tom, že sa neobchodný vývoz alebo dovoz pripúšťa, nemusí mať písomnú formu.
(3)
O prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu rozhodujú orgány colnej správy.
§ 54
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré veci a v akom rozsahu alebo hodnote je zakázané vyvážať alebo dovážať, prípadne kedy je na neobchodný vývoz alebo dovoz potrebné povolenie, a ktorý orgán colnej správy a za akých podmienok ho udieľa, a podrobnosti o rozhodovaní o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu.
ČASŤ VII
OCHRANA OBCHODNOPOLITICKÝCH ZÁUJMOV
HLAVA 1
RIADENIE ZAHRANIČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY
§ 55
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej zahraničnej obchodnej politiky;
b)
uskutočňuje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v styku s príslušnými orgánmi iných štátov;
c)
riadi a kontroluje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v súvislosti s činnosťami upravenými týmto zákonom a aj v ostatných oblastiach hospodárskych stykov so zahraničím; na ten účel vydáva predpisy a robí potrebné opatrenia.
§ 56
Na ochranu dôležitých obchodnopolitických záujmov Československej socialistickej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zahraničnohospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Československej socialistickej republiky
a)
obmedziť alebo zakázať;
b)
viazať na splnenie určitých podmienok včítane udelenia úradného povolenia alebo na predloženie určených dokladov.
HLAVA 2 PREVENTÍVNA KONTROLA VYVÁŽANÉHO A DOVÁŽANÉHO TOVARU
§ 57
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je oprávnené kontrolovať akosť a množstvo vyvážaného a dovážaného tovaru alebo na vykonávanie tejto kontroly zriadiť právnickú osobu alebo vykonávaním tejto kontroly poveriť právnickú osobu, ktorú riadi (kontrolná organizácia).
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je oprávnené
a)
po prerokovaní s príslušnými orgánmi ustanoviť povinnosť československej právnickej osoby dodávajúcej tovar na vývoz obstarať si kontrolné osvedčenie pri niektorých druhoch tovaru;
b)
požadovať preukaz o použití a využití dovážaného tovaru.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu alebo kontrolné organizácie sú oprávnené zakázať, aby sa chybný tovar odosielal do zahraničia, alebo viazať prípustnosť odoslania takého tovaru na splnenie určených podmienok.
(4)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o rozsahu a spôsobe kontroly a o vydávaní kontrolných osvedčení.
ČASŤ VIII
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
(1)
Podniky zahraničného obchodu zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za podniky zahraničného obchodu podľa tohto zákona.
(2)
Oprávnenia alebo povolenia na zahraničnohospodársku činnosť, na neobchodné vývozy a dovozy a na zriadenie organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia podľa tohto zákona.
§ 59
(1)
Československá obchodná a priemyselná komora pôsobiaca podľa doterajších predpisov je Československou obchodnou a priemyselnou komorou podľa tohto zákona.
(2)
Doterajší organizačný poriadok Československej obchodnej a priemyselnej komory platí do dňa nadobudnutia účinnosti stanov schválených podľa § 46.
(3)
Orgány Československej obchodnej a priemyselnej komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia orgánov Československej obchodnej a priemyselnej komory podľa tohto zákona.
§ 60
(1)
Rozhodcovský súd Československej obchodnej a priemyselnej komory rozhoduje spory podľa Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory vyhláseného vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 47/1975 Zb. do dňa nadobudnutia účinnosti poriadku rozhodcovského súdu vyhláseného podľa § 48.
(2)
Predsedníctvo Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory vykonáva svoje funkcie až do zvolenia predsedníctva Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory podľa tohto zákona.
§ 61
Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, na konanie o vydávaní, zmene a odnímaní povolení a o vydávaní opatrení podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok).11)
§ 62
Vláda Československej socialistickej republiky môže povoliť výnimku z ustanovení o zriaďovaní, zrušovaní, podriadenosti, organizácii a riadení podnikov zahraničného obchodu a riadení účastinných spoločností, pokiaľ je to nevyhnutné na overovanie nových foriem riadenia, organizovania a kontroly zahraničnoobchodnej činnosti za účelom dosiahnutia jej vyššej efektívnosti.
§ 63
(1)
Ustanovenie § 2 písm. e) zákona č. 123/1965 Zb. O Československej tlačovej kancelárii sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „. . . a po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu aj v oblasti obchodu.“.
(2)
Zrušujú sa
a)
ustanovenia zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, s výnimkou ustanovení o znárodnení;
b)
zákon č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím;
c)
§ 38 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev;
d)
§ 3 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe;
e)
vládne nariadenie č. 11/1959 Zb. o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely;
f)
vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii v znení vyhlášok Ministerstva zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb. a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1978 Zb.;
g)
vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 164/1969 Zb.;
h)
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 4/1969 Zb.;
i)
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze v znení vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 5/1969 Zb.;
j)
vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 17/1967 Zb. o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím;
k)
vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 8/1969 Zb. o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode;
l)
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 125/1975 Zb. o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky;
m)
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 58/1979 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku.
§ 64
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
5)
§ 2 písm. a) a b) zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii.
6)
Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.
7)
Zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.
8)
Zákon ČNR č. 118/1975 Zb. a zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii.
9)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
10)
§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.