79/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1979 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 19. júla 1979,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení sa mení takto:
§ 10 písm. b) č. 2 znie:
„2.
zvýšenie invalidného dôchodku invalida z mladosti a invalida mladšieho ako 26 rokov, ktorý poberá dôchodok vo výške 650 Kčs mesačne, až o 200 Kčs mesačne v zreteľahodných prípadoch.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.
Hagara v. r.

Ing. Gregor v. r.