77/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1979 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. júla 1979,
ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov a § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení:
§ 1
Prídavky na deti patriace podľa predpisov o nemocenskom poistení1) a podľa predpisov o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa2) sú mesačne
na jedno dieťa 140 Kčs
na dve deti 530 Kčs
na tri deti 1030 Kčs
na štyri deti 1480 Kčs
a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 290 Kčs mesačne.
§ 2
Výchovné patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení3) je mesačne
  na jedno dieťa Kčs na dve deti Kčs na tri deti Kčs na štyri detiKčs
k dôchodku invalidnému 190 530 1030 1480
inému 140 530 1030 1480
a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa o 290 Kčs mesačne.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.
Dr. Štrougal v. r.
1)
§ 24 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl, a § 33 zákona č. 88/1968 Zb.
2)
§ 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 51/1976 Zb.).
3)
§ 46 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.