Predpis bol zrušený predpisom 100/1988 Zb.

76/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1979 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 19. júla 1979
o zvýšení dôchodkov
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácií na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
(1)
Starobné, invalidné a čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské, sirotské a osobné dôchodky zo sociálneho zabezpečenia (poistenia) sa zvyšujú o 30 Kčs mesačne.
(2)
Zvýšenie patrí k dôchodkom vyplácaným ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia aj k dôchodkom priznávaným po tomto dni.
(3)
Ak dôchodca poberá viac dôchodkov, ku ktorým sa poskytuje zvýšenie, patrí mu k úhrnu dôchodkov zvýšenie iba raz.
(4)
Zvýšenie dôchodkov patrí, aj keď dôchodok spolu s ním prekročí hranice obmedzujúce výšku dôchodku ustanoveným percentuálnym pomerom k priemernému mesačnému zárobku alebo prekročí najvyššie výmery dôchodku (úhrnu dôchodkov pri súbehu) určené pevnými sumami.1) Ak sa dôchodok vypláca v zníženej výmere pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo ak je jeho výplata obmedzená pre pokračovanie v zamestnaní (v pracovnej činnosti), pre ústavné alebo iné zaopatrenie dôchodcu, prizná sa zvýšenie k takto upravenému dôchodku.
(5)
Pri výpočte dôchodku, ktorého výška sa určí z dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie, a pri zvyšovaní dôchodku pre bezmocnosť sa na zvýšenie neprihliada.
(6)
Zvýšenie dôchodku podľa predchádzajúcich ustanovení je zahrnuté v ustanovenej najnižšej výmere dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu (čl. II č. 2), a v najnižších výmerách dôchodkov účastníkov odboja (čl. II č. 3).
(7)
Ak v tomto zákonnom opatrení nie je ustanovené inak, platia o zvýšení dôchodkov obdobne predpisy o dávkach dôchodkového zabezpečenia.
(8)
Zvýšenie dôchodku sa poskytuje bez žiadosti a vypláca sa mesačne vopred súčasne s mesačnými sumami dôchodku.
Čl. II
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení takto:
1.
V § 32 ods. 2 sa suma 500 Kčs nahrádza sumou 650 Kčs.
2.
Najnižšie výmery dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovené v § 42 ods. 1 a 2, § 45 ods. 2 a § 159 sa zvyšujú zo sumy 600 Kčs na 780 Kčs a zo sumy 1100 Kčs na 1330 Kčs.
3.
Najnižšie výmery dôchodkov účastníkov odboja ustanovené v § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2 a § 60 sa zvyšujú zo sumy 600 Kčs na 780 Kčs a zo sumy 1100 Kčs na 1330 Kčs.
Čl. III
Prechodné ustanovenia
(1)
Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia sa zvýšia podľa čl. I od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(2)
Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákonného opatrenia, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia podľa čl. II č. 2 bez žiadosti najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(3)
Dôchodky starobné, invalidné, vdovské, sirotské obojstranne osirelých detí, sociálne, rodičov a súrodencov, ktoré neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v čl. II č. 2 a dôchodky účastníkov odboja, ktoré nedosahujú výšku ustanovenú v čl. II č. 3, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia.
(4)
Invalidné dôchodky invalidov z mladosti,2) ktoré nedosahujú výšky ustanovené v čl. II č. 1, sa upravia na žiadosť od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákonného opatrenia. To platí aj pre invalidné dôchodky invalidov z mladosti, ktoré sa vymerali pred 1. januárom 1976.
Čl. IV
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Napríklad § 18, 23, 28, 34, 55, 56, 66, 123, 124, 126 a 127 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2)
§ 27 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb., § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb.