19/1979 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu
z 22. januára 1979,
ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
Český úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Český banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákon Českej národnej rady č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) a pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť patriacu do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy.2)
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 2
Vyhradené zdvíhacie zariadenia
(1)
Vyhradenými zdvíhacími zariadeniami podľa § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenia“) sú tieto zariadenia s motorickým pohonom:
a)
zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá s nosnosťou nad 5000 kg (kladkostroje, mačky a pod.),
b)
žeriavy s nosnosťou nad 5000 kg,
c)
pohyblivé pracovné plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
d)
stavebné výťahy s výškou zdvihu nad 3 m, ktorými sa dopravujú aj osoby,
e)
výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb, s nosnosťou nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
f)
regálové zakladače so zvisle pohyblivými stanovišťami obsluhy.
(2)
Zariadeniami podľa tejto vyhlášky nie sú:
a)
vrátky,
b)
zdvižné vozíky,
c)
stabilné konštrukcie, na ktorých sú umiestnené zdvíhadlá, pojazdné zdvíhadlá a žeriavy,
d)
zdvíhacie zariadenia, konštruované a zostavené výlučne na montážne účely (montážne stožiare, ramená, nástavby a pod.),
e)
závesné dopravníky,
f)
nakladače,
g)
zdvihové čelá nákladných automobilov,
h)
mechanické rampy,
i)
plošiny na zdvíhanie automobilov,
j)
výsuvné rebríky,
k)
prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien, ktoré nie sú trvalou súčasťou zariadenia,
l)
pomocné (jednoúčelové) manipulačné zariadenia, ktoré sú súčasťou technologických liniek strojov.
§ 3
Oprávnenie organizácie
(1)
Organizácie môžu vyrábať, montovať, vykonávať generálne opravy a rekonštruovať zariadenia alebo dodávateľským spôsobom vykonávať ich opravy a revízne skúšky len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“). Pri zariadení uvedenom v § 2 ods. 1 písm. e) musí mať oprávnenie na opravy aj organizácia, ktorá má toto zariadenia v prevádzke, ak si opravy vykonáva sama.
(2)
Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne príslušný obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo, a to na základe písomnej žiadosti organizácie, doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu.
(3)
Organizácia v žiadosti uvedie:
a)
svoj presný názov a adresu,
b)
názov a adresu závodu (prevádzkárne), pre ktorý žiada oprávnenie, pokiaľ nie je v sídle organizácie,
c)
názov a adresu svojho nadriadeného orgánu,
d)
druh a rozsah žiadaného oprávnenia,
e)
zabezpečenie výkonu činnosti, na ktorú požaduje oprávnenie, po stránke technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.
(4)
Ak orgán dozoru zistí nedodržiavanie podmienok alebo porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri činnosti podľa oprávnenia, rozsah oprávnenia obmedzí alebo ho organizácii odoberie.
§ 4
Individuálne vyskúšanie
Každé novozmontované zariadenie musí výrobca, prípadne montážna organizácia podrobiť montážnej skúške a východiskovej revízii elektrického zariadneia a vyhotoviť preň knihu zdvíhacieho zariadenia, pasport alebo podobný doklad. Oprávnená organizácia vyhotoví o individuálnom vyskúšaní zápisnicu.
§ 5
Overovacie skúšky
(1)
Organizácia, ktorá má zariadenie v prevádzke (ďalej len „prevádzateľ“), je povinná overiť bezpečnosť každého nového, generálnou opravou renovovaného alebo rekonštruovaného zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky overovacou skúškou.
(2)
Prevádzateľ je povinný písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas konania overovacej skúšky.
(3)
Skúška sa vykoná v rozsahu určenom technickými normami, prípadne technickými podmienkami výrobcu podľa požiadaviek organizácie, ktorá vykonala rekonštrukciu alebo generálnu opravu zariadenia, prípadne podľa osobných požiadaviek orgánu dozoru.
(4)
Ak sa na tom zúčastnené organizácie dohodnú, môže sa individuálne vyskúšanie a overovacia skúška vykonať súčasne.
(5)
Organizácia vykonávajúca overovaciu skúšku vyhotoví o skúške zápisnicu.
§ 6
Skúšky po opravách
Organizácia, ktorá opraví zariadnie, je povinná overiť jeho bezpečnosť overovacou skúškou v rozsahu vykonávanej opravy a podľa ustanovení technických noriem.
§ 7
Revízne skúšky
Prevádzateľ je povinný sústavne overovať revíznymi skúškami ďalšiu prevádzkovú spôsobilosť zariadenia, rozsah a úplnosť jeho dokumentácie. Tieto skúšky sa vykonávajú v rozsahu a v lehotách určených technickými normami, prípadne technickými podmienkami výrobcu.
§ 8
Revízny technik
(1)
Revízne skúšky, skúšky vyrobených, zmontovaných, generálnou opravou renovovaných a rekonštruovaných zariadení smú vykonávať iba revízni technici.
(2)
Revíznym technikom je pracovník poverený organizáciou vykonávaním revízií a skúšok zariadení, ktorý má na túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky. Pracovníka prihlasuje na skúšku organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.
(3)
Uchádzači o osvedčenie revízneho technika musia mať skončené úplné stredné odborné strojnícke alebo elektrotechnické vzdelanie a najmenej päťročnú prax v odbore zdvíhacích zariadení.
(4)
Ak má uchádzač vyššie odborné strojnícke alebo elektrotechnické vzdelanie, ako je predpísané v odseku 2, stačí dvojročná odborná prax.
(5)
Orgán dozoru môže v odôvodnenených prípadoch na žiadosť organizácie povoliť výnimku z požadovaného odborného vzdelania.
§ 9
Kontrolné prehliadky a skúšky
(1)
Na účely štátneho odborného dozoru je prevádzateľ povinný pripraviť zariadenie na kontrolnú prehliadku alebo skúšku na dohodnutý deň a za podmienok určených orgánom dozoru.
(2)
Technické úkony potrebné na riadne vykonanie kontrolnej prehliadky alebo skúšky riadi alebo vykonáva revízny technik alebo iný odborne spôsobilý pracovník sprevádzateľa.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Prevádzateľ je povinný do jedného roka odo dňa účinnosti vyhlášky písomne oznámiť orgánu dozoru do evidencie počet zariadení podľa členenia uvedeného v § 2 ods. 1 a spôsob zabezpečenia ich revízií a skúšok.
(2)
Organizácie vykonávajúce činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnenia sú povinné požiadať oň do šiestich mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Oprávnenia vydané organizáciám a osvedčenia vydané pracovníkom pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti 3 roky odo dňa, keď vyhláška nadobudla účinnosť.
§ 11
Zrušujú sa:
1.
ustanovenie § 1 písm. b) vyhlášky č. 151/1969 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia,
2.
vyhláška č. 204/1956 Ú. l. o povinnom hlásení výťahov do evidencie, opravená redakčným oznámením č. 224/1956 Ú. l.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.
Predseda Českého banského úradu

Pastorek v. r.

Predseda Českého úradu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona.
2)
§ 37 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon),
§ 3 zákona č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy.