154/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1979,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch, zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, colného zákona č. 44/1974 Zb. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa mení a dopĺňa takto:
§ 32 sa dopĺňa o ustanovenie písmena b), ktoré znie:
b) za priestupok porušenia pravidiel cestnej premávky [§ 10 písm. a)] spôsobený prekročením najvyššej povolenej rýchlosti jazdy ustanovenej v osobitnom predpise,1) možno uložiť pokutu až do 1000 Kčs; v blokovom konaní možno za tento priestupok uložiť a vybrať pokutu do 200 Kčs.
Čl. II
Pokuty podľa čl. I nemožno uložiť za priestupky, ku ktorým došlo pred začiatkom účinnosti tohto zákona.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 12 ods. 1 písm. a), b), c), d) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 70/1979 Zb.