150/1979 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1980 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
z 13. decembra 1979,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. a) č. 7 sa druhá spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v jadrových elektrárňach“ sa pripájajú slová „a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,“.
2.
V § 12 ods. 1 písm. a) č. 9 sa na koniec vety pripájajú slová „a pri spracovaní azbestu prevažne suchou cestou v prostredí vysokej koncentrácie azbestového prachu pri nadmernom ohrození azbestózou;“.
3.
V § 33 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a ak zanechá zamestnanie, ktoré trvalo“ a tretia veta sa nahrádza vetou, ktorá znie: „Nové vymeranie dôchodku sa posudzuje ako vznik nároku ku dňu, od ktorého sa priznáva dôchodok; pritom sa však dôchodok prizná najskôr odo dňa podania žiadosti.“.
4.
V § 78 ods. 5 písm. b), c) a e) sa sumy 620 Kčs nahrádzajú sumami 650 Kčs.
5.
Za odsek 5 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Sumy príjmov občanov uvedených v predchádzajúcom odseku sú však 780 Kčs mesačne, ak ide o deti [ods. 5 písm. b) a c)] pripravujúce sa na budúce povolanie denným štúdiom alebo v učebnom pomere, o pozostalých po účastníkovi odboja, ktorým sa dôchodok priznal podľa § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2 a § 60, o požívateľov dôchodkov upravených ako jediný zdroj príjmu (§ 42) alebo o invalidov z mladosti (§ 32 ods. 2).“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
6.
§ 101 znie:
㤠101
(1)
Jednotné roľnícke družstvá prispievajú za svojich členov na čiastočnú úhradu nákladov ich sociálneho zabezpečenia (včítane zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa).
(2)
Príspevok za člena jednotného roľníckeho družstva sa určí v rozpätí od 6 do 28 % jeho ročných príjmov započítateľných do priemerného mesačného zárobku.“.
7.
V § 168 sa pripája písm. e), ktoré znie:
„e)
sumy najvyššej prípustnej hranice príjmu na priznanie náhrady ušlej pracovnej odmeny členom jednotných roľníckych družstiev pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách (§ 78 ods. 5 a 6).“.
8.
Za § 168 sa vkladá § 168a, ktorý znie:
„Vláda Československej socialistickej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, nariadením upraviť výšku priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný predošlý dôchodok (§ 14 ods. 5).“.
9.
§ 169 včítane nadpisu znie:
㤠169
Výplata dôchodku pri ďalšom zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti a zisťovanie priemerného mesačného zárobku
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť,
a)
za akých podmienok a v akej výške sa poskytuje pri zamestnaní starobný a vdovský dôchodok a bez ohľadu na výšku zárobku dôchodok za výsluhu rokov a sirotský dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (poistenia);
b)
že sa poskytuje časť starobného dôchodku, aby sa umožnil postupný prechod do starobného dôchodku pracujúcim, ktorí sú zamestnaní po vzniku nároku na tento dôchodok, ak sa vekom zmenila ich pracovná schopnosť tak, že ich zárobok poklesol v dôsledku zmenšeného pracovného úväzku alebo v dôsledku zmeny zamestnania;
c)
odchylný spôsob určenia priemerného mesačného zárobku u pracujúcich, ktorí po vzniku nároku na starobný dôchodok sú nepretržite zamestnaní bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a spĺňajú podmienky výplaty starobného dôchodku pri zamestnaní.“.
10.
V § 172 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie:
„b)
spôsob zúčtovania invalidného dôchodku pri jeho spätnom priznaní, ak dôjde k jeho súbehu s nemocenským,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
11.
V § 172 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s federálnymi ministerstvami poľnohospodárstva a výživy a financií upraví výšku príspevku jednotných roľníckych družstiev na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia (§ 101), spôsob jeho výpočtu a odvádzania.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8 a v odseku 1 písm. f) sa slová „v odsekoch 6 a 7“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 7 a 8“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.