64/1978 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
ZÁKON
z 21. júna 1978,
ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 20/1958 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25
odsek 2 znie:
(2) Vojaci z povolania zotrvávajú vo vojenskej činnej službe a generáli, dôstojníci a práporčíci v zálohe zotrvávajú v zálohe podľa vojenských hodností do dosiahnutia týchto vekových hraníc:
Vojenské hodnosti Vekové hranice
Činná služba Záloha 1. kategórie Záloha 2. kategórie Záloha 3. kategórie
rotní, rotmajstri a nadrotmajstri 45 50 - 55
podpráporčíci, práporčíci a nadpráporčíci 50 50 - 55
podporučíci a poručíci 40 40 45 50
nadporučíci a kapitáni 40 45 50 55
majori 45 45 50 55
podplukovníci 45 50 55 60
plukovníci 50 55 - 60
generáli 55 60 - 65
generáli - ženy 50 - - 50
ostatné vojačky z povolania a vojačky v zálohe podľa hodnosti - - 50
Po dobu určenú vekovou hranicou na zotrvanie v zálohe 3. kategórie predlžuje sa generálom v zálohe branná povinnosť (§ 5 ods. 2).“,
odsek 3 prvá veta znie:
„Vojakmi vo výslužbe sa stávajú generáli, dôstojníci a práporčíci, ktorí boli
a)
prepustení z vojenskej činnej služby po dosiahnutí vekových hraníc zálohy 3. kategórie,
b)
preložení do zálohy a dosiahli vekové hranice zálohy 3. kategórie,
c)
prepustení z vojenskej činnej služby pre trvalú neschopnosť na vojenskú činnú službu.“.
2.
V § 39 ods. 2 sa slovo „dôstojníci“ nahrádza slovami „generáli, dôstojníci a práporčíci“.
3.
§ 83 včítane nadpisu znie:
㤠83
Výklad niektorých pojmov
Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, rozumejú sa tam, kde sa hovorí o „generáloch", muži i ženy, o „dôstojníkoch, práporčíkoch, poddôstojníkoch, vojakoch, vojakoch v zálohe a dobrovoľníkoch" aj „dôstojníčky, práporčíčky, poddôstojníčky, vojačky, vojačky v zálohe a dobrovoľníčky" a výrazom „mužstvo" sa rozumejú muži i ženy.“.
Čl. II
Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov z povolania prijatých do služobného pomeru podľa doterajších predpisov, pričom ich povinnosť na ďalšiu službu zostáva nedotknutá. Prepustenie týchto vojakov zo služobného pomeru upravujú osobitné predpisy.1)
Čl. III
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.