96/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
ZÁKON
Českej národnej rady
z 20. decembra 1977
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVA ČASŤ
HOSPODÁRENIE V LESOCH
Oddiel 1
Úvodné ustanovenie
§ 1
Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovité obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia produkcia akostnej drevnej hmoty, aby sa zabezpečovali a zlepšovali ostatné funkcie lesov pri dodržiavaní trvalého pôsobenia účinkov lesov a utvárali predpoklady racionalizácie lesného hospodárstva. Tomu účelu slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú lesné hospodárske plány.
Oddiel 2
Lesné hospodárske plány
§ 2
Poslanie a obsah lesných hospodárskych plánov
(1)
Lesné hospodárske plány sú podkladom národohospodárskeho plánovania1) a nástrojom cieľavedomého hospodárenia v lesoch sledujúceho zlepšovanie funkcií lesov.
(2)
Lesné hospodárske plány obsahujú údaje o zistenom stave lesov, o prírodných, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia v nich a určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažby dreva, ostatných funkcií lesov a výhľadu dlhodobého vývoja lesov.
(3)
Lesné hospodárske plány obsahujú:
a)
záväzné ukazovatele a údaje, ktorými sú hospodársky spôsob, výška ťažieb určená ťažobným percentom v jednotlivých vekových stupňoch a úlohy obnovy a výchovy lesných porastov; pri určení výšky ťažieb sa sleduje dosiahnutie nepretržitej rozšírenej reprodukcie a rovnomernej vekovej skladby lesov,
b)
smerné ukazovatele a údaje, ktorými sú najmä hospodársky tvar, formy hospodárskeho spôsobu, umiestnenie a postup ťažieb, postup premien a prevodov a meliorácie lesných pozemkov,
c)
orientačné ukazovatele, ktorými sú napr. charakteristiky prírodných, ekonomických a technických podmienok hospodárenia v lesoch.
(4)
Pri určovaní výšky ťažieb podľa odseku 3 písm. a) sa v hospodárskych lesoch prihliada aj na rozloženie zásob drevnej hmoty, prírastkové pomery a na plynulosť ťažby; v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa prihliada na formy hospodárskych spôsobov určených vo vzťahu k prevažujúcej funkcii týchto lesov.
§ 3
Tvorba a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov
(1)
Lesné hospodárske plány vypracúvajú podľa smerníc Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na obdobie spravidla desiatich rokov organizácie poverené ministerstvom, prípadne Federálnym ministerstvom národnej obrany, ak ide o vojenské lesy.2) Tieto organizácie sú povinné dbať pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov o ich súlad s dlhodobým výhľadom národného hospodárstva, s perspektívou odvetvia lesného hospodárstva a s ochranou a tvorbou životného prostredia.
(2)
Lesné hospodárske plány sa vypracúvajú pre lesné hospodárske celky, ktoré určí ministerstvo; tieto celky spravujú odborní lesní hospodári, ktorých kvalifikačné predpoklady určí ministerstvo.
(3)
Lesné hospodárske plány schvaľujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré tiež môžu v odôvodnených prípadoch povoliť ich zmeny.
(4)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a správcovia, vlastníci alebo užívatelia lesného fondu (ďalej len „užívateľ lesov“), ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený (§ 13), sú povinní viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných, hospodárskych plánov.
§ 4
Súhrnné lesné hospodárske plány
(1)
Organizácie poverené vypracúvaním lesných hospodárskych plánov zostavujú súhrnný lesný hospodársky plán Českej socialistickej republiky, a ak to určí ministerstvo, aj súhrnné lesné hospodárske plány oblasti lesov.
(2)
Súhrnné lesné hospodárske plány schvaľuje ministerstvo.
(3)
Štátne orgány, užívatelia lesov a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť svojou činnosťou plnenie funkcií lesov, na požiadanie oznamujú ministerstvu, prípadne ním povereným organizáciám údaje potrebné na zostavovanie a dopĺňanie súhrnných lesných hospodárskych plánov. Ministerstvo, prípadne ním poverené organizácie si môžu v prípade potreby tieto údaje samy zisťovať.
§ 5
(1)
Spôsob vypracúvania, zostavovania, schvaľovania a kontroly lesných hospodárskych plánov a súhrnných lesných hospodárskych plánov a ich zmien, ako aj určovania ukazovateľov a údajov týchto plánov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Pre schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a súhrnných lesných hospodárskych plánov a pre povoľovanie ich zmien neplatia všeobecné predpisy o správnom konaní.
Oddiel 3
Diferencované hospodárenie v lesoch
§ 6
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlasuje ministerstvo z vlastného podnetu alebo na návrh orgánov štátnej správy. Na vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(2)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva vyhlasujú ochranné lesy a lesy osobitného určenia a schvaľujú lesné hospodárske plány pre tieto lesy, ak sa tieto opatrenia dotýkajú záujmov chránených osobitnými predpismi,3) po prekovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne ak to ustanovujú osobitné predpisy s ich súhlasom, ktorý sa môže viazať na splnenie podmienok ustanovených uvedenými predpismi. Právo týchto orgánov vydať rozhodnutia o podmienkach ochrany zostáva nedotknuté, ak to predpisy na ochranu nimi sledovaných záujmov ustanovujú; ak sa rozhodnutie týka lesov, vydávajú ho tieto orgány po prerokovaní s ministerstvom.
§ 7
Hospodársky tvar lesa a hospodársky spôsob
(1)
Základným hospodárskym tvarom hospodárskeho lesa je vysoký les zabezpečujúci najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty aj plnenie ostatných funkcií lesov. V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa hospodársky tvar lesa určí so zreteľom na poslanie týchto lesov.
(2)
V hospodárskom lese je prevažujúcim hospodárskym spôsobom rúbaňový spôsob maloplošných foriem. Pre ochranné lesy sa určí hospodársky spôsob s prihliadnutím na prírodné podmienky. Pre lesy osobitného určenia sa určí hospodársky spôsob so zreteľom na ich osobitné poslanie s prihliadnutím na produkčné a ostatné funkcie lesov.
(3)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti o určovaní hospodárskeho tvaru lesa a hospodárskeho spôsobu a jeho foriem.
Oddiel 4
Pestovanie lesných porastov
§ 8
Obnova a výchova lesných porastov
(1)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
obnovovať lesné porasty včas a sústavne tak, aby sa ustavične zvyšovala ich biologická hodnota,
b)
vychovávať lesné porasty sústavne tak, aby sa zlepšila ich drevinová skladba, akosť, prípadne prirastavosť, zvýšila odolnosť proti škodlivým vplyvom a zlepšili sa funkcie lesov,
c)
vykonávať na lesných pozemkoch melioračné a iné opatrenia na zlepšenie úrodnosti pozemkov a zlepšenie funkcií lesov.
(2)
Lesné porasty, ktorých zdravotný stav, prirastavosť alebo akosť neumožňujú plniť funkcie lesov, je užívateľ lesov povinný previesť pred dosiahnutím rubnej zrelosti na vhodný hospodársky tvar lesa alebo premeniť na lesné porasty vhodnej drevinovej skladby.
(3)
Veľkosť holorubu pri úmyselnej ťažbe [§ 10 ods. 1 písm. a)] nesmie prekročiť 3 hektáre; v zdravotne poškodených lesných porastoch, ďalej na piesočnatých pôdach, borovicových oblastí, v dubových, topoľových, vŕbových lesných porastoch a pri prevodoch a premenách lesných porastov nesmie veľkosť holorubu prekročiť 5 hektárov.
(4)
Holiny na lesných pozemkoch sa musia zalesniť do dvoch rokov od svojho vzniku a lesné po rasty na nich zabezpečiť do nasledujúcich piatich rokov, ak v odôvodnených prípadoch neurčí orgán štátnej správy lesného hospodárstva dlhšiu lehotu. Pre určenie tejto dlhšej lehoty neplatia všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Pri obnove lesov sa zakazuje priraďovať ďalší holorub k plochám s mladými lesnými porastami nezabezpečenými na celej ploche. Takisto sa zakazuje znižovať zásahom po celej ploche zakmenenie lesných porastov pod sedem desatín plného zakmenenia, ak sa presvetlenie nevykonáva v prospech mladého lesného porastu zodpovedajúceho plánovanému zastúpeniu drevín.
§ 9
Osivo a sadenice lesných drevín
(1)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, sú povinní zabezpečiť dostatočné množstvo druhove a geneticky vhodného osiva a sadeníc potrebných na obnovu lesných porastov a na zalesnenie pozemkov na to určených.4)
(2)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré druhy lesných drevín možno pestovať len zo semien, odrezkov a sadeníc z uznaných lesných porastov a stromov, a podrobnosti o zakladaní a obnovovaní lesných porastov.
Oddiel 5
Ťažba a doprava dreva
§ 10
Ťažba dreva
(1)
Ťažba dreva sa vykonáva
a)
pri výchove a obnove lesných porastov v rozsahu a do výšky určenej lesnými hospodárskymi plánmi (úmyselná ťažba),
b)
pri vyňatí lesného pozemku z lesného pôdneho fondu (mimoriadna ťažba),
c)
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych prírodných vplyvov alebo inej škodlivej činnosti (náhodná ťažba).
(2)
Užívatelia lesov smú vykonávať v lesných porastoch úmyselnú ťažbu dreva len v rozsahu a do výšky ťažby určenej lesnými hospodárskymi plánmi; ak vznikne nevyhnutnosť vykonať náhodnú ťažbu, sú povinní zabezpečiť jej prednostné spracovanie.
§ 11
Povinnosti pri doprave dreva
(1)
Doprava a uskladnenie dreva sa musia vykonávať tak, aby na vlastných ani susedných lesných porastoch, lesných pozemkoch, lesných cestách a na vyťaženom dreve nevznikali škody, prípadne aby sa škody obmedzili na najmenšiu mieru.
(2)
Pri zriaďovaní a údržbe ciest, zvážnic, približovacích liniek a ostatných zariadení na lesnom pôdnom fonde je užívateľ lesov povinný dbať, aby nedochádzalo k erózii alebo zamokrovaniu.
(3)
Odvoz vyťaženej drevnej hmoty sa musí zabezpečiť tak, aby sa neohrozila jej akosť.
DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPRÁVA LESOV
§ 12
Výkon odbornej správy lesov
(1)
V lesoch, ktoré nie sú v správe alebo užívaní štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany sa zabezpečuje odborná pomoc a dozor nad hospodárením odbornou správou lesov.
(2)
Úlohy odbornej správy lesov sú najmä:
a)
zabezpečovať vypracovanie podkladov lesných hospodárskych plánov,
b)
vyhotovovať podľa schválených lesných hospodárskych plánov ročné plány lesnej výroby, do dávok dreva a určovať opatrenia na zlepšovanie funkcií lesov,
c)
vyžadovať plnenie úloh v lesnej výrobe, zabezpečenie a zlepšenie funkcií lesov a ochrany lesov a dozerať na plnenie týchto úloh,
d)
zabezpečovať osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa,
e)
vyznačovať ťažbu a vykupovať drevo,
f)
dávať užívateľom lesov pokyny pre hospodárenie v lesoch a na ich ochranu,
g)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a výkazy o výkonoch v lesoch,
h)
viesť evidenciu užívateľov lesov pod odbornou správou.
(3)
Odbornú správu lesov vykonávajú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom, ak ju ministerstvo nezverí inej organizácii, prípadne si ju nevyhradí. Na zverenie a vyhradenie výkonu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Socialistické organizácie môžu dodávať vyťažené drevo priamo odberateľom, ak sa o tom dohodnú s organizáciou vykonávajúcou odbornú správu lesov; iní užívatelia lesov pod odbornou správou môžu dodávať vyťažené drevo len organizáciám vykonávajúcim odbornú správu lesov.
(5)
Úlohy podľa odseku 2 písm. b) oznamujú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov užívateľom lesov písomne; ak užívateľ lesov do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia oznámi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, že s nimi nesúhlasí, určí tento orgán úlohy rozhodnutím.
(6)
Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov sú povinné podávať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva správy o plnení úloh odbornej správy lesov a oznamovať mu zistené prípady porušenia ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe.
§ 13
Obmedzenie rozsahu odbornej správy lesov
Ministerstvo môže obmedziť rozsah odbornej správy lesov užívateľom lesov, ktorí zabezpečia plnenie úloh v lesoch vlastnými odbornými hospodármi podľa § 3 ods. 2. Na rozhodnutie o obmedzení rozsahu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 14
Príspevky za odbornú správu lesov
Užívatelia lesov sú povinní za výkon odbornej správy lesov platiť príspevky.
§ 15
Ministerstvo podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzným predpisom úlohy organizácií vykonávajúcich odbornú správu lesov a spôsob jej vykonávania; ustanoví aj výšku príspevkov a ďalšie podrobnosti o platení týchto príspevkov.
TRETIA ČASŤ
VSTUP DO LESOV A OPRAVA NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ V NICH
§ 16
Užívanie lesov občanmi
(1)
Každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať lesné plodiny a raždie, pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lesoch, potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže zakázať, prípadne obmedziť užívanie lesov uvedené v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti: na vydávanie a odvolávanie týchto zákazov o obmedzení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Zákazy vstupu na lesné pozemky alebo iné obmedzenia užívania lesov ustanovené osobitnými predpismi5) alebo podľa nich vyhlásené zostávajú nedotknuté.
§ 17
Užívanie lesov organizáciami podľa osobitných predpisov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov,6) na ktoré podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona netreba povolenie, sú organizácie povinné oznámiť rozsah a účel týchto činností najmenej 15 dní pred ich začatím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a užívateľovi lesov.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností uvedených v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti.
§ 18
Zákaz niektorých činností v lesoch
(1)
V lesoch sa zakazuje:
a)
zakladať oheň a táboriť mimo vyhradených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčiť,
b)
vchádzať a stáť s motorovými vozidlami,
c)
pásť dobytok a umožňovať výbeh hospodárskym zvieratám do lesných porastov,
d)
zakladať skládky, znečisťovať les odpadkami a odpadmi,
e)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty a budovať chodníky,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
narúšať pôdny kryt,
h)
vstupovať do lesných škôlok a oplotených miest,
i)
ťažiť stromy a kry.
(2)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), e) až i) neplatia pre činnosti, ktoré vykonávajú užívatelia lesov v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení v lesoch a pri ich ochrane, alebo ktoré sú povolené osobitnými predpismi.7)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po vyjadrení užívateľa lesov povoliť výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA LESOV
§ 19
Opatrenia na predchádzanie škodám v lesoch
(1)
Orgány štátnej správy, organizácie aj občania sú povinní pri svojej činnosti dbať na ochranu lesov. Ochranu lesov treba zabezpečiť predovšetkým predchádzaním škodám vznikajúcim v dôsledku výstavby, prevádzkovej hospodárskej činnosti aj pri kultúrnych, rekreačných, športových a iných činnostiach.
(2)
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia8) vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti sa nesmú v lesoch a v ich blízkosti použiť technologické spôsoby, ktoré poškodzujú lesné po rasty; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v konkrétnych prípadoch ustanoviť podmienky, za ktorých možno vzhľadom na stav terénu, odtokové pomery a pod. v lesoch a do určitej vzdialenosti od ich okraja technologický spôsob použiť.
§ 20
Povinnosti užívateľov lesov pri ochrane lesov
(1)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
zisťovať a evidovať výskyt škodlivých činiteľov a škôd spôsobených týmito činiteľmi,
b)
vykonávať opatrenia na predchádzanie vývinu a rozšíreniu rastlinných a živočíšnych škodcov, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov polomy, vývraty, sucháre, ako aj choré a poškodené stromy,
c)
vykonávať preventívne opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi,
d)
vykonávať obnovu a výchovu lesných porastov tak, aby sa pri súčasnom zabezpečení a zlepšovaní produkčných schopností a ostatných funkcií lesov predchádzalo možnému vplyvu všetkých škodlivých činiteľov a aby sa zvýšila odolnosť lesných porastov proti pôsobeniu týchto činiteľov,
e)
vytvárať pri zakladaní lesných porastov na pozemkoch určených na zalesnenie podmienky predchádzania vzniku škôd, najmä voľbou vhodného spôsobu zalesnenia a drevinovej skladby,
f)
pri vzniku škôd neodkladne vykonávať opatrenia na odstránenie, prípadne na zmiernenie ich následkov.
(2)
Ak sa vyskytne v lesoch a ich okolí alebo na skladoch dreva niektorý z rastlinných alebo živočíšnych škodcov v nadmernom množstve, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť opatrenia na vyhubenie týchto škodcov a proti ich rozšíreniu i organizáciám, ktoré skladujú drevo, a ďalším užívateľom pozemkov v okolí lesov.
§ 21
Opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd
(1)
V prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (veterné a snehové kalamity, premnoženie škodcov, nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov v období sucha a pod.) sú užívatelia lesov povinní neodkladne urobiť opatrenia na ich odvrátenie a na odstránenie následkov škôd.
(2)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva môžu na prechodný čas tiež zakázať alebo inak upraviť užívanie lesov v prípadoch uvedených v § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, § 18 ods. 3, § 19 ods. 3; môžu tiež na zvládnutie mimoriadnej situácie v lesoch uložiť užívateľom lesov potrebné opatrenia. Na uloženie opatrení podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 22
Ochrana pred škodami spôsobovanými zverou
(1)
Užívatelia lesov sú povinní sústavne chrániť lesné porasty pred škodami spôsobovanými zverou. Užívatelia lesov a orgány štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní dbať, aby stavy zveri a chov zveri v lesných poľovných revíroch boli v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v lesoch.
(2)
Užívatelia lesov, prípadne organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov sú povinní každoročne najneskoršie do 30. júna zisťovať výšku škody spôsobenej zverou na lesných porastoch za predchádzajúcich 12 mesiacov; na zisťovanie škôd sú povinní prizvať užívateľov poľovných revírov.
(3)
Ak nemožno škody spôsobené zverou na lesných porastoch znížiť technicky primeranými a ekonomicky únosnými spôsobmi tak, aby sa nezhoršoval stav lesných porastov, je užívateľ lesov povinný
a)
požiadať podľa predpisov o poľovníctve, aby sa rozhodlo o znížení stavu zveri v poľovnom revíre,
b)
sledovať, či užívateľ poľovného revíru vykonal ustanovené zníženie stavu zveri,
c)
uplatniť nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,9)
d)
nepredlžovať platnosť zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíre, ak užívateľ revíru závažne alebo opätovne poruší povinnosti smerujúce k zníženiu škôd spôsobených zverou na lesných porastoch.
§ 23
Povinnosti a oprávnenia niektorých pracovníkov orgánov a organizácií pri ochrane lesov
Pracovníci štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom, ktorí zabezpečujú úlohy rozvoja, správy, prevádzky a ochrany lesov, ako aj odbornej správy lesov, a pracovníci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, sú povinní pri výkone všetkej svojej činnosti dbať na zabezpečenie a zlepšenie ochrany lesov a aktívne pri tom pomáhať. Títo pracovníci sú oprávnení nosiť pri výkone povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru lesnícku rovnošatu so štátnym znakom a služobným označením. Podrobnosti o lesníckych rovnošatách ustanoví ministerstvo.
§ 24
Lesná stráž
(1)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej služby v lesoch. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ustanovujú na ich návrh, prípadne z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva lesnú stráž. Na ustanovenie lesnej stráže sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Lesná stráž vykonáva svoju funkciu vo všetkých lesoch určeného obvodu pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke a užívacie vzťahy k lesom.
(2)
Lesná stráž sa pri výkone svojej funkcie preukazuje osobitným preukazom. Lesná stráž je oprávnená:
a)
zisťovať totožnosť osôb, ktoré porušujú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe na ochranu lesov,
b)
ukladať za priestupky na úseku lesného hospodárstva pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,10)
c)
predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorú pristihne pri trestnom čine alebo prečine alebo pri priestupku na úseku lesného hospodárstva, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazu.
(3)
Ak lesná stráž zistí, že porušením predpisov o ochrane lesov vznikla škoda, oznámi to užívateľovi lesov.
(4)
Lesná stráž je oprávnená pri výkone funkcie nosiť zbraň a túto zbraň použiť iba:
a)
pri nutnej obrane na odvrátenie útoku proti svojej osobe alebo jej bezprostredne hroziaceho alebo útoku na život inej osoby,
b)
pri zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
c)
pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie škody mimoriadne veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje existenciu lesa, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
d)
pri varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je lesná stráž oprávnená podľa odseku 2 predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti.
(5)
Pred použitím zbrane je lesná stráž povinná ak to okolnosti zásahu dovoľujú, použiť miernejšie prostriedky, ako je dohovor, napomenutie a výstraha.
(6)
Pri použití zbrane je lesná stráž povinná
a)
zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb,
b)
čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zásah smeruje,
c)
zistiť priame následky použitia zbrane ihneď, len čo sa to môže stať bez ohrozenia seba alebo inej osoby, a poranenému poskytnúť prvú pomoc.
(7)
Lesná stráž je povinná o použití zbrane proti osobe bezodkladne upovedomiť orgán Zboru národnej bezpečnosti, ako aj organizáciu (orgán), ktorá ju navrhla do tejto funkcie.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce nosenie a použitie zbrane.11)
(9)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ustanovovaní a odvolávaní lesných stráží, o určovaní obvodov ich pôsobnosti, o ich počtoch, povinnostiach, oprávneniach, preukazoch a sľube; po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví podmienky, za ktorých je lesná stráž oprávnená nosiť zbraň, prípadne ďalšie podrobnosti.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na ich základe vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktorými sú
a)
okresné národné výbory, krajské národné výbory a národné výbory im na roveň postavené,
b)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
§ 26
Okresné národné výbory
(1)
Okresné národné výbory rozhodujú
a)
o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu,
b)
o uložení opatrení potrebných na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,
c)
o vyňatí lesných pozemkov s výmerou do 2 ha z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania v hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch,
d)
povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,
e)
o súhlase podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch s územnými rozhodnutiami, ktoré sa majú dotknúť lesného pôdneho fondu,
f)
o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7 zákona o lesoch,
g)
v pochybnostiach o tom, či socialistickej organizácii patrí právo užívania lesných pozemkov podľa § 12 ods. 3 zákona o lesoch,
h)
o prevode práva užívania podľa § 15 ods. 4 zákona o lesoch a o náhrade nákladov na investície pri prevode tohto práva podľa § 15 ods. 3 zákona o lesoch,
i)
o zriadení práva užívania lesných pozemkov podľa § 17 ods. 3 zákona o lesoch,
j)
o vytváraní ucelených lesných častí podľa § 19 zákona o lesoch,
k)
o uložení opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov, pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov, a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,
l)
o čase, spôsobe, rozsahu a trvaní lesnej dopravy po cudzích pozemkoch, prípadne aj o výške náhrady škody podľa § 21 ods. 2 zákona o lesoch,
m)
o určení úloh podľa § 12 ods. 5 užívateľom lesov pod odbornou správou,
n)
o zákaze, prípadne obmedzení niektorých činností v lesoch a v ich okolí, ako aj o určení podmienok podľa § 17 ods. 2 a § 19 ods. 3,
o)
o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, na skladoch dreva a na iných pozemkoch v okolí lesov podľa § 20 ods. 2,
p)
o uložení pokuty podľa § 26 zákona o lesoch a podľa § 34.
(2)
Okresné národné výbory
a)
dávajú súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom projektových úloh, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond; pri trasách smerových a líniových stavieb, len ak trasa neprechádza lesmi viacerých okresov,
b)
dávajú súhlas k rozhodnutiu o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných porastov podľa § 19 ods. 2,
c)
dávajú súhlas podľa § 15 ods. 1 zákona o lesoch k zmluve o prevode práva užívania lesných pozemkov,
d)
určujú výnimky z ustanovenia § 8 ods. 4 o lehotách na zalesnenie holín a na zabezpečenie lesných porastov na nich,
e)
vydávajú podľa § 16 ods. 2 zákazy o obmedzení užívania lesov,
f)
povoľujú podľa § 18 ods. 3 výnimky zo zákazu niektorých činností v lesoch,
g)
ukladajú opatrenia podľa § 21 ods. 2 na zvládnutie situácie v lesoch v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd,
h)
ustanovujú lesnú stráž podľa § 24 ods. 1,
i)
plnia ďalšie úlohy ustanovené predpismi vydanými na základe zákona o lesoch a tohto zákona.
(3)
Okresným národným výborom sa podľa § 12 ods. 6 podávajú správy o plnení úloh odbornej správy lesov a oznamujú zistené prípady porušenia ustanovení zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj predpisov vydaných na ich základe. Okresným národným výborom sa podľa § 17 ods. 1 oznamuje rozsah a účel činností vykonávaných v lese podľa osobitných predpisov.
§ 27
Krajské národné výbory
(1)
Krajské národné výbory rozhodujú pri hospodárskych lesoch o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch pri výmere nad 2 do 5 hektárov.
(2)
Krajské národné výbory
a)
dávajú súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón, podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond, a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza viacerými okresmi a dotýka sa lesného pôdneho fondu,
b)
sledujú hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov i z hľadiska rozvoja kraja a vyjadrujú sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva,
c)
schvaľujú podľa § 3 ods. 3 lesné hospodárske plány, dozerajú na ich dodržiavanie a povoľujú ich zmeny.
d)
ukladajú podľa § 21 ods. 2 opatrenia pri mimoriadnych okolnostiach a nepredvídaných škodách, ktoré ohrozujú stav lesov a presahujú obvod pôsobnosti okresného národného výboru alebo jeho možnosti,
e)
plnia ďalšie úlohy ustanovené predpismi vydanými na základe zákona o lesoch a tohto zákona.
(5)
Krajské národné výbory si môžu vyhradiť
a)
rozhodovanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania pri hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch aj pri výmere nižšej než 2 hektáre,
b)
povoľovanie výnimiek zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 18 ods. 3.
§ 28
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
(1)
Ministerstvo
a)
riadi komplexný rozvoj, uplatňovanie vedy a techniky a hospodársku politiku v lesnom hospodárstve,
b)
riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
c)
vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva vo vojenských lesoch podľa ustanovení zákona o lesoch, prípadne tohto zákona,12)
d)
rozhoduje podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania pri ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia; pri hospodárskych lesoch pri výmere nad 5 hektárov,
e)
povoľuje podľa § 4 ods. 6 a 7 zákona o lesoch vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu na výstavbu rekreačných objektov,
f)
dáva podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch súhlas k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a sídelných útvarov,
g)
povoľuje podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch výnimky v súvislosti so správou lesného národneho majetku,
h)
dáva podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch súhlas k prevodu správy lesného národného majetku,
i)
určuje podľa § 3 ods. 2 lesné hospodárske celky,
j)
určuje podľa § 3 ods. 2 kvalifikačné predpoklady pre odborných lesných hospodárov,
k)
schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospodárske plány,
l)
vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesu osobitného určenia,
m)
obmedzuje rozsah odbornej správy lesov podľa § 13 a zveruje jej výkon podľa § 12 ods. 3
n)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia pri mimoriadnych okolnostiach a nepredvídaných škodách, ktoré ohrozujú stav lesov a presahujú obvod pôsobnosti krajského národného výboru alebo jeho možnosti,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o lesoch a tohto zákona.
(2)
Ministerstvo si môže vyhradiť
a)
rozhodovanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využivania pri hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch pri výmere nižšej než 5 hektárov,
b)
výkon odbornej správy lesov podľa § 12 ods.3.
§ 29
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Na konanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v územnom obvode ktorého leží najväčšia časť lesného pôdneho fondu, ktorej sa žiadosť o vydanie rozhodnutia dotýka.
(2)
Ak je lesný hospodársky celok, pre ktorý sa vypracúva lesný hospodársky plán, v územných obvodoch niekoľkých okresných národných výborov, určí podľa potreby príslušnosť na výkon štátnej správy lesného hospodárstva a dozoru krajský národný výbor. Ak je lesný hospodársky celok na území viacerých krajov, určí príslušnosť ministerstvo.
ŠIESTA ČASŤ
DOZOR V LESNOM HOSPODÁRSTVE
§ 30
Dozor vykonávaný národnými výbormi
(1)
Okresné a krajské národné výbory dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej pôsobnosti tiež sústavne dozerajú, či sa dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia, či príslušné organizácie vykonávajú odbornú správu lesov a či užívatelia lesov hospodária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov, zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov, produkciu drevnej hmoty a zabezpečujú, prípadne zlepšujú ostatné funkcie lesov.
(2)
Okresné a krajské národné výbory pri výkone dozoru podľa odseku 1 ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v súvislosti s tým prípadné nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie ich funkcií.
§ 31
Dozor vykonávaný ministerstvom
Ministerstvo dozerá, ako orgány a organizácie vykonávajú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe; je oprávnené ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 32
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov orgánov vykonávajúcich dozor
Pracovníci orgánov uvedených v § 30 a 31, ktorí sú poverení výkonom dozoru, sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať na pozemky, do závodov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,13) zisťovať a overovať potrebné skutočnosti, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a nazerať do príslušných dokladov; pritom sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti a preukazovať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú dozor.
SIEDMA ČASŤ
KONANIE
§ 33
(1)
Ak zákon o lesoch alebo tento zákon neustanovuje inak, postupujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva v konaní vo veciach upravených týmito zákonmi (ďalej len „konanie“) podľa správneho poriadku.14)
(2)
Ak sa konanie týka užívacích práv k lesným pozemkom, ktoré má v užívaní socialistická organizácia, je účastníkom konania len táto organizácia.
(3)
Ak sa konanie týka lesov pod odbornou správou, je účastníkom konania popri užívateľovi lesov aj organizácia odbornej správy lesov. Ak sa konanie týka ochranných lesov alebo lesov osobitného určenia, prihliada orgán štátnej správy lesného hospodárstva na stanovisko orgánu štátnej správy, na návrh ktorého boli lesy za také vyhlásené, a vydané rozhodnutie tomuto orgánu tiež doručí.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania uvedie výmery lesných pozemkov alebo ich vynímaných častí, prípadne častí obmedzených vo využívaní. Ak je na ďalšie využitie vyňatých lesných pozemkov potrebné stavebné povolenie8) alebo iné rozhodnutie podľa osobitných predpisov,15) nesmie sa začať s ich odlesňovaním prv, než toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Rozhodnutia o trvalom, prípadne dočasnom vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe alebo ťažbe nerastov vydáva orgán štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa vyňaté lesné pozemky využili na plnenie funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné účely.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže oznámiť rozhodnutie účastníkom konania verejnou vyhláškou na miestnych národných výboroch, v územných obvodoch ktorých sú dotknuté záujmy účastníkov, s výnimkou žiadateľa, užívateľa lesov, prípadne organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov.
(6)
Rozhodnutia o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa tiež doručujú príslušnému orgánu geodézie a kartografie.
(7)
Platnosť rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zaniká:
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
ak oprávnený nerealizuje zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo, do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu nepredĺži.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po vykonanom konaní z vlastného podnetu alebo na návrh svoje rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zmeniť, prípadne zrušiť
a)
ak to vyžadujú dôležité záujmy lesného hospodárstva, najmä ak je to nevyhnutné pre vytvorenie ucelených lesných častí,
b)
ak pozemok prestane slúžiť účelom, na ktoré sa rozhodnutie vydalo.
(9)
Náklady na znalecké posudky v konaní začatom na návrh účastníka konania uhrádza navrhovateľ.
(10)
Ak môže rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ovplyvniť hospodárenie v lesoch alebo poslanie lesov v územnom obvode iného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, rozhodne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, územného obvodu ktorého sa rozhodnutie týka.
ÔSMA ČASŤ
POKUTY
§ 34
(1)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty až do výšky 500 000 Kčs organizáciám, ktoré
a)
nedodržia záväzný ukazovateľ alebo údaj lesného hospodárskeho plánu,
b)
nezabezpečia prednostné spracovanie náhodnej ťažby,
c)
nedostatočne zabezpečujú výkon odbornej správy lesov,
d)
vykonávajú činnosti v lesoch nepovolené alebo zakázané,
e)
neplnia opatrenia na ochranu lesov alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe.
(2)
Ak organizácia poruší počas jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by bola inak uložená.
(3)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty aj pracovníkom organizácií, ktorí porušenie povinností organizácií zavinili, ak nejde o trestný čin alebo prečin. Výška pokuty môže u pracovníka organizácie dosiahnuť najviac trojnásobok jeho priemerného zárobku.16)
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do troch rokov, ak ide o porušenie povinností užívateľov lesov, najneskoršie do piatich rokov odo dňa, keď sa tieto povinnosti porušili.
(5)
Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov i zodpovednosť organizácie, prípadne pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody. Ak bola pracovníkovi organizácie uložená pokuta podľa odseku 3, nemožno mu už uložiť pokutu podľa iných predpisov.
(6)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(7)
Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto zákona sú príjmom národných výborov, s výnimkou pokút uložených Federálnym ministerstvom národnej obrany.17)
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody sa dopĺňa takto:
1.
doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
O výrube stromov rastúcich mimo lesa, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy rozhodujú miestne národné výbory; okresné národné výbory si môžu rozhodovanie vyhradiť.“.
2.
doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.“.
§ 36
Zákon č. 23/1962 Zb., o poľovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 písm. a) prvá veta znie:
„zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva alebo pri čine týmto zákonom zakázanom, alebo osobu, ktorú pristihne v revíre s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovných pozemkoch.“;
2.
v § 36 ods. 1 sa slová „a v prípade poškodenia lesných kultúr do 30 dní odo dňa, keď škoda vznikla,“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď škoda vznikla, pri škodách na lesných porastoch vzniknutých v období od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna bežného roka v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.“ a časť poslednej vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
§ 37
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č, 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva a rybárstva,
2.
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel,
3.
vyhláška č. 622/1949 Ú. l, ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy,
4.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva lesného a vodného hospodárstva o vytváraní ucelených lesných častí (Zbierka smerníc pre národné výbory 1963 por. č. 14),
5.
smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o obhospodarovaní lesov, ktoré prešli do užívania podnikov Štátnych lesov (Vestník Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR 1970 por. č. 9 - registrované v čiastke 30/1970 Zb.),
6.
vyhláška č. 77/1972 Zb. o kvalifikácii odborných lesných hospodárov,
7.
úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o rovnošatách pre pracovníkov v lesnom hospodárstve (Vestník Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR 1973 por. č. 15 a 1976 por. č. 6 - registrovaná v čiastkach 41/1973 Zb. a 21/ 1976 Zb.),
8.
položka 25 prílohy A, položka 11 prílohy B a položka 10 prílohy D zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch Štátnej správy.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Erban v. r.

Korčák v. r.
1)
Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
2)
§ 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
3)
Napr. zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody, zákon č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach, zákon č. 20/1966 Zb. a starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodných zákon), zákon č.23/1962 Zb. o poľovníctve.
4)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
5)
Napr. podľa zákona č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody, zákona č. 138/1973 Zb.) o vodách.
6)
Napr. vyhľadávanie a prieskum ložísk podľa zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
7)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, úprava Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy o jednotnom riadení turistického značkovania ciest v ČSR, čiastka 60/1958 Ú. l.
8)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
9)
Napr. podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
10)
Vyhláška č. 61/1961 Zb o blokovom konaní.
11)
Zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive, vyhláška č. 124 1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive, vyhláška č. 7/1955 Ú. l. o poľovných zbraniach.
12)
Napr. § 25 ods. 2, § 4 ods. 6 a 7 zákona o lesoch.
13)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva, zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15)
Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva, zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách, zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
16)
§ 275 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb., § 30 až 34 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, vyhláška č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.
17)
§ 25 ods. 5 zákona o lesoch.
*)
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách.