61/1977 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
ZÁKON
z 26. októbra 1977
o lesoch
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev našej vlasti, sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj dreva pre národné hospodárstvo. Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov a ich spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy a sú aj zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva. Pre všetky tieto funkcie lesov (ďalej len „funkcie lesov“) je nevyhnutné chrániť lesný fond, ktorý tvoria pozemky patriace do lesného pôdneho fondu a lesné dreviny na nich; zároveň sa treba sústavne a plánovite starať o zvelebovanie lesov, hospodáriť v nich podľa zásad pokrokovej biológie, techniky a socialistickej ekonomiky.
DRUHÁ ČASŤ
LESNÝ PÔDNY FOND A JEHO OCHRANA
Oddiel 1
Lesný pôdny fond
§ 2
Vymedzenie lesného pôdneho fondu
(1)
Lesný pôdny fond tvoria pozemky, ktoré sú trvale určené na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné pozemky“). Lesnými pozemkami sú:
a)
pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov (ďalej len „lesné porasty“), a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže,
b)
pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre ne nepostrádateľné (rozdeľovacie prieseky, lesné cesty, plochy horných lesných skladov a pod.),
c)
pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže za lesné pozemky vyhlásiť:
a)
pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie,
b)
pozemky, ktoré sa majú zalesniť najmä z vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných a estetických dôvodov,
c)
nezalesnené pozemky vnútri lesov, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na plnenie funkcií lesov, najmä pri tvorbe a ochrane prírodného prostredia.
(3)
V pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu podľa odseku 1, rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Lesnými pozemkami nie sú a ani sa za ne nemôžu vyhlásiť pozemky, pokiaľ sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.1)
§ 3
Evidencia lesného pôdneho fondu
(1)
Správca, vlastník alebo užívateľ lesných pozemkov (ďalej len „užívateľ lesných pozemkov“) je povinný oznámiť každú zmenu v správe (vlastníctve, užívaní) lesných pozemkov orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, a ak ide o lesné pozemky v odbornej správe, aj organizácii vykonávajúcej odbornú správu lesov.
(2)
Socialistické organizácie, ktoré sú užívateľmi lesných pozemkov, sú povinné v spolupráci s orgánmi geodézie a kartografie viesť vlastnú (podnikovú) evidenciu týchto pozemkov.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva Českej socialistickej republiky a ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky“) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy môžu všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti o zakladaní a vedení vlastnej (podnikovej) evidencie lesných pozemkov socialistickými organizáciami a podrobnosti o tom, ktoré pozemky patria do lesného pôdneho fondu.
Oddiel 2
Ochrana lesného pôdneho fondu
§ 4
Obsah a základné povinnosti
(1)
Užívatelia lesných pozemkov sú povinní lesné pozemky a lesné porasty chrániť a racionálne ich využívať na plnenie funkcií lesov. Za tým účelom môžu orgány štátnej správy lesného hospodárstva uložiť užívateľom lesných pozemkov, aby na vlastný náklad vykonali na lesných pozemkoch potrebné opatrenia.
(2)
Lesné pozemky sa nesmú vyňať z lesného pôdneho fondu, ani sa nesmie obmedziť ich využívanie na plnenie funkcií lesov, pokiaľ o ich vyňatí alebo o obmedzení v ich využívaní nerozhodol orgán štátnej správy lesného hospodárstva. K vyňatiu lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo k obmedzeniu v ich využívaní môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy ekonomického a spoločenského rozvoja nemožno zabezpečiť inak.
(3)
Pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení v ich využívaní treba:
a)
zvlášť chrániť lesné pozemky v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a za lesy osobitného určenia,
b)
použiť v prvom rade lesné pozemky, na ktorých možno vzhľadom na prírodné podmienky dosiahnuť len malú produkciu drevnej hmoty, pokiaľ tieto pozemky nezabezpečujú iné funkcie lesov,
c)
použiť len nevyhnutne potrebnú plochu lesných pozemkov a nepripúšťať trieštenie lesného pôdneho fondu,
d)
zabezpečiť, aby použitie lesných pozemkov čo najmenej narúšalo záujmy lesného hospodárstva a čo najmenej sťažovalo hospodárenie v lesoch,
e)
dôsledne dbať na ochranu lesných porastov,
f)
robiť v prípadoch, keď je to účelné a technicky uskutočniteľné, podľa rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
g)
po skončení použitia vyňatých lesných pozemkov na iné účely urýchlene vykonať pôdne úpravy a rekultiváciu tak, aby sa dotknuté lesné pozemky mohli zalesniť; v prípadoch väčšieho a dlhodobého sústredenia ťažby nerastov vykonávať aj biologickú rekultiváciu vhodnými lesnými porastmi.
(4)
Trvalým vyňatím lesného pozemku z lesného pôdneho fondu sa rozumie trvalá zmena spôsobu využitia lesného pozemku. Dočasne sa pozemok z lesného pôdneho fondu vyníma vtedy, ak sa počíta s jeho použitím na iné účely na čas určený v rozhodnutí, najdlhšie však na 12 rokov. O obmedzenie vo využívaní lesného pozemku ide vtedy, ak sa plnenie funkcií lesov obmedzuje z dôvodov iných dôležitých záujmov spoločnosti.
(5)
Pri spoločensky odôvodnených vzájomných výmenách medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom treba dbať na zásady ochrany lesného pôdneho fondu aj ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Z lesného pôdneho fondu, najmä v oblastiach s nízkou lesnatosťou, možno vyňať iba roztrúsené lesné pozemky nevýznamné pre lesné hospodárstvo, životné prostredie a ráz krajiny.
(6)
Z lesného pôdneho fondu sa lesné pozemky nesmú vyňať na individuálnu výstavbu rekreačných chát a objektov. Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky môže v súlade so schváleným územným plánom povoliť vyňatie lesných pozemkov na individuálnu výstavbu rekreačných chát a objektov výnimočne, ak ide o nezastavané plochy lesných pozemkov v chatových osadách2) vybudovaných predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a celkom výnimočne v nadväznosti na vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu na iné účely a len vtedy, ak stavbu nemožno umiestniť na inej pôde.
(7)
Vyňať pozemky z lesného pôdneho fondu na výstavbu rekreačných objektov socialistických organizácií môže ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky povoliť len v mimoriadnych, spoločenským záujmom odôvodnených prípadoch, a pokiaľ je to v súlade so schváleným územným plánom.
§ 5
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(1)
Pri územnoplánovacej činnosti vykonávanej podľa osobitných predpisov3) sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa pritom ustanoveniami § 4. Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie sú spracovatelia povinní navrhnúť a zdôvodniť riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu, lesných porastov, ako aj ostatných spoločenských záujmov najvhodnejšie; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva republík.
(2)
Návrhy územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a prípadne zón sa musia už v období spracovania predbežných návrhov prerokovať a pred schválením opatriť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Územné rozhodnutie,3) ktoré sa má dotknúť lesného pôdneho fondu, nemožno vydať, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva neudelil súhlas.
§ 6
Povinnosti pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov
(1)
Pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov podľa osobitných predpisov4) organizácie oprávnené ťažiť nerasty sú povinné dbať o ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa pritom ustanoveniami § 4. Sú ďalej povinné navrhnúť a zdôvodniť také riešenie, ktoré pri racionálnom vydobytí ložiska v najvyššej miere chráni lesný pôdny fond a lesné porasty; pritom vyhodnocujú predpokladané straty na produkcii drevnej hmoty a prihliadajú na ostatné funkcie lesov, na možnosti rekultivácie a na predpokladané následné škody, a to v porovnaní s iným možným riešením.
(2)
Návrhy na určenie dobývacích priestorov sa musia pred schválením opatriť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
V prípadoch, keď sa dobývací priestor dotýka tak lesného, ako poľnohospodárskeho pôdneho fondu, uvedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súhlase vydanom podľa odseku 2 spôsob rekultivácií, na ktorom sa dohodol s orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 7
Povinnosti pri spracovaní dokumentácie stavieb
(1)
Pri spracovaní dokumentácie stavieb sú investori povinní dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov, spravovať sa pritom ustanoveniami § 4 a na základe prepočtu ekonomickej efektívnosti5) navrhnúť umiestnenie stavby tak, aby sa tým čo najmenej narušilo plnenie funkcií lesov; pokiaľ riešenie nie je jednoznačné, sú povinní navrhnúť umiestnenie stavby v alternatívach.
(2)
Návrh na prerokovanie projektovej úlohy stavieb, pri ktorých sa predpokladá trvalé alebo dočasné vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov, sa musí doložiť súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; na udelenie tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Povinnosti pri ťažobnej, stavebnej a priemyselnej činnosti, pri projektovaní a výstavbe smerových a líniových stavieb a pri geologickom a hydrogeologickom prieskume
§ 8
Organizácie vykonávajúce ťažobnú, stavebnú a priemyselnú činnosť, projektovanie a výstavbu smerových a líniových stavieb a geologický a hydrologický prieskum sú povinné dbať na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov a spravovať sa ustanoveniami § 4; pritom sú povinné
a)
včas prerokovať zamýšľané vykonávanie prác s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľom lesných pozemkov,
b)
urobiť opatrenia, aby sa sieť lesných ciest, sieť lesníckotechnických meliorácií, odvodňovacích zariadení a iných lesníckotechnických zariadení nepoškodila alebo inak nenarušila a aby naďalej plnila svoj účel; v prípade neodvratnosti narušenia týchto zariadení zabezpečiť ich účelnú obnovu,
c)
usmerniť vykonávanie prác časove tak, aby prebiehali mimo obdobia intenzívnych prác v lesoch alebo mimo obdobia pokoja potrebného z hľadiska zabezpečenia funkcií lesov (čas jarného zalesňovania, čas kladenia mláďat zveri a pod.),
d)
vykonávať práce tak, aby na lesných pozemkoch a na lesných porastoch dochádzalo k čo najmenším škodám, najmä robiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tuhých, tekutých a plynných látok poškodzujúcich lesy,
e)
ukladať odpratávané hmoty vo vyťažených priestoroch, a ak to nie je možné alebo hospodársky odôvodnené, uložiť ich v prvom rade na neplodných plochách a na iných plochách na to určených,
f)
viesť prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom, najmä aby sa zabezpečili náveterné steny lesných porastov pred veternými polomami,
g)
uviesť dotknuté lesné pozemky po skončení prác do pôvodného stavu, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva neustanovil inak.
§ 9
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie
a)
podmienky a postup pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení v ich využívaní na plnenie funkcií lesov,
b)
ochranu lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti, pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov, pri spracovaní dokumentácie stavieb, pri ťažobnej, stavebnej a priemyselnej činnosti, pri projektovaní a výstavbe smerových a líniových stavieb a pri geologickom a hydrogeologickom prieskume.
TRETIA ČASŤ
NÁHRADY ZA POŠKODZOVANIE LESOV
§ 10
(1)
Každý je povinný dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu lesného fondu (§ 1), ani objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu.
(2)
Ak dôjde k poškodeniu (odsek 1), je ten, kto ho spôsobil, povinný uviesť dotknuté miesta do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, najmä ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť poškodenému náhradu podľa predpisov o náhrade škody. Pri poškodení lesných porastov sa uhrádza aj to, čo by poškodený dosiahol, keby k poškodeniu nebolo došlo.
(3)
Ak v súvislosti s uskutočňovaním investičnej výstavby došlo k prerušeniu súvislosti ucelených lesných častí, lesných ciest alebo iných objektov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, je ten, kto ho spôsobil, povinný uhrádzať poškodenému aj zvýšené prevádzkové náklady, ktoré mu tým vznikli.
(4)
Za lesný porast likvidovaný v súvislosti s uskutočňovaním investičnej výstavby je investor povinný zaplatiť to, čo by sa pri riadnom hospodárení dosiahlo, keby nebolo došlo k predčasnému vyrúbaniu lesného porastu, a to po odpočítaní sumy, ktorú poškodený prípadne získal za drevo z likvidovaného lesného porastu.
(5)
Socialistické organizácie, z prevádzky ktorých unikajú plynné a tuhú látky (exhalácie) spôsobujúce na lesných porastoch škody, sú povinné robiť opatrenia na zabránenie, alebo zmiernenie úniku exhalácií, zúčastňovať sa na výzvu štátnych organizácií lesného hospodárstva (§ 11) na zisťovaní škodlivých účinkov exhalácií na lesné porasty, spolupracovať s týmito organizáciami a poskytovať im potrebnú pomoc pri odstraňovaní následkov škôd na lesných porastoch spôsobených exhaláciami a pri obnove lesných porastov.
(6)
Dráhový podnik i užívatelia lesných pozemkov sú povinní urobiť bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu lesov pred požiarmi, ktoré môžu vzniknúť prevádzkou dráhy. Základné potrebné opatrenia ustanovujú osobitné predpisy.6)
(7)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť, aby sa poškodenie odstránilo uvedením do pôvodného stavu; môže uložiť aj iné opatrenia, aby sa hroziacim škodám zabránilo a aby ďalšie škody nevznikali.
ŠTVRTÁ ČASŤ
LESNÝ NÁRODNÝ MAJETOK A UŽÍVACIE VZŤAHY K LESOM
Oddiel 1
Lesný národný majetok
§ 11
Správa a prevody správy lesného národného majetku
(1)
Lesný fond, ktorý je v štátnom socialistickom vlastníctve (ďalej len „lesný národný majetok“), spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva, riadené ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(2)
Lesný národný majetok nevyhnutný pre potreby obrany štátu spravujú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Federálnym ministerstvom národnej obrany.
(3)
Iné štátne organizácie môžu spravovať lesný národný majetok len výnimočne, pokiaľ ho nevyhnutne potrebujú na plnenie svojich úloh. Výnimky povoľuje ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(4)
Prevody správy lesného národného majetku možno uskutočniť len so súhlasom ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(5)
Na povolenie výnimky podľa odseku 3 a na udelenie súhlasu podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Oddiel 2
Právo užívania lesných pozemkov na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesov
§ 12
Právo užívania lesných pozemkov
(1)
Socialistickej organizácii, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona užíva lesné pozemky vo vlastníctve občanov alebo iných než socialistických organizácií, patrí právo užívania lesných pozemkov na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesov (ďalej len „právo užívania lesných pozemkov“).
(2)
Právo užívania lesných pozemkov sa nevzťahuje na lesné pozemky, ktoré užívajú poľnohospodárske družstevné organizácie na základe práva družstevného užívania.
(3)
V pochybnostiach, či socialistickej organizácii patrí podľa odseku 1 právo užívania lesných pozemkov, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Právo užívania lesných pozemkov vznikne aj v prípade, keď rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy bola poľnohospodárska pôda, ku ktorej patrí právo užívania podľa osobitných predpisov,7) určená na zalesnenie a prevedená do užívania štátnej organizácie lesného hospodárstva.
(5)
Právo užívania lesných pozemkov sa zapisuje do evidencie nehnuteľností podľa predpisov o evidencii nehnuteľností.8)
§ 13
Obsah práva užívania lesných pozemkov
(1)
Právo užívania lesných pozemkov je bezodplatné a časove neobmedzené, oprávňuje socialistickú organizáciu na to, aby na lesných pozemkoch hospodárila v rovnakom rozsahu, ako keby bola vlastníkom, a využívala ich v súlade s právnymi predpismi na plnenie úloh, ktoré sú predmetom jej činnosti.
(2)
Socialistická organizácia je oprávnená
a)
robiť úpravy lesných pozemkov potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
b)
meniť podstatu lesných pozemkov a čerpať z nej,
c)
zriaďovať na lesných pozemkoch stavby potrebné na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesov.
(3)
Všetky lesné porasty na lesných pozemkoch užívaných štátnou organizáciou bez ohľadu na čas ich založenia sú vo vlastníctve štátu. Všetky lesné porasty na lesných pozemkoch užívaných poľnohospodárskou družstevnou organizáciou bez ohľadu na čas ich založenia sú v jej vlastníctva.
(4)
Socialistická organizácia je oprávnená i povinná chrániť právo užívania lesných pozemkov proti každému, kto doň neoprávnene zasahuje.
§ 14
Dočasné užívanie lesných pozemkov
(1)
Socialistická organizácia môže na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 4 prenechať pozemky, ku ktorým jej patrí právo užívania lesných pozemkov, na iné účely než na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesov.
(2)
Zmluva o dočasnom užívaní podľa odseku 1 vyžaduje písomnú formu a môže sa v nej dohodnúť aj primeraná odplata.
§ 15
Prevod práva užívania lesných pozemkov
(1)
Socialistická organizácia môže previesť právo užívania lesných pozemkov na štátnu organizáciu lesného hospodárstva písomnou hospodárskou zmluvou, na ktorú je potrebný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Poľnohospodárska družstevná organizácia môže v odôvodnených prípadoch previesť právo užívania lesných pozemkov aj na inú poľnohospodársku družstevnú organizáciu písomnou hospodárskou zmluvou, na ktorú je potrebný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vydaný po vyjadrení orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.
(2)
Právo užívania lesných pozemkov sa prevádza bezodplatne; bezodplatne sa prevádza aj správa (vlastníctvo) lesných porastov. Ak však socialistická organizácia, ktorej právo užívania lesných pozemkov sa prevádza, vynaložila z vlastných prostriedkov náklady na investície do užívaných lesných pozemkov, môže pri uzavieraní hospodárskej zmluvy požadovať od socialistickej organizácie, na ktorú právo užívania lesných pozemkov prevádza, náhradu týchto nákladov; výška nákladov sa zisťuje ich ocenením ku dňu prevodu práva užívania lesných pozemkov.
(3)
Ak nedôjde k dohode o náhrade nákladov na investície, rozhodne o nej orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh socialistickej organizácie, ktorej právo užívania lesných pozemkov sa prevádza; ak ide o prevod práva užívania lesných pozemkov poľnohospodárskej družstevnej organizácie, rozhodne po vyjadrení orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva. V týchto prípadoch dôjde k prevodu práva užívania lesných pozemkov až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o náhrade nákladov na investície.
(4)
Ak spoločné záujmy vyžadujú prevod práva užívania lesných pozemkov na štátnu organizáciu lesného hospodárstva a organizácie sa na tomto prevode nedohodnú, rozhodne o prevode tohto práva orgán štátnej správy lesného hospodárstva; ak ide o prevod práva užívania lesných pozemkov poľnohospodárskej družstevnej organizácie, rozhodne po vyjadrení orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva; ustanovenia odsekov 2 a 3 tu platia obdobne.
§ 16
Zánik práva užívania lesných pozemkov
(1)
Právo užívania lesných pozemkov zaniká ich prevodom do socialistického spoločenského vlastníctva. Inou zmenou vlastníctva nie je právo užívania lesných pozemkov dotknuté.
(2)
Právo užívania lesných pozemkov zaniká aj v prípade, ak boli lesné pozemky trvale vyňaté z lesného pôdneho fondu a podľa osobitných predpisov1) rozhodnutím orgánu štátnej správy vyhlásené za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu; v takom prípade vzniká právo užívania rozhodnutím podľa osobitných predpisov.7)
(3)
Na zmluvu o prevode vlastníctva lesných pozemkov, ku ktorým patrí socialistickej organizácii právo užívania lesných pozemkov, je potrebný aj jej súhlas; to neplatí, ak ide o bezplatný prevod lesných pozemkov do vlastníctva štátu od občanov a iných než socialistických organizácií.
§ 17
Opatrenia pri neplnení úloh v lesoch, ktoré neužívajú socialistické organizácie
(1)
Ak vlastník lesných pozemkov, ktoré neužíva socialistická organizácia, nemôže zabezpečiť plnenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu lesov alebo hospodárenie v nich, je povinný oznámiť to bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva pôsobí tak, aby vlastník lesných pozemkov, ktorý neplní alebo nemôže plniť svoje povinnosti podľa odseku 1, previedol lesné pozemky do vlastníctva štátu alebo uzavrel so štátnou organizáciou lesného hospodárstva písomnú dohodu o vzniku práva užívania lesných pozemkov.
(3)
Ak nedôjde k prevodu lesných pozemkov do vlastníctva štátu ani k dohode podľa odseku 2, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o zriadení práva užívania lesných pozemkov.
(4)
V dohode podľa odseku 2 aj v rozhodnutí podľa odseku 3 sa musia v súlade s evidenciou nehnuteľností vymedziť lesné pozemky, ku ktorým sa zriaďuje právo užívania lesných pozemkov.
§ 18
Opatrenia prie neplnení úloh v lesoch užívaných poľnohospodárskymi družstevnými organizáciami
Ak poľnohospodárska družstevná organizácia neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu lesov alebo hospodárenie v nich, a ak to vyžaduje spoločenský záujem, prerokuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súčinnosti s orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva prenechanie9) združených lesných pozemkov a lesných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve poľnohospodárskej družstevnej organizácie, do užívania štátnej organizácie lesného hospodárstva. Pre užívanie združených lesných pozemkov štátnou organizáciou lesného hospodárstva platia primerane predpisy o práve družstevného užívania.10)
Oddiel 3
Osobitné oprávnenie a povinnosti užívateľov lesných pozemkov
§ 19
Vytváranie ucelených lesných častí
(1)
Štátne organizácie lesného hospodárstva sú povinné vytvárať ucelené lesné časti ako nevyhnutnú podmienku uplatňovania racionálneho, plánovitého a výsledkom pokrokovej vedy a výskumu zodpovedajúceho hospodárenia v lesoch.
(2)
Ak do lesných pozemkov obhospodarovaných socialistickými organizáciami zasahujú lesné pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a vlastníci ich aj obhospodarujú, sú tieto organizácie povinné prerokovať s nimi odovzdanie lesných pozemkov do užívania podľa § 12 a nasledujúcich. Ak nedôjde k dohode medzi socialistickou organizáciou a vlastníkom lesných pozemkov, postupuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva obdobne podľa ustanovenia § 17.
(3)
Ak pri vytváraní ucelených lesných častí nedôjde medzi štátnymi organizáciami lesného hospodárstva a poľnohospodárskymi družstevnými organizáciami k dohode o prevode práva užívania lesných pozemkov, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o prevode tohto práva podľa § 15 ods. 4.
(4)
Ak pri združených lesných pozemkoch alebo pri tých, ktoré sú vo vlastníctve poľnohospodárskej družstevnej organizácie, nedôjde k vytvoreniu ucelených lesných častí dohodou,9) prerokuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súčinnosti s orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva prenechanie týchto pozemkov do užívania štátnej organizácie lesného hospodárstva a súčasne prenechanie iných lesných pozemkov obhospodarovaných štátnou organizáciou lesného hospodárstva do užívania poľnohospodárskej družstevnej organizácie. Ak prenechanie iných lesných pozemkov nie je vhodné alebo možné, orgán štátnej správy lesného hospodárstva v súčinnosti s orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva rozhodne o spôsobe primeraného vyrovnania.
(5)
Ak pri vytváraní ucelených lesných častí podľa odseku 4 má dôjsť k zmene užívateľa lesného národného majetku, postupuje sa podľa osobitných predpisov.11)
§ 20
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)
Investori smerových, líniových a iných stavieb a zariadení sú povinní na lesných pozemkoch dotknutých výstavbou urobiť opatrenia, ktorými zabezpečia stavby a zariadenia pred škodami, ktoré by mohli spôsobiť zosúvanie pôdy, padanie kameňov, pád stromov, lavíny a pod. z týchto pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitných predpisov12) príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný vykonanie opatrení podľa odseku 1 umožniť.
(3)
Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje okrem opatrení uvedených v odseku 1 aj zmenu v spôsobe hospodárenia alebo obmedzenie vo využívaní lesných pozemkov, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o ďalších opatreniach a určí, kto bude znášať náklady s tým spojené. Ustanovenia právnych predpisov upravujúce vzťahy medzi dráhou a okolím zostávajú nedotknuté.13)
§ 21
Užívanie cudzích pozemkov
(1)
Užívateľ lesných pozemkov je oprávnený užívať bezodplatne v nevyhnutnom rozsahu cudzie pozemky na lesnú dopravu, ak sa na lesný pozemok nemožno dostať inak alebo len s takými výdavkami, ktoré by boli nepomerne vyššie ako ujma vznikajúca týmto užívaním. Ak správcovi (vlastníkovi, užívateľovi) cudzieho pozemku vznikne škoda, patrí mu náhrada škody podľa všeobecných právnych predpisov.
(2)
Užívateľ lesných pozemkov je povinný prerokovať so správcom (vlastníkom, užívateľom) cudzieho pozemku podmienky lesnej dopravy. Ak nedôjde k dohode, rozhodne orgán štátnej správy lesného hospodárstva o čase, spôsobe, rozsahu a trvaní lesnej dopravy po cudzích pozemkoch, prípadne aj o výške náhrady škody.
PIATA ČASŤ
POSLANIE LESOV A ICH KATEGORIZÁCIA
§ 22
Hlavné zásady rozvoja funkcií lesov
(1)
Užívatelia lesných pozemkov sú povinní s lesnými porastmi plánovite hospodáriť podľa lesných hospodárskych plánov schválených orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa zvyšovala úrodnosť lesných pozemkov a produkcia drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečení ostatných funkcií lesov.
(2)
Lesné hospodárske plány sú podkladom pre národohospodárske plánovanie a záväzne určujú ukazovatele a údaje o lesných po rastoch. Záväznými ukazovateľmi a údajmi lesných hospodárskych plánov sú hospodársky spôsob, výška ťažieb určená ťažobným percentom v jednotlivých vekových stupňoch a úlohy obnovy a výchovy lesných porastov. Takto určená výška ťažieb je neprekročiteľná.
§ 23
Kategorizácia lesov
(1)
Z hľadiska prevažujúcich funkcií lesov sa lesy členia na hospodárske lesy, ochranné lesy a na lesy osobitného určenia.
(2)
Hospodárske lesy sú lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov.
(3)
Ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia.
(4)
Lesy osobitného určenia sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia.
(5)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky upraví všeobecne záväzným predpisom podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých kategórií lesov.
§ 24
Oblasti lesov
(1)
Podľa poslania lesov, prírodných a hospodárskych podmienok, ako aj podľa spoločenských záujmov a potrieb sa vymedzujú oblasti lesov.
(2)
Oblasti lesov vyhlasuje vláda republiky nariadením; pritom môže upraviť, prípadne zakázať činnosti, ktoré ohrozujú poslanie oblasti lesov.
ŠIESTA ČASŤ
VOJENSKÉ LESY
§ 25
Výkon štátnej správy vo vojenských lesoch
(1)
Federálne ministerstvo národnej obrany vykonáva, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 2, štátnu správu lesného hospodárstva v lesoch, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov14) (ďalej len „vojenské lesy“), a to podľa smerníc ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva republiky.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky vydáva vo veciach vojenských lesov na zabezpečenie jednotnej celoštátnej lesníckej politiky záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom lesných hospodárskych plánov vypracúvaných organizáciami riadenými Federálnym ministerstvom národnej obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení v ich využívaní, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje 10 ha.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 2 vyhradiť.
(4)
Federálne ministerstvo národnej obrany je povinné vo vojenských lesoch sústavne dozerať, ako sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona, zákonov národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, a predpisov podľa nich vydaných.
(5)
V rozsahu svojej pôsobnosti ukladá Federálne ministerstvo národnej obrany opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a zákonmi národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, prípadne na ich základe uložených. Tieto pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.
(6)
Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky vykonáva hlavný dozor, ako orgány a organizácie Federálneho ministerstva národnej obrany vykonávajú ustanovenia tohto zákona, zákonov národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, a predpisov podľa nich vydaných. Ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva republiky môže po prerokovaní s Federálnym ministerstvom národnej obrany ukladať organizáciám riadeným týmto ministerstvom opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a zákonmi národných rád, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a štátnu správu lesného hospodárstva, prípadne na ich základe uložených.
SIEDMA ČASŤ
POKUTY
§ 26
(1)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty až do výšky 500 000 Kčs organizáciám, ktoré
a)
bez rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo bez rozhodnutia o obmedzení v ich využívaní lesné pozemky z tohto fondu odnímajú alebo obmedzujú ich využívanie,
b)
neoprávnene užívajú lesný pôdny fond, užívajú ho na iné účely alebo znemožňujú ho riadne využiť,
c)
svojím zavinením spôsobia poškodenie lesných pozemkov, lesných porastov, stavieb, ciest, strojov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu alebo inak sťažia prevádzku lesného hospodárstva, napr. neoprávneným zrušením prístupových ciest k lesom,
d)
neplnia iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo neplnia opatrenia uložené rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vydaným podľa tohto zákona.
(2)
Ak organizácia v období jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty poruší akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa tohto zákona, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by inak bola uložená.
(3)
Pokutu za porušenie povinností podľa § 8 písm. d) nemožno uložiť, ak už bola uložená pokuta podľa osobitných predpisov.15)
(4)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty aj pracovníkom organizácií, ktorí porušenie povinností organizácií zavinili, pokiaľ nejde o trestný čin alebo prečin. Výška pokuty u pracovníka organizácie môže byť najviac trojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku.16)
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do troch rokov, a ak ide o porušenie povinností užívateľmi lesných pozemkov, najneskoršie do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu týchto povinností došlo.
(6)
Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov i zodpovednosť organizácie, prípadne pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody. Ak bola pracovníkovi organizácie uložená pokuta podľa odseku 4, nemožno mu už uložiť pokutu podľa iných predpisov.
(7)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
(1)
Správa lesného národného majetku vykonávaná inými štátnymi organizáciami než štátnymi organizáciami lesného hospodárstva prechádza uplynutím jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva republiky; správa lesného národného majetku prechádza bezodplatne.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lesný národný majetok, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených Federálnym ministerstvom národnej obrany a na lesný národný majetok, na správu ktorého bola po nadobudnutí účinnosti tohto zákona do jedného roka povolená výnimka podľa § 11 ods. 3.
§ 28
Pri pozemkoch, ku ktorým vzniklo právo užívania podľa § 12, práva a povinnosti tých, ktorým boli lesné pozemky prenechané na dočasné užívanie, zostávajú nedotknuté.
§ 29
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon),
2.
vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu, v znení neskorších predpisov,
3.
uznesenie vlády č. 94/1962 Zb., ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.
§ 30
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie vyhlásené pod č. 124/1976 Zb.).
2)
Vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
3)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4)
Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
5)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
6)
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. Vyhláška č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášok č. 132/1969 Zb. a č. 122/1974 Zb.
7)
Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby.
8)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
9)
§ 38 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
10)
§ 37 ods. 2,3 a 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
11)
§ 70 Hospodárskeho zákonníka. Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.
12)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
13)
§ 12 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.
14)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej
republiky.
15)
Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu
ovzdušia.
16)
§ 275 Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod
č. 55/1975 Zb.).