100/1977 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1977
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE V LESOCH
Prvý oddiel
Úvodné ustanovenie
§ 1
Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia produkcia akostnej drevnej hmoty, aby sa zabezpečovali a zlepšovali ostatné funkcie lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva. Na tieto účely slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú predovšetkým lesné hospodárske plány.
Druhý oddiel
Hospodárska úprava lesov a lesné hospodárske plány
§ 2
Poslanie a obsah hospodárskej úpravy lesov a lesných hospodárskych plánov
(1)
Hospodárska úprava lesov zahŕňa opatrenia zamerané na zisťovanie stavu lesov a prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienok hospodárenia v nich. V rámci hospodárskej úpravy lesov sa vypracúvajú podklady na určovanie dlhodobých cieľov, výhľadov a plánovaných úloh integrovaného hospodárenia v lesoch z hľadiska zvyšovania produktívnosti, zabezpečenia racionálneho využívania a ochrany lesov; sleduje sa tiež uskutočňovanie týchto cieľov a plnenie úloh.
(2)
Lesné hospodárske plány sú podkladom pre národohospodárske plánovanie1) a nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov; určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
(3)
Lesné hospodárske plány obsahujú:
a)
záväzné ukazovatele a údaje, ktorými sú hospodársky spôsob, výška ťažieb dreva určená ťažbovým percentom v jednotlivých vekových stupňoch a úlohy obnovy a výchovy lesných porastov; pri určení výšky ťažieb sa sleduje dosiahnutie nepretržitej rozšírenej produkcie a rovnomernej vekovej skladby lesov,
b)
smerné ukazovatele a údaje, ktorými sú najmä hospodársky tvar lesa, formy hospodárskeho spôsobu, umiestnenie a postup ťažieb, postup premien a prevodov a meliorácie lesných pozemkov,
c)
orientačné ukazovatele, ktorými sú napríklad charakteristiky prírodných, ekonomických a technických podmienok hospodárenia v lesoch.
(4)
Pri určovaní výšky ťažieb dreva podľa odseku 3 písm. a) sa v hospodárskych lesoch prihliada aj na rozloženie zásob dreva, prírastkové pomery a ťažbovú plynulosť; v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa prihliada na formy hospodárskych spôsobov určené vo vzťahu k prevažujúcej funkcii týchto lesov.
§ 3
Tvorba a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov
(1)
Lesné hospodárske plány vypracúvajú podľa smerníc Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na obdobie spravidla 10 rokov organizácie poverené ministerstvom, prípadne organizácie poverené Federálnym ministerstvom národnej obrany, ak ide o vojenské lesy.2) Tieto organizácie sú povinné dbať pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov o ich súlad s dlhodobým výhľadom národného hospodárstva, s perspektívou odvetvia lesného hospodárstva a s ochranou a tvorbou životného prostredia.
(2)
Lesné hospodárske plány sa vypracúvajú pre lesné hospodárske celky, ktoré určí ministerstvo; tieto celky spravujú odborní lesní hospodári, ktorých kvalifikačné predpoklady určí ministerstvo.
(3)
Lesné hospodárske plány schvaľujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré kontrolujú ich dodržiavanie a môžu v odôvodnených prípadoch povoliť ich zmeny.
(4)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a správcovia, vlastníci alebo užívatelia lesného fondu (ďalej len „užívatelia lesov“), ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený (§ 14), sú povinní viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov.
§ 4
Súhrnné lesné hospodárske plány
(1)
Organizácie poverené vypracúvaním lesných hospodárskych plánov vypracúvajú súhrnné lesné hospodárske plány Slovenskej socialistickej republiky, a ak to určí ministerstvo, aj súhrnné lesné hospodárske plány oblastí lesov.
(2)
Súhrnné lesné hospodárske plány schvaľuje ministerstvo.
(3)
Štátne orgány, užívatelia lesov a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť svojou činnosťou plnenie funkcií lesov, oznamujú na požiadanie ministerstvu, prípadne ním povereným organizáciám údaje potrebné na vypracúvanie a doplňovanie súhrnných lesných hospodárskych plánov; ministerstvo, prípadne ním poverené organizácie si môžu v prípade potreby tieto údaje u nich samy zisťovať.
§ 5
(1)
Spôsob vykonávania hospodárskej úpravy lesov, vypracúvania, schvaľovania a kontroly lesných hospodárskych plánov, súhrnných lesných hospodárskych plánov a ich zmien, ako aj určovania ukazovateľov a údajov týchto plánov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Na konanie o schvaľovaní lesných hospodárskych plánov a súhrnných lesných hospodárskych plánov a povoľovaní ich zmien sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Tretí oddiel
Diferencované hospodárenie v lesoch
§ 6
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlasuje ministerstvo z vlastného podnetu alebo na návrh orgánov štátnej správy. Na konanie o vyhlásení ochranných lesov a lesov osobitného určenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(2)
Ak sa vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ako aj schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pre tieto lesy dotýka záujmov chránených osobitnými predpismi,3) orgán štátnej správy lesného hospodárstva prerokuje tieto opatrenia s dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne ak to ustanovujú osobitné predpisy, vyžiada si ich súhlas; tento súhlas sa môže viazať na splnenie podmienok ustanovených uvedenými predpismi. Právo týchto orgánov vydávať rozhodnutia o podmienkach ochrany nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov zostáva nedotknuté; ak sa rozhodnutie dotýka lesov, vydávajú ho tieto orgány po prerokovaní s ministerstvom.
§ 7
Hospodársky tvar lesa a hospodársky spôsob
(1)
Základným hospodárskym tvarom lesa v hospodárskych lesoch je vysoký les zabezpečujúci najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty, ako aj plnenie ostatných funkcií lesov. V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa hospodársky tvar lesa určí so zreteľom na ich poslanie.
(2)
V hospodárskych lesoch je prevažujúcim hospodárskym spôsobom rúbaňový spôsob maloplošných foriem. V ochranných lesoch sa určí hospodársky spôsob s prihliadnutím na prírodné podmienky. V lesoch osobitného určenia sa určí hospodársky spôsob so zreteľom na ich osobitné poslanie s prihliadnutím na produkčné a ostatné funkcie lesov.
(3)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti o určovaní hospodárskeho tvaru lesa a hospodárskeho spôsobu a jeho foriem.
Štvrtý oddiel
Pestovanie lesných porastov
§ 8
Obnova a výchova lesných porastov
(1)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
obnovovať lesné porasty včas a sústavne tak, aby sa ustavične zvyšovala ich biologická hodnota,
b)
vychovávať lesné porasty sústavne tak, aby sa zlepšilo ich drevinové zloženie, akosť, prípadne prirastavosť, zvýšila odolnosť proti škodlivým vplyvom a zlepšili sa funkcie lesov.
(2)
Lesné porasty, ktorých zdravotný stav, prirastavosť alebo akosť neumožňujú plniť funkcie lesov, sú užívatelia lesov povinní previesť pred dosiahnutím rubnej zrelosti na vhodný hospodársky tvar lesa alebo premeniť na lesné porasty vhodného drevinového zloženia.
(3)
Veľkosť holorubu pri ťažbe podľa § 10 ods. 1 písm. a) nesmie prekročiť 3 hektáre; v zdravotne poškodených lesných porastoch, v borovicových lesoch na piesočnatých pôdach, v topoľových a vŕbových lesných porastoch a pri prevodoch a premenách lesných porastov nesmie veľkosť holorubu prekročiť 5 hektárov.
(4)
Holiny na lesných pozemkoch sa musia zalesniť do 2 rokov od ich vzniku a lesné porasty na nich zabezpečiť do nasledujúcich 5 rokov, ak v odôvodnených prípadoch neurčí orgán štátnej správy lesného hospodárstva dlhšiu lehotu. Na konanie o určení tejto dlhšej lehoty sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Pri obnove lesa sa nesmie priraďovať ďalší holorub k plochám s mladým lesným porastom nezabezpečeným na celej ploche. Takisto sa nesmie znižovať zásahom po celej ploche zakmenenie lesného porastu pod sedem desatín plného zakmenenia, ak sa presvetlenie nevykonáva v prospech mladého lesného porastu zodpovedajúceho plánovanému zastúpeniu lesných drevín.
§ 9
Osivo a sadenice lesných drevín
(1)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený (§ 14), sú povinní zabezpečiť dostačujúce množstvo druhovo a geneticky vhodného osiva a sadeníc potrebných na obnovu lesných porastov a na zalesnenie pozemkov na to určených.4)
(2)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré druhy lesných drevín možno pestovať len zo semien, odrezkov a sadeníc z uznaných lesných porastov a stromov, a podrobnosti o zakladaní a obnovovaní lesných porastov.
Piaty oddiel
Ťažba a doprava dreva
§ 10
Ťažba dreva
(1)
Ťažba dreva sa vykonáva
a)
pri výchove a obnove lesných porastov v rozsahu a do výšky určenej lesnými hospodárskymi plánmi (úmyselná ťažba),
b)
pri vyňatí lesného pozemku z lesného pôdneho fondu (mimoriadna ťažba),
c)
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych vplyvov alebo inej škodlivej činnosti (náhodná ťažba).
(2)
Užívatelia lesov môžu vykonávať v lesných porastoch ťažbu dreva podľa odseku 1 písm. a) len v rozsahu a do výšky ťažby určenej lesnými hospodárskymi plánmi; ak vznikne nevyhnutnosť vykonať ťažbu podľa odseku 1 písm. c), sú povinní zabezpečiť jej prednostné spracovanie.
§ 11
Povinnosti pri doprave dreva
(1)
Doprava a uskladnenie dreva sa musia vykonávať tak, aby na vlastných aj susedných lesných porastoch, lesných pozemkoch, lesných cestách a na vyťaženom dreve nevznikali škody, prípadne aby sa škody obmedzili na najmenšiu mieru.
(2)
Pri zriaďovaní a údržbe ciest, zvážnic, približovacích liniek a ostatných zariadení na lesnom pôdnom fonde je užívateľ lesa povinný dbať na to, aby nedochádzalo k erózii alebo zamokreniu.
(3)
Odvoz vyťaženej drevnej hmoty sa musí zabezpečiť tak, aby sa neohrozila jej akosť.
Šiesty oddiel
Lesníckotechnické meliorácie
§ 12
(1)
Užívatelia lesov sú povinní vykonávať na lesných pozemkoch lesníckotechnické meliorácie a iné opatrenia na zlepšenie úrodnosti lesnej pôdy a zlepšenie funkcií lesov.
(2)
Lesníckotechnickými melioráciami sa rozumejú najmä biologické, technické a vodohospodárske opatrenia na zlepšenie pôdnych, vodohospodárskych a klimatických pomerov, na zabránenie erózie a zamokrenia pôdy, zvyšovanie produkčných a ostatných funkcií lesov a na zabezpečenie ich ochrany.
(3)
Lesníckotechnické meliorácie na lesných pozemkoch nad hornou hranicou stromovej vegetácie vykonávajú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany.
DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPRÁVA LESOV
§ 13
Výkon odbornej správy lesov
(1)
Odbornou správou lesov sa zabezpečuje odborná pomoc a dozor nad hospodárením v lesoch, ktoré nie sú v správe alebo v užívaní štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany.
(2)
Úlohy odbornej správy lesov sú najmä:
a)
zabezpečovať podklady na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov,
b)
vypracúvať podľa schválených lesných hospodárskych plánov ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a určovať opatrenia na zlepšovanie funkcií lesov,
c)
vyžadovať plnenie úloh v lesnej výrobe, zabezpečovanie a zlepšovanie funkcií lesov a ochranu lesov, ako aj dozerať na plnenie týchto úloh,
d)
zabezpečovať osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa,
e)
vyznačovať ťažbu dreva a vykupovať drevo,
f)
dávať užívateľom lesov pokyny na hospodárenie v lesoch a na ich ochranu,
g)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a výkazy o výkonoch v lesoch,
h)
viesť evidenciu užívateľov lesov pod odbornou správou.
(3)
Odbornú správu lesov vykonávajú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom, ak ju ministerstvo nezverí inej organizácii, prípadne ak si túto správu nevynahradí. Na konanie o zverení a vyhradení výkonu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Socialistické organizácie môžu dodávať vyťažené drevo priamo odberateľom, ak sa o tom dohodnú s organizáciou vykonávajúcou odbornú správu lesov; iní užívatelia lesov pod odbornou správou môžu dodávať vyťažené drevo len organizáciám vykonávajúcim odbornú správu lesov.
(5)
Úlohy podľa odseku 2 písm. b) oznamujú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov užívateľom lesov písomne; ak oznámi užívateľ lesa do 15 dní od doručenia písomného oznámenia orgánu štátnej správy, že s nimi nesúhlasí, určí tento orgán úlohy rozhodnutím.
(6)
Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov sú povinné podávať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva správy o plnení úloh odbornej správy lesov a oznamovať mu zistené prípady porušenia ustanovenia zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe.
§ 14
Obmedzenie rozsahu odbornej správy lesov
Ministerstvo môže obmedziť rozsah odbornej správy lesov užívateľom lesov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh v lesoch vlastnými odbornými lesnými hospodármi podľa § 3 ods. 2. Na konanie o obmedzení rozsahu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 15
Príspevky za odbornú správu lesov
Užívatelia lesov sú povinní za výkon odbornej správy lesov platiť príspevky.
§ 16
Ministerstvo podrobnejšie upraví všeobecne záväzným právnym predpisom úlohy organizácií vykonávajúcich odbornú správu lesov a spôsob jej vykonávania; ustanoví aj výšku príspevkov za výkon tejto správy a ďalšie podrobnosti o ich platení.
TRETIA ČASŤ
VSTUP DO LESOV A ÚPRAVA NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ V NICH
§ 17
Užívanie lesov občanmi
(1)
Každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať lesné plodiny a raždie; pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže zakázať, prípadne obmedziť užívanie lesov uvedené v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti; na konanie o vydávaní a odvolávaní týchto zákazov a obmedzení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Zákazy vstupu na lesné pozemky alebo iné obmedzenia pri užívaní lesov ustanovené osobitnými predpismi5) alebo podľa nich vyhlásené zostávajú nedotknuté.
§ 18
Užívanie lesov organizáciami podľa osobitných predpisov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lese podľa osobitných predpisov,6) na ktoré podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona netreba povolenie, sú organizácie povinné oznámiť rozsah a účel týchto činností najmenej 15 dní pred ich začatím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a užívateľovi lesa.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností uvedených v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti.
§ 19
Zákaz niektorých činností v lesoch
(1)
V lesoch sa zakazuje:
a)
zakladať oheň a táboriť mimo vyznačených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčiť,
b)
vchádzať a stáť s motorovými vozidlami,
c)
pásť dobytok a umožňovať výbeh hospodárskym zvieratám do lesných porastov,
d)
zakladať skládky, znečisťovať les odpadkami a odpadmi,
e)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty a budovať chodníky,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
narúšať pôdny kryt,
h)
vstupovať do lesných škôlok a oplotených miest,
i)
ťažiť stromy a kry.
(2)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), e) až i) neplatia pre činnosti, ktoré vykonávajú užívatelia lesov v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení v lesoch a pri ich ochrane, alebo ak sú činnosti povolené osobitnými predpismi.7)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po vyjadrení užívateľov lesa povoliť výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1. Na konanie o povolení výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA LESOV
§ 20
Povinnosti pri ochrane lesov a opatrenia na predchádzanie škodám v lesoch
(1)
Orgány štátnej správy, organizácie a občania sú povinní pri svojej činnosti dbať na ochranu lesov. Ochranu lesov treba zabezpečiť predovšetkým predchádzaním škodám vznikajúcim v dôsledku výstavby, prevádzkovej, hospodárskej činnosti, ako aj pri kultúrnych, rekreačných, športových a iných činnostiach.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
zaisťovať a evidovať výskyt škodlivých činiteľov a škôd spôsobených týmito činiteľmi,
b)
vykonávať opatrenia na predchádzanie vývinu a rozšíreniu rastlinných a živočíšnych škodcov, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov polomy, vývraty, sucháre, ako aj choré a poškodené stromy,
c)
vykonávať preventívne opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi,
d)
vykonávať obnovu a výchovu lesných porastov tak, aby sa pri súčasnom zachovaní a zlepšovaní produkčných schopností a ostatných funkcií lesov predchádzalo možnému vplyvu škodlivých činiteľov a zvýšila odolnosť lesných porastov proti pôsobeniu týchto činiteľov,
e)
utvárať pri zakladaní lesných porastov na pozemkoch určených na zalesnenie podmienky na predchádzanie vzniku škôd, najmä voľbou vhodného spôsobu zalesnenia a drevinového zloženia,
f)
vykonávať pri vzniku škôd neodkladne opatrenia na odstránenie, prípadne na zmiernenie ich následkov.
(3)
Ak sa vyskytne v lesoch a ich okolí alebo na skladoch dreva niektorý z rastlinných alebo v živočíšnych škodcov v nadmernom množstve, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti rozšíreniu týchto škodcov a na ich vyhubenie i organizáciám, ktoré skladujú drevo, a ďalším užívateľom pozemkov v okolí lesov.
(4)
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia8) vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na konanie o udelení tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti sa nesmú v lesoch a v ich blízkosti použiť technologické spôsoby, ktoré poškodzujú lesné porasty; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť v jednotlivých prípadoch podmienky, za ktorých možno vzhľadom na stav terénu, odtokové pomery a pod. v lesoch a do určenej vzdialenosti od ich okraja technologický spôsob použiť.
§ 21
Opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd
(1)
V prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (veterné a snehové kalamity, premnoženie škodcov, nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov v období sucha a pod.) sú užívatelia lesov povinní neodkladne urobiť opatrenia na ich odvrátenie a odstránenie následkov škôd.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na prechodnú dobu zakázať alebo inak upraviť užívanie lesov v prípadoch uvedených v § 17 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 3 a § 20 ods. 3; môže tiež na zvládnutie mimoriadnej situácie v lesoch uložiť užívateľom lesov vykonanie potrebných opatrení. Na konanie o uložení týchto opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 22
Ochrana pred škodami spôsobovanými zverou
(1)
Užívatelia lesov sú povinní sústavne chrániť lesné porasty pred škodami spôsobovanými zverou. Užívatelia lesov a orgány štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní dbať, aby stavy a chov zveri v lesných poľovných revíroch boli v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v lesoch.
(2)
Užívatelia lesov, prípadne organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov, sú povinní zisťovať každoročne, najneskoršie do 30. júna, výšku škody spôsobenej zverou na lesných porastoch za predchádzajúcich 12 mesiacov; ku zisťovaniu škody sú povinní prizvať užívateľov lesných poľovných revírov.
(3)
Ak nemožno škody spôsobené zverou na lesných porastoch znížiť technicky primeranými a ekonomicky únosnými spôsobmi tak, aby sa nezhoršoval stav lesných porastov, je užívateľ lesa povinný
a)
požiadať podľa osobitných predpisov,9) aby sa rozhodlo o znížení stavu zveri v lesnom poľovnom revíre,
b)
sledovať, či užívateľ lesného poľovného revíru vykonal povolené alebo uložené zníženie stavu zveri,
c)
uplatniť nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,10)
d)
nepredlžovať platnosť zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v lesnom poľovnom revíre, ak užívateľ tohto revíru poruší závažne alebo opätovne povinnosti smerujúce k zníženiu škôd spôsobených zverou na lesných porastoch.
§ 23
Povinnosti a oprávnenia pracovníkov orgánov a organizácií pri ochrane lesov
Pracovníci štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom, ktorí zabezpečujú úlohy rozvoja, správy, prevádzky a ochrany lesov, ako aj odbornú správu lesov, a pracovníci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, sú povinní vo svojej činnosti napomáhať a dbať o zabezpečovanie a zlepšovanie ochrany lesov. Títo pracovníci sú oprávnení nosiť pri výkone povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru lesnícku rovnošatu so štátnym znakom a služobným označením. Podrobnosti o lesníckych rovnošatách upraví ministerstvo.
§ 24
Lesná stráž
(1)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený (§ 14), sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej služby v lesoch. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ustanovujú a odvolávajú na ich návrh, prípadne z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva lesnú stráž; na konanie o ustanovení a odvolávaní lesnej stráže sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Lesná stráž vykonáva svoju funkciu vo všetkých lesoch určeného obvodu pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke a užívacie vzťahy k lesom.
(2)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje osobitným preukazom. Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
zisťovať totožnosť osôb, ktoré porušujú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe na ochranu lesov,
b)
ukladať za priestupky na úseku lesného hospodárstva pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,11)
c)
predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorú pristihne pri trestnom čine, prečine alebo pri priestupku na úseku lesného hospodárstva, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazu.
(3)
Ak člen lesnej stráže zistí, že porušením predpisov na ochranu lesov vznikla škoda, oznámi to užívateľovi lesa.
(4)
Člen lesnej stráže je oprávnený pri výkone funkcie nosiť zbraň a túto zbraň použiť iba pri
a)
nutnej obrane na odvrátenie útoku proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaceho, alebo útoku na život inej osoby,
b)
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
c)
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje existenciu lesa, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
d)
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený podľa odseku 2 predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti.
(5)
Člen lesnej stráže je povinný pred použitím zbrane, ak to okolnosti zásahu dovoľujú, použiť miernejšie prostriedky, ako je dohovor, napomenutie a výstraha.
(6)
Pri použití zbrane je člen lesnej stráže povinný
a)
zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb,
b)
čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zásah smeruje,
c)
zistiť priame následky použitia zbrane ihneď, len čo sa to môže stať bez ohrozenia seba alebo inej osoby, a poranenému poskytnúť prvú pomoc.
(7)
Člen lesnej stráže je povinný o použití zbrane proti osobe bezodkladne upovedomiť orgán Zboru národnej bezpečnosti, ako aj organizáciu (orgán), ktorá ho navrhla do tejto funkcie.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce nosenie a použitie zbrane.12)
(9)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ustanovovaní a odvolávaní lesnej stráže, o určovaní obvodov jej pôsobnosti, o počte členov lesnej stráže, o ich povinnostiach, oprávneniach, preukazoch a sľube; po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví podmienky, za ktorých je člen lesnej stráže oprávnený nosiť zbraň, prípadne ďalšie podrobnosti.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na ich základe vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktorými sú
a)
okresné národné výbory, krajské národné výbory a národné výbory im na roveň postavené,
b)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
§ 26
Okresné národné výbory
(1)
Okresné národné výbory rozhodujú
a)
o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach o tom, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu,
b)
o uložení opatrení potrebných na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,
c)
o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania v hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch s výmerou do 2 hektárov,
d)
o povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,
e)
o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond,
f)
o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7 zákona o lesoch,
g)
podľa § 12 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach o tom, či socialistickej organizácii patrí právo užívania lesných pozemkov,
h)
o prevode práva užívania lesných pozemkov podľa § 15 ods. 4 zákona o lesoch a o náhrade nákladov na investície pri prevode tohto práva podľa § 15 ods. 3 zákona o lesoch,
i)
o zriadení práva užívania lesných pozemkov podľa § 17 ods. 3 zákona o lesoch,
j)
pri vytváraní ucelených lesných častí podľa § 19 zákona o lesoch,
k)
o ukladaní opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov, pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov, a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,
l)
o dobe, spôsobe, rozsahu a trvaní lesnej dopravy po cudzích pozemkoch, prípadne aj o výške náhrady škody podľa § 21 ods. 2 zákona o lesoch,
m)
o určení úloh užívateľom lesov pod odbornou správou podľa § 13 ods. 5,
n)
o obmedzení niektorých činností alebo úprave ich vykonávania v lesoch podľa § 18 ods. 2, ako aj o určení podmienok použitia určitých technologických spôsobov pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti v lesoch a v ich blízkosti podľa § 20 ods. 5,
o)
o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, na skladoch dreva a na iných pozemkoch v okolí lesov podľa § 20 ods. 3,
p)
o uložení pokuty podľa § 26 zákona o lesoch a podľa § 34.
(2)
Okresné národné výbory
a)
dávajú súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektových úloh stavieb, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond; pri návrhoch trás smerových a líniových stavieb, len ak trasa neprechádza lesmi viacerých okresov,
b)
dávajú súhlas podľa § 15 ods. 1 zákona o lesoch k hospodárskej zmluve o prevode práva užívania lesných pozemkov,
c)
dávajú súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov podľa § 20 ods. 4,
d)
povoľujú predĺženie lehoty na zalesnenie holín na lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov na holinách podľa § 8 ods. 4,
e)
vydávajú podľa § 17 ods. 2 zákazy a obmedzenia užívania lesov,
f)
povoľujú výnimky zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 19 ods. 3,
g)
ukladajú opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd podľa § 21 ods. 2,
h)
ustanovujú a odvolávajú lesnú stráž podľa § 24 ods. 1,
i)
plnia ďalšie úlohy ustanovené predpismi vydanými na základe zákona o lesoch a tohto zákona.
(3)
Okresným národným výborom sa podľa § 13 ods. 6 podávajú správy o plnení úloh odbornej správy lesov a oznamujú zistené prípady porušenia ustanovení zákona o lesoch a tohto zákona, ako aj predpisov vydaných na ich základe. Okresným národným výborom sa podľa § 18 ods. 1 oznamuje rozsah a účel činností vykonávaných v lese podľa osobitných predpisov.
§ 27
Krajské národné výbory
(1)
Krajské národné výbory rozhodujú o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania v hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch s výmerou nad 2 hektáre do 5 hektárov.
(2)
Krajské národné výbory
a)
dávajú súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón, podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých okresov,
b)
sledujú hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov a z hľadiska rozvoja kraja a vyjadrujú sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva,
c)
schvaľujú podľa § 3 ods. 3 lesné hospodárske plány, kontrolujú ich dodržiavanie a povoľujú ich zmeny,
d)
ukladajú podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod okresného národného výboru alebo jeho možnosti,
e)
plnia ďalšie úlohy ustanovené predpismi vydanými na základe zákona o lesoch a tohto zákona.
(3)
Krajské národné výbory si môžu vyhradiť
a)
rozhodovanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania v hospodárskych lesoch podľa § 4 ods.2 zákona o lesoch s výmerou do 2 hektárov,
b)
povoľovanie výnimiek zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 19 ods. 3.
§ 28
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
(1)
Ministerstvo
a)
riadi hospodársku politiku, komplexný rozvoj a uplatňovanie vedy a techniky v lesnom hospodárstve,
b)
riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
c)
vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva vo vojenských lesoch podľa zákona o lesoch, prípadne podľa tohto zákona,13)
d)
rozhoduje o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch v ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia; v hospodárskych lesoch s výmerou lesných pozemkov nad 5 hektárov,
e)
povoľuje podľa § 4 ods. 6 a 7 zákona o lesoch vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu na výstavbu rekreačných chát a objektov,
f)
dáva podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch súhlas k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a sídelných útvarov,
g)
povoľuje podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch výnimky na správu lesného národného majetku,
h)
dáva podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch súhlas na prevody správy lesného národného majetku,
i)
určuje lesné hospodárske celky podľa § 3 ods. 2,
j)
určuje kvalifikačné predpoklady pre odborných lesných hospodárov podľa § 3 ods. 2,
k)
schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospodárske plány,
l)
vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
m)
obmedzuje rozsah odbornej správy lesov podľa § 14 a zveruje jej výkon organizáciám podľa § 13 ods. 3,
n)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod krajského národného výboru alebo jeho možnosti,
o)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o lesoch a tohto zákona.
(2)
Ministerstvo si môže vyhradiť
a)
rozhodovanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania v hospodárskych lesoch podľa § 4 ods. 2 zákona o lesoch s výmerou do 5 hektárov,
b)
výkon odbornej správy lesov podľa § 13 ods. 3.
§ 29
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Na konanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v územnom obvode ktorého leží najväčšia časť lesného pôdneho fondu, ktorej sa žiadosť o vydanie rozhodnutia dotýka.
(2)
Ak je lesný hospodársky celok, pre ktorý sa vypracúva lesný hospodársky plán, v územných obvodoch niekoľkých okresných národných výborov, určí podľa potreby príslušnosť na výkon štátnej správy lesného hospodárstva a dozoru krajský národný výbor. Ak je lesný hospodársky celok na území viacerých krajov, určí príslušnosť ministerstvo.
ŠIESTA ČASŤ
DOZOR V LESNOM HOSPODÁRSTVE
§ 30
Dozor vykonávaný národnými výbormi
(1)
Okresné a krajské národné výbory a národné výbory im na roveň postavené sústavne dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú, či sa dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia, či príslušné organizácie vykonávajú odbornú správu lesov, či užívatelia lesov hospodária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov, zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov, produkciu drevnej hmoty a zabezpečujú, prípadne zlepšujú ostatné funkcie lesov.
(2)
Národné výbory pri výkone dozoru podľa odseku 1 ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v súvislosti s tým aj prípadné nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie ich funkcií.
§ 31
Dozor vykonávaný ministerstvom
Ministerstvo dozerá na to, ako orgány a organizácie vykonávajú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe; je oprávnené ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 32
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov orgánov vykonávajúcich dozor
Pracovníci orgánov uvedených v § 30 a 31, ktorí sú poverení výkonom dozoru, sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať na pozemky, do závodov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,14) zisťovať a overovať potrebné skutočnosti, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a nazerať do príslušných dokladov; pritom sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a preukázať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú dozor.
SIEDMA ČASŤ
KONANIE
§ 33
(1)
Ak zákona o lesoch alebo tento zákon neustanovuje inak, postupujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva v konaní vo veciach upravených týmito zákonmi (ďalej len „konanie“) podľa správneho poriadku.15)
(2)
Ak sa konanie týka užívacích práv k lesným pozemkom, ktoré má v užívaní socialistická organizácia, je účastníkom konania len táto organizácia.
(3)
Ak sa konanie týka lesov pod odbornou správou, je účastníkom konania okrem užívateľa lesa aj organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov. Ak sa konanie týka ochranných lesov alebo lesov osobitného určenia, prihliada orgán štátnej správy lesného hospodárstva na stanovisko orgánu štátnej správy, na návrh ktorého boli lesy za také vyhlásené, a vydané rozhodnutie tomuto orgánu tiež doručí.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže oznámiť rozhodnutie účastníkom konania verejnou vyhláškou na miestnych národných výboroch, v územných obvodoch ktorých sú dotknuté záujmy účastníkov, s výnimkou žiadateľa, užívateľa lesa, prípadne organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania uvedie výmery lesných pozemkov alebo ich vynímaných častí, prípadne častí, ktorých využívanie bude obmedzené. Ak na ďalšie využitie vynímaných lesných pozemkov treba stavebné povolenie8) alebo iné rozhodnutie podľa osobitných predpisov,16) nesmie sa začať s ich odlesňovaním pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Rozhodnutia o trvalom, prípadne dočasnom vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe, prípadne ťažbe nerastov vydáva orgán štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa vyňaté lesné pozemky využili na plnenie funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné účely.
(6)
Rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa tiež doručuje príslušnému orgánu geodézie a kartografie.
(7)
Platnosť rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
ak oprávnený nerealizuje zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo, do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu nepredĺži.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, môže po vykonanom konaní z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydané rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zmeniť, prípadne zrušiť,
a)
ak to vyžadujú dôležité záujmy lesného hospodárstva, najmä ak je to nevyhnutné na vytvorenie ucelených lesných častí,
b)
ak oprávnený nedodržiava opätovne podmienky rozhodnutia, prípadne povinnosti v ňom určené,
c)
ak prestane pozemok slúžiť na účely, na ktoré sa rozhodnutie vydalo.
(9)
Náklady na znalecké posudky v konaní začatom na návrh účastníka konania uhrádza navrhovateľ.
(10)
Ak môže rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ovplyvniť hospodárenie v lesoch alebo poslanie lesov v územnom obvode iného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, rozhodne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, územného obvodu ktorého sa rozhodnutie dotýka.
ÔSMA ČASŤ
POKUTY
§ 34
(1)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty až do výšky 500 000 Kčs organizáciám, ktoré
a)
nedodržia záväzné ukazovatele alebo údaje lesného hospodárskeho plánu,
b)
nezabezpečia prednostné spracovanie ťažby dreva vykonávanej pri odstraňovaní následkov mimoriadnych prírodných vplyvov alebo inej škodlivej činnosti,
c)
nedostatočne zabezpečujú výkon odbornej správy lesov,
d)
vykonávajú činnosti, ktoré sú v lesoch zakázané alebo nepovolené,
e)
neplnia opatrenia na ochranu lesov alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe.
(2)
Ak organizácia poruší počas jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by bola inak uložená.
(3)
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ukladajú pokuty aj pracovníkom organizácií, ktorí porušenie povinností organizácií zavinili, ak nejde o trestný čin alebo prečin. Výška pokuty môže u pracovníka organizácie dosiahnuť najviac trojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku.17)
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do 3 rokov, a ak ide o porušenie povinností užívateľmi lesov, najneskoršie do 5 rokov odo dňa, keď sa tieto povinnosti porušili.
(5)
Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov i zodpovednosť organizácie, prípadne pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody. Ak sa pracovníkovi organizácie uložila pokuta podľa odseku 3, nemožno mu už uložiť pokutu podľa iných predpisov.
(6)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(7)
Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto zákona sú príjmom národných výborov, s výnimkou pokút uložených Federálnym ministerstvom národnej obrany.18)
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody sa dopĺňa takto:
1.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O výrube stromov, rastúcich mimo lesa, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy, *) rozhodujú miestne národné výbory; okresné národné výbory si môžu rozhodovanie vyhradiť.“.
2.
V § 20 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.“.
§ 36
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 21 ods. 1písm. a) prvá veta znie:
„Zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva alebo pri čine týmto zákonom zakázanom, alebo osobu, ktorú pristihne v revíre s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovných pozemkoch.“.
2.
V § 36 ods. 1 sa slová „a v prípade poškodenia lesných kultúr do 30 dní odo dňa, keď škoda vznikla,“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď škoda vznikla; pri škodách na lesných porastoch vzniknutých v období od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna bežného roka v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.“. Časť poslednej vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
§ 37
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva a rybárstva,
2.
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú. v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy,
4.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vytváraní ucelených lesných častí (Zbierka smerníc pre národné výbory 1963 por.č. 14),
5.
položky 12 až 19 prílohy 1, položka 18 prílohy D a položka 10 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
6.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 9/1976 Zb. o kvalifikácii odborných lesných hospodárov.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
*)
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby. Vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
1)
Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
2)
§ 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
3)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
4)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
5)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
6)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
7)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, úprava Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy o jednotnom riadení turistického značkovania ciest v ČSR, čiastka 60/1958 Ú. v.
8)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
9)
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
10)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
11)
Vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
12)
Zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive. Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive. Vyhláška č. 7/1953 Ú. v. o poľovných zbraniach.
13)
Napr. § 4 ods. 6 a 7 a § 25 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
14)
Zákon č. 102/1071 Zb. o ochrane štátneho tajomstva. Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
17)
§ 275 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.). § 30 až 34 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Vyhláška č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.
18)
§ 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.