100/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.1993 do 07.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1977
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE V LESOCH
Prvý oddiel
Úvodné ustanovenie
§ 1
Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia produkcia akostnej drevnej hmoty, aby sa zabezpečovali a zlepšovali ostatné funkcie lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva. Na tieto účely slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú predovšetkým lesné hospodárske plány.
Druhý oddiel
Hospodárska úprava lesov a lesné hospodárske plány
§ 2
Poslanie a obsah hospodárskej úpravy lesov a lesných hospodárskych plánov
(1)
Hospodárska úprava lesov zahŕňa opatrenia zamerané na zisťovanie stavu lesov a prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienok hospodárenia v nich. V rámci hospodárskej úpravy lesov sa vypracúvajú podklady na určovanie dlhodobých cieľov, výhľadov a plánovaných úloh integrovaného hospodárenia v lesoch z hľadiska zvyšovania produktívnosti, zabezpečenia racionálneho využívania a ochrany lesov; sleduje sa tiež uskutočňovanie týchto cieľov a plnenie úloh.
(2)
Lesné hospodárske plány sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov; určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
(3)
Lesné hospodárske plány obsahujú:
a)
záväzné ukazovatele a údaje, ktorými sú hospodársky spôsob, výška ťažieb dreva určená ťažbovým percentom v jednotlivých vekových stupňoch a úlohy obnovy a výchovy lesných porastov; pri určení výšky ťažieb sa sleduje dosiahnutie nepretržitej rozšírenej produkcie a rovnomernej vekovej skladby lesov,
b)
smerné ukazovatele a údaje, ktorými sú najmä hospodársky tvar lesa, formy hospodárskeho spôsobu, umiestnenie a postup ťažieb, postup premien a prevodov a meliorácie lesných pozemkov,
c)
orientačné ukazovatele, ktorými sú napríklad charakteristiky prírodných, ekonomických a technických podmienok hospodárenia v lesoch.
(4)
Pri určovaní výšky ťažieb dreva podľa odseku 3 písm. a) sa v hospodárskych lesoch prihliada aj na rozloženie zásob dreva, prírastkové pomery a ťažbovú plynulosť; v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa prihliada na formy hospodárskych spôsobov určené vo vzťahu k prevažujúcej funkcii týchto lesov.
§ 3
Tvorba a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov
(1)
Lesné hospodárske plány vypracúvajú podľa smerníc Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na obdobie spravidla 10 rokov organizácie poverené ministerstvom, prípadne organizácie poverené Federálnym ministerstvom národnej obrany, ak ide o vojenské lesy.1) Tieto organizácie sú povinné dbať pri vypracúvaní lesných hospodárskych plánov o ich súlad s dlhodobým výhľadom národného hospodárstva, s perspektívou odvetvia lesného hospodárstva a s ochranou a tvorbou životného prostredia.
(2)
Lesné hospodárske plány sa vypracúvajú pre lesné hospodárske celky, ktoré určí ministerstvo; tieto celky spravujú odborní lesní hospodári, ktorých kvalifikačné predpoklady určí ministerstvo.
(3)
Lesné hospodárske plány schvaľujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva, ktoré kontrolujú ich dodržiavanie a môžu v odôvodnených prípadoch povoliť ich zmeny.
(4)
Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom obrany, vlastníci alebo užívatelia lesa sú povinni viesť prehľad o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov.
§ 4
Súhrnné lesné hospodárske plány
(1)
Organizácie poverené vypracúvaním lesných hospodárskych plánov vypracúvajú súhrnné lesné hospodárske plány Slovenskej republiky, a ak to určí ministerstvo, aj súhrnné lesné hospodárske plány oblastí lesov.
(2)
Súhrnné lesné hospodárske plány schvaľuje ministerstvo.
(3)
Štátne orgány, užívatelia lesov a organizácie, ktoré môžu ovplyvniť svojou činnosťou plnenie funkcií lesov, oznamujú na požiadanie ministerstvu, prípadne ním povereným organizáciám údaje potrebné na vypracúvanie a doplňovanie súhrnných lesných hospodárskych plánov; ministerstvo, prípadne ním poverené organizácie si môžu v prípade potreby tieto údaje u nich samy zisťovať.
§ 5
(1)
Spôsob vykonávania hospodárskej úpravy lesov, vypracúvania, schvaľovania a kontroly lesných hospodárskych plánov, súhrnných lesných hospodárskych plánov a ich zmien, ako aj určovania ukazovateľov a údajov týchto plánov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Na konanie o schvaľovaní lesných hospodárskych plánov a súhrnných lesných hospodárskych plánov a povoľovaní ich zmien sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Tretí oddiel
Diferencované hospodárenie v lesoch
§ 6
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva z vlastného podnetu alebo na návrh iných orgánov štátnej správy; lesy osobitného určenia vyhlasuje po prerokovaní s vlastníkmi. Na konanie o vyhlásení ochranných lesov a lesov osobitného určenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(2)
Ak sa vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ako aj schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pre tieto lesy dotýka záujmov chránených osobitnými predpismi,2) orgán štátnej správy lesného hospodárstva prerokuje tieto opatrenia s dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne ak to ustanovujú osobitné predpisy, vyžiada si ich súhlas; tento súhlas sa môže viazať na splnenie podmienok ustanovených uvedenými predpismi. Právo týchto orgánov vydávať rozhodnutia o podmienkach ochrany nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov zostáva nedotknuté; ak sa rozhodnutie dotýka lesov, vydávajú ho tieto orgány po prerokovaní s ministerstvom.
§ 7
Hospodársky tvar lesa a hospodársky spôsob
(1)
Základným hospodárskym tvarom lesa v hospodárskych lesoch je vysoký les zabezpečujúci najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty, ako aj plnenie ostatných funkcií lesov. V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia sa hospodársky tvar lesa určí so zreteľom na ich poslanie.
(2)
V hospodárskych lesoch je prevažujúcim hospodárskym spôsobom rúbaňový spôsob maloplošných foriem. V ochranných lesoch sa určí hospodársky spôsob s prihliadnutím na prírodné podmienky. V lesoch osobitného určenia sa určí hospodársky spôsob so zreteľom na ich osobitné poslanie s prihliadnutím na produkčné a ostatné funkcie lesov.
(3)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti o určovaní hospodárskeho tvaru lesa a hospodárskeho spôsobu a jeho foriem.
Štvrtý oddiel
Pestovanie lesných porastov
§ 8
Obnova a výchova lesných porastov
(1)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
obnovovať lesné porasty včas a sústavne tak, aby sa ustavične zvyšovala ich biologická hodnota,
b)
vychovávať lesné porasty sústavne tak, aby sa zlepšilo ich drevinové zloženie, akosť, prípadne prirastavosť, zvýšila odolnosť proti škodlivým vplyvom a zlepšili sa funkcie lesov.
(2)
Lesné porasty, ktorých zdravotný stav, prirastavosť alebo akosť neumožňujú plniť funkcie lesov, sú užívatelia lesov povinní previesť pred dosiahnutím rubnej zrelosti na vhodný hospodársky tvar lesa alebo premeniť na lesné porasty vhodného drevinového zloženia.
(3)
Veľkosť holorubu pri ťažbe podľa § 10 ods. 1 písm. a) nesmie prekročiť 3 hektáre; v zdravotne poškodených lesných porastoch, v borovicových lesoch na piesočnatých pôdach, v topoľových a vŕbových lesných porastoch a pri prevodoch a premenách lesných porastov nesmie veľkosť holorubu prekročiť 5 hektárov.
(4)
Holiny na lesných pozemkoch sa musia zalesniť do 2 rokov od ich vzniku a lesné porasty na nich zabezpečiť do nasledujúcich 5 rokov, ak v odôvodnených prípadoch neurčí orgán štátnej správy lesného hospodárstva dlhšiu lehotu. Na konanie o určení tejto dlhšej lehoty sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Pri obnove lesa sa nesmie priraďovať ďalší holorub k plochám s mladým lesným porastom nezabezpečeným na celej ploche. Takisto sa nesmie znižovať zásahom po celej ploche zakmenenie lesného porastu pod sedem desatín plného zakmenenia, ak sa presvetlenie nevykonáva v prospech mladého lesného porastu zodpovedajúceho plánovanému zastúpeniu lesných drevín.
§ 9
Osivo a sadenice lesných drevín
(1)
Vlastníci alebo užívatelia lesov sú povinní zabezpečiť dostačujúce množstvo druhovo a geneticky vhodného osiva a sadeníc potrebných na obnovu lesných porastov a na zalesnenie pozemkov na to určených.3)
(2)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré druhy lesných drevín možno pestovať len zo semien, odrezkov a sadeníc z uznaných lesných porastov a stromov, a podrobnosti o zakladaní a obnovovaní lesných porastov.
Piaty oddiel
Ťažba a doprava dreva
§ 10
Ťažba dreva
(1)
Ťažba dreva sa vykonáva
a)
pri výchove a obnove lesných porastov v rozsahu a do výšky určenej lesnými hospodárskymi plánmi (úmyselná ťažba),
b)
pri vyňatí lesného pozemku z lesného pôdneho fondu (mimoriadna ťažba),
c)
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych vplyvov alebo inej škodlivej činnosti (náhodná ťažba).
(2)
Užívatelia lesov môžu vykonávať v lesných porastoch ťažbu dreva podľa odseku 1 písm. a) len v rozsahu a do výšky ťažby určenej lesnými hospodárskymi plánmi; ak vznikne nevyhnutnosť vykonať ťažbu podľa odseku 1 písm. c), sú povinní zabezpečiť jej prednostné spracovanie.
§ 11
Povinnosti pri doprave dreva
(1)
Doprava a uskladnenie dreva sa musia vykonávať tak, aby na vlastných aj susedných lesných porastoch, lesných pozemkoch, lesných cestách a na vyťaženom dreve nevznikali škody, prípadne aby sa škody obmedzili na najmenšiu mieru.
(2)
Pri zriaďovaní a údržbe ciest, zvážnic, približovacích liniek a ostatných zariadení na lesnom pôdnom fonde je užívateľ lesa povinný dbať na to, aby nedochádzalo k erózii alebo zamokreniu.
(3)
Odvoz vyťaženej drevnej hmoty sa musí zabezpečiť tak, aby sa neohrozila jej akosť.
Šiesty oddiel
Lesníckotechnické meliorácie
§ 12
(1)
Užívatelia lesov sú povinní vykonávať na lesných pozemkoch lesníckotechnické meliorácie a iné opatrenia na zlepšenie úrodnosti lesnej pôdy a zlepšenie funkcií lesov.
(2)
Lesníckotechnickými melioráciami sa rozumejú najmä biologické, technické a vodohospodárske opatrenia na zlepšenie pôdnych, vodohospodárskych a klimatických pomerov, na zabránenie erózie a zamokrenia pôdy, zvyšovanie produkčných a ostatných funkcií lesov a na zabezpečenie ich ochrany.
(3)
Vlastníci alebo užívatelia lesov nad hornou hranicou stromovej vegetácie sú povinní vykonávať lesotechnické meliorácie na týchto lesných pozemkoch.
DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPRÁVA LESOV, ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR A SLOVENSKÝ LESNÝ POZEMKOVÝ FOND
§ 13
Odborná správa lesov
(1)
Odbornou správou lesov sa zabezpečuje odborná pomoc a dozor nad hospodárením v lesoch, ktoré nie sú v správe alebo v užívaní štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom obrany.
(2)
Úlohy odbornej správy lesov sú najmä:
a)
zabezpečovať podklady na vypracúvanie lesných hospodárskych plánov,
b)
vypracúvať podľa schválených hospodárskych plánov ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a určovať opatrenia na zlepšovanie funkcií lesov,
c)
vyžadovať plnenie úloh v lesnej výrobe, zabezpečovanie a zlepšovanie funkcií lesov a ochranu lesov, ako aj dozerať na plnenie týchto úloh,
d)
zabezpečovať osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa,
e)
vyznačovať ťažbu dreva a vykupovať drevo,
f)
dávať užívateľom lesov pokyny na hospodárenie v lesoch a na ich ochranu,
g)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a výkazy o výkonoch v lesoch,
h)
viesť evidenciu užívateľov lesov pod odbornou správou.
(3)
Odbornú správu lesov vykonávajú štátne organizácie lesného hospodárstva riadené ministerstvom, ak ju ministerstvo nezverí inej organizácii, prípadne ak si túto správu nevyhradí. Na konanie o zverení a vyhradení výkonu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
Úlohy podľa odseku 2 písm. b) oznamujú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov užívateľom lesov písomne; ak oznámi užívateľ lesa do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, že s nimi nesúhlasí, určí tento orgán úlohy rozhodnutím.
(5)
Odborným lesným hospodárom môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania, absolvoval odbornú prax v lesníckych činnostiach v trvaní najmenej 5 rokov a preukáže spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie predpísanou skúškou. Podrobnosti o preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie, výšku odplaty za výkon funkcie a možnosti oslobodenia od tejto odplaty určí ministerstvo osobitným právnym predpisom.
(6)
Ministerstvo môže obmedziť rozsah odbornej správy lesov užívateľom lesov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh v lesoch vlastnými odbornými lesnými hospodármi podľa § 3 ods. 2. Na konanie o obmedzení rozsahu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 14
Odborný lesný hospodár
(1)
Za účelom dodržiavania lesného hospodárskeho plánu a plnenia produkčných a celospoločenských funkcií lesov sú vlastníci a užívatelia lesov povinní zabezpečiť obhospodarovanie lesov odborným lesným hospodárom.
(2)
Ak vlastník alebo užívateľ lesa nezabezpečí obhospodarovanie lesov podľa odseku 1, určí mu odborného lesného hospodára lesný úrad.
(3)
Odborný lesný hospodár vykonáva, pokiaľ nejde o postup podľa odseku 2, funkciu na základe zmluvného vzťahu.
(4)
Vlastník alebo užívateľ lesa je povinný uhrádzať náklady na výkon funkcie odborného lesného hospodára.
(5)
Odborným lesným hospodárom môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania, absolvoval odbornú prax v lesníckych činnostiach v trvaní najmenej 5 rokov a preukáže spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie predpísanou skúškou. Podrobnosti o preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie, výšku odplaty za výkon funkcie a možnosti oslobodenia od tejto odplaty určí ministerstvo osobitným právnym predpisom.
(6)
Funkciu odborného lesného hospodára nemôžu vykonávať pracovníci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(7)
Odborný lesný hospodár je povinný upozorniť vlastníka a užívateľa lesov na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu lesa; pre výkon zákonom určených povinností nesmie odborný lesný hospodár utrpieť ujmu.
§ 15
Slovenský lesný pozemkový fond
(1)
Zriaďuje sa Slovenský lesný pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra.
(2)
Pozemkový fond spravuje lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu vymedzené osobitným predpisom4) a plní ďalšie úlohy podľa osobitných právnych predpisov.5)
(3)
Pozemkový fond je účastníkom pozemkových úprav vo veciach týkajúcich sa lesného hospodárstva.6)
§ 16
(1)
Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada a dozorná rada.
(2)
Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu a jeho správnej rady kontroluje dozorná rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky. Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo iné príslušné orgány na zistené nedostatky.
(4)
Funkcie člena správnej rady a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné. Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu.
(5)
Pracovník pozemkového fondu nesmie vykonať za účelom získania peňažných príjmov práce súvisiace s pozemkovými úpravami.7)
TRETIA ČASŤ
VSTUP DO LESOV A ÚPRAVA NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ V NICH
§ 17
Užívanie lesov občanmi
(1)
Každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať lesné plodiny a raždie; pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže zakázať, prípadne obmedziť užívanie lesov uvedené v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti; na konanie o vydávaní a odvolávaní týchto zákazov a obmedzení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Zákazy vstupu na lesné pozemky alebo iné obmedzenia pri užívaní lesov ustanovené osobitnými predpismi8) alebo podľa nich vyhlásené zostávajú nedotknuté.
§ 18
Užívanie lesov organizáciami podľa osobitných predpisov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lese podľa osobitných predpisov,9) na ktoré podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona netreba povolenie, sú organizácie povinné oznámiť rozsah a účel týchto činností najmenej 15 dní pred ich začatím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a užívateľovi lesa.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností uvedených v odseku 1, ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti.
§ 19
Zákaz niektorých činností v lesoch
(1)
V lesoch sa zakazuje:
a)
zakladať oheň a táboriť mimo vyznačených miest a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov fajčiť,
b)
vchádzať a stáť s motorovými vozidlami,
c)
pásť dobytok a umožňovať výbeh hospodárskym zvieratám do lesných porastov,
d)
zakladať skládky, znečisťovať les odpadkami a odpadmi,
e)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty a budovať chodníky,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
narúšať pôdny kryt,
h)
vstupovať do lesných škôlok a oplotených miest,
i)
ťažiť stromy a kry.
(2)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), e) až i) neplatia pre činnosti, ktoré vykonávajú užívatelia lesov v rámci plnenia svojich úloh pri hospodárení v lesoch a pri ich ochrane, alebo ak sú činnosti povolené osobitnými predpismi.10)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po vyjadrení užívateľov lesa povoliť výnimky zo zákazov uvedených v odseku 1. Na konanie o povolení výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA LESOV
§ 20
Povinnosti pri ochrane lesov a opatrenia na predchádzanie škodám v lesoch
(1)
Orgány štátnej správy, organizácie a občania sú povinní pri svojej činnosti dbať na ochranu lesov. Ochranu lesov treba zabezpečiť predovšetkým predchádzaním škodám vznikajúcim v dôsledku výstavby, prevádzkovej, hospodárskej činnosti, ako aj pri kultúrnych, rekreačných, športových a iných činnostiach.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní
a)
zaisťovať a evidovať výskyt škodlivých činiteľov a škôd spôsobených týmito činiteľmi,
b)
vykonávať opatrenia na predchádzanie vývinu a rozšíreniu rastlinných a živočíšnych škodcov, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov polomy, vývraty, sucháre, ako aj choré a poškodené stromy,
c)
vykonávať preventívne opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi,
d)
vykonávať obnovu a výchovu lesných porastov tak, aby sa pri súčasnom zachovaní a zlepšovaní produkčných schopností a ostatných funkcií lesov predchádzalo možnému vplyvu škodlivých činiteľov a zvýšila odolnosť lesných porastov proti pôsobeniu týchto činiteľov,
e)
utvárať pri zakladaní lesných porastov na pozemkoch určených na zalesnenie podmienky na predchádzanie vzniku škôd, najmä voľbou vhodného spôsobu zalesnenia a drevinového zloženia,
f)
vykonávať pri vzniku škôd neodkladne opatrenia na odstránenie, prípadne na zmiernenie ich následkov.
(3)
Ak sa vyskytne v lesoch a ich okolí alebo na skladoch dreva niektorý z rastlinných alebo v živočíšnych škodcov v nadmernom množstve, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti rozšíreniu týchto škodcov a na ich vyhubenie i organizáciám, ktoré skladujú drevo, a ďalším užívateľom pozemkov v okolí lesov.
(4)
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia11) vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na konanie o udelení tohto súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(5)
Pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti sa nesmú v lesoch a v ich blízkosti použiť technologické spôsoby, ktoré poškodzujú lesné porasty; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť v jednotlivých prípadoch podmienky, za ktorých možno vzhľadom na stav terénu, odtokové pomery a pod. v lesoch a do určenej vzdialenosti od ich okraja technologický spôsob použiť.
§ 21
Opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd
(1)
V prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch (veterné a snehové kalamity, premnoženie škodcov, nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov v období sucha a pod.) sú užívatelia lesov povinní neodkladne urobiť opatrenia na ich odvrátenie a odstránenie následkov škôd.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na prechodnú dobu zakázať alebo inak upraviť užívanie lesov v prípadoch uvedených v § 17 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 3 a § 20 ods. 3; môže tiež na zvládnutie mimoriadnej situácie v lesoch uložiť užívateľom lesov vykonanie potrebných opatrení. Na konanie o uložení týchto opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 22
Ochrana pred škodami spôsobovanými zverou
(1)
Užívatelia lesov sú povinní sústavne chrániť lesné porasty pred škodami spôsobovanými zverou. Užívatelia lesov a orgány štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní dbať, aby stavy a chov zveri v lesných poľovných revíroch boli v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v lesoch.
(2)
Užívatelia lesov sú povinní zisťovať každoročne, najneskoršie do 30. júna, výšku škody spôsobenej zverou na lesných porastoch za predchádzajúcich 12 mesiacov; ku zisťovaniu škody sú povinní prizvať užívateľov lesných poľovných revírov.
(3)
Ak nemožno škody spôsobené zverou na lesných porastoch znížiť technicky primeranými a ekonomicky únosnými spôsobmi tak, aby sa nezhoršoval stav lesných porastov, je užívateľ lesa povinný
a)
požiadať podľa osobitných predpisov,12) aby sa rozhodlo o znížení stavu zveri v lesnom poľovnom revíre,
b)
sledovať, či užívateľ lesného poľovného revíru vykonal povolené alebo uložené zníženie stavu zveri,
c)
uplatniť nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,13)
d)
nepredlžovať platnosť zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v lesnom poľovnom revíre, ak užívateľ tohto revíru poruší závažne alebo opätovne povinnosti smerujúce k zníženiu škôd spôsobených zverou na lesných porastoch.
§ 23
Povinnosti a oprávnenia pracovníkov orgánov a organizácií pri ochrane lesov
Pracovníci, ktorí zabezpečujú úlohy rozvoja, správy, prevádzky a ochrany lesov, ako aj odbornú správu lesov, a pracovníci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a tohto zákona, sú povinní vo svojej činnosti napomáhať a dbať o zabezpečovanie a zlepšovanie ochrany lesov. Títo pracovníci sú oprávnení nosiť pri výkone povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru lesnícku rovnošatu so štátnym znakom a služobným označením. Podrobnosti o lesníckych rovnošatách upraví ministerstvo.
§ 24
Lesná stráž
(1)
Užívatelia lesného fondu sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej služby v lesoch. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ustanovujú a odvolávajú na ich návrh, prípadne z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva lesnú stráž; na konanie o ustanovení a odvolávaní lesnej stráže sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Lesná stráž vykonáva svoju funkciu vo všetkých lesoch určeného obvodu pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke a užívacie vzťahy k lesom.
(2)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje osobitným preukazom. Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
zisťovať totožnosť osôb, ktoré porušujú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe na ochranu lesov,
b)
ukladať za priestupky na úseku lesného hospodárstva pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,14)
c)
predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorú pristihne pri trestnom čine, prečine alebo pri priestupku na úseku lesného hospodárstva, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazu.
(3)
Ak člen lesnej stráže zistí, že porušením predpisov na ochranu lesov vznikla škoda, oznámi to užívateľovi lesa.
(4)
Člen lesnej stráže je oprávnený pri výkone funkcie nosiť zbraň a túto zbraň použiť iba pri
a)
nutnej obrane na odvrátenie útoku proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaceho, alebo útoku na život inej osoby,
b)
zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
c)
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje existenciu lesa, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
d)
varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený podľa odseku 2 predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti.
(5)
Člen lesnej stráže je povinný pred použitím zbrane, ak to okolnosti zásahu dovoľujú, použiť miernejšie prostriedky, ako je dohovor, napomenutie a výstraha.
(6)
Pri použití zbrane je člen lesnej stráže povinný
a)
zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb,
b)
čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zásah smeruje,
c)
zistiť priame následky použitia zbrane ihneď, len čo sa to môže stať bez ohrozenia seba alebo inej osoby, a poranenému poskytnúť prvú pomoc.
(7)
Člen lesnej stráže je povinný o použití zbrane proti osobe bezodkladne upovedomiť orgán Zboru národnej bezpečnosti, ako aj organizáciu (orgán), ktorá ho navrhla do tejto funkcie.
(8)
Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce nosenie a použitie zbrane.15)
(9)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ustanovovaní a odvolávaní lesnej stráže, o určovaní obvodov jej pôsobnosti, o počte členov lesnej stráže, o ich povinnostiach, oprávneniach, preukazoch a sľube; po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanoví podmienky, za ktorých je člen lesnej stráže oprávnený nosiť zbraň, prípadne ďalšie podrobnosti.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Úlohy na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa zákona o lesoch, tohto zákona a zákona o poľovníctve,16) ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na ich základe vykonávajú:
a)
lesný úrad,
b)
oblastný lesný úrad,
c)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
(2)
Sídlami lesných úradov sú mestá uvedené v prílohe 1. Územná pôsobnosť lesných úradov, podľa lesných hospodárskych celkov, je uvedená v prílohe 2.
§ 26
Lesný úrad
(1)
Lesný úrad rozhoduje podľa zákona o správnom konaní
a)
o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2 ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona o lesoch v pochybnostiach o tom, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho fondu,
b)
o uložení opatrení potrebných na ochranu a racionálne využívanie lesných pozemkov a lesných porastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,
c)
o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2, 6 a 7 zákona o lesoch,
d)
o povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,
e)
o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 3 zákona o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond,
f)
o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesnému hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7 zákona o lesoch,
g)
o ukladaní opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov, pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov, a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,
h)
o obmedzení niektorých činností alebo úprave ich vykonávania v lesoch podľa § 18 ods. 2, ako aj o určení podmienok použitia určitých technologických spôsobov pri prevádzkovej, hospodárskej a inej činnosti v lesoch a v ich blízkosti podľa § 20 ods. 5,
i)
o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich vyhubenie v lesoch, v skladoch dreva a na iných pozemkov v okolí lesov podľa § 20 ods. 3,
j)
o uložení pokuty užívateľom podľa § 26 zákona o lesoch a podľa § 3,
k)
o priestupkoch na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva podľa § 33, 35 a 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
(2)
Lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na zadanie stavby, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond; pri návrhoch trás smerových a líniových stavieb, len ak trasa neprechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
dáva súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 metrov od okraja lesných pozemkov podľa § 20 ods. 4,
c)
povoľuje predĺženie lehoty na zalesnenie holín na lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov na holinách podľa § 8 ods. 4,
d)
vydáva podľa § 17 ods. 2 zákazy a obmedzenia užívania lesov,
e)
povoľuje výnimky zo zákazov niektorých činností v lesoch podľa § 19 ods. 3,
f)
ukladá opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd podľa § 21 ods. 2,
g)
ustanovuje a odvoláva lesnú a poľovnú stráž,
h)
posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky17) a kontroluje ich použitie,
i)
preberá výsledky prác pestovnej činnosti, kontroluje zdravotný stav a poškodenie lesa a dodržiavanie zásad hygieny lesa.
(3)
Na čele lesného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta oblastného lesného úradu.
§ 27
Oblastný lesný úrad
(1)
Oblastný lesný úrad
a)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón (mimorekreačných zón), podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov,
b)
sleduje hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpečovania funkcií lesov a z hľadiska rozvoja oblasti a vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva,
c)
schvaľuje podľa § 3 ods. 3 lesné hospodárske plány, kontroluje ich dodržiavanie a povoľuje ich zmeny,
d)
vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
e)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod lesného úradu alebo jeho možnosti,
f)
posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky, ak žiadateľ obhospodaruje lesy v pôsobnosti viacerých lesných úradov.
(2)
Oblastný lesný úrad je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval lesný úrad.
(3)
Na čele oblastného lesného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
§ 28
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
b)
dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a sídelných útvarov a územných plánov rekreačných zón,
c)
určuje lesné hospodárske celky podľa § 3 ods. 2,
d)
určuje kvalifikačné predpoklady pre odborných lesných hospodárov podľa § 3 ods. 2,
e)
schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospodárske plány,
f)
ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod oblastného lesného úradu alebo jeho možnosti,
g)
povoľuje výnimky na správu lesného národného majetku podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch,
h)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch na prevody správy lesného národného majetku.
§ 29
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Na konanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v územnom obvode ktorého leží najväčšia časť lesného pôdneho fondu, ktorej sa žiadosť o vydanie rozhodnutia dotýka.
ŠIESTA ČASŤ
DOZOR V LESNOM HOSPODÁRSTVE
§ 30
Dozor vykonávaný lesným úradom a oblastným lesným úradom
(1)
Lesný úrad a oblastný lesný úrad sústavne dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú, či vlastníci a užívatelia lesov hospodária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov, zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov a zabezpečujú, prípadne zlepšujú ostatné funkcie lesov.
(2)
Pri výkone dozoru podľa odseku 1 lesný úrad a oblastný lesný úrad ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v súvislosti s tým aj prípadné nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie ich funkcií.
§ 31
Dozor vykonávaný ministerstvom
Ministerstvo dozerá na to, ako orgány a organizácie vlastníci alebo užívatelia vykonávajú ustanovenia zákona o lesoch, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe; je oprávnené ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 32
Oprávnenia a povinnosti pracovníkov orgánov vykonávajúcich dozor
Pracovníci orgánov uvedených v § 30 a 31, ktorí sú poverení výkonom dozoru, sú pri plnení svojich úloh oprávnení vstupovať na pozemky, do závodov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov,18) zisťovať a overovať potrebné skutočnosti, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a nazerať do príslušných dokladov; pritom sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a preukázať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú dozor.
SIEDMA ČASŤ
KONANIE
§ 33
(1)
Ak zákon o lesoch alebo tento zákon neustanovuje inak, postupujú orgány štátnej správy lesného hospodárstva v konaní vo veciach upravených týmito zákonmi (ďalej len „konanie“) podľa správneho poriadku.19)
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania uvedie výmery lesných pozemkov alebo ich vynímaných častí, prípadne častí, ktorých využívanie bude obmedzené. Ak na ďalšie využitie vynímaných lesných pozemkov treba stavebné povolenie8) alebo iné rozhodnutie podľa osobitných predpisov,20) nesmie sa začať s ich odlesňovaním pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Rozhodnutia o trvalom, prípadne dočasnom vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe, prípadne ťažbe nerastov vydáva orgán štátnej správy lesného hospodárstva tak, aby sa vyňaté lesné pozemky využili na plnenie funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné účely.
(3)
Rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa tiež doručuje príslušnému orgánu geodézie a kartografie.
(4)
Platnosť rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
ak oprávnený nerealizuje zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo, do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu nepredĺži.
(5)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, môže po vykonanom konaní z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydané rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania zmeniť, prípadne zrušiť,
b)
ak oprávnený nedodržiava opätovne podmienky rozhodnutia, prípadne povinnosti v ňom určené,
c)
ak prestane pozemok slúžiť na účely, na ktoré sa rozhodnutie vydalo.
(6)
Náklady na znalecké posudky v konaní začatom na návrh účastníka konania uhrádza navrhovateľ.
(7)
Ak môže rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ovplyvniť hospodárenie v lesoch alebo poslanie lesov v územnom obvode iného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, rozhodne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, územného obvodu ktorého sa rozhodnutie dotýka.
ÔSMA ČASŤ
POKUTY
§ 34
a)
nedodržia záväzné ukazovatele alebo údaje lesného hospodárskeho plánu,
b)
nezabezpečia prednostné spracovanie ťažby dreva vykonávanej pri odstraňovaní následkov mimoriadnych prírodných vplyvov alebo inej škodlivej činnosti,
d)
vykonávajú činnosti, ktoré sú v lesoch zakázané alebo nepovolené,
e)
neplnia opatrenia na ochranu lesov alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe.
(2)
Ak vlastník alebo užívateľ poruší počas jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona akúkoľvek povinnosť, za ktorú sa ukladá pokuta podľa zákona o lesoch alebo tohto zákona, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorá by bola inak uložená.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať len do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvedel o porušení povinností uvedených v odseku 1, najneskoršie však do 3 rokov, a ak ide o porušenie povinností užívateľmi lesov, najneskoršie do 5 rokov odo dňa, keď sa tieto povinnosti porušili.
(4)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(5)
Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto zákona sú príjmom Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 21 ods. 1písm. a) prvá veta znie:
„Zadržať na zistenie totožnosti osobu, ktorú pristihne pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva alebo pri čine týmto zákonom zakázanom, alebo osobu, ktorú pristihne v revíre s poľovníckou výzbrojou, prípadne so strelnou zbraňou, ak nejde o osobu oprávnenú podľa osobitných predpisov nosiť zbraň i na poľovných pozemkoch.“.
2.
V § 36 ods. 1 sa slová „a v prípade poškodenia lesných kultúr do 30 dní odo dňa, keď škoda vznikla,“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď škoda vznikla; pri škodách na lesných porastoch vzniknutých v období od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna bežného roka v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.“. Časť poslednej vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
(3)
Štátnu správu poľovníctva podľa zákona o poľovníctve, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na jeho základe vykonáva lesný úrad ako prvostupňový orgán.
§ 37
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva a rybárstva,
2.
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú. v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy,
4.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vytváraní ucelených lesných častí (Zbierka smerníc pre národné výbory 1963 por.č. 14),
5.
položky 12 až 19 prílohy 1, položka 18 prílohy D a položka 10 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,
6.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 9/1976 Zb. o kvalifikácii odborných lesných hospodárov.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
Príloha č. 1
Sídla orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov
Územná pôsobnosť lesných úradov podľa lesných hospodárskych celkov
*)
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby. Vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
1)
§ 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
2)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
3)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
4)
§ 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úpravách vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
6)
§ 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
8)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
9)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
10)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, úprava Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy o jednotnom riadení turistického značkovania ciest v ČSR, čiastka 60/1958 Ú. v.
11)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
12)
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
13)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.
14)
Vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
15)
Zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive. Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive. Vyhláška č. 7/1953 Ú. v. o poľovných zbraniach.
16)
Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. a zákona č. 298/1991 Zb.
17)
§ 5 ods. 4 a 5 zákona SNR č. 131/1991 Zb. o štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
18)
Zákon č. 102/1071 Zb. o ochrane štátneho tajomstva. Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20)
Napr. zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
21)
§ 275 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.). § 30 až 34 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Vyhláška č. 112/1975 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku.