25/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
Českej národnej rady
z 23. marca 1976,
ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:
v § 12 ods. 1 sa vkladá za slovom „archívnictvo“ spojka „a“ a vypúšťajú sa slová „a civilnú obranu“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Erban v. r.

Korčák v. r.