155/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977 do 31.12.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. novembra 1976,
ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:
Čl.1
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií sa mení takto:
1.
V § 62 ods. 1 sa slová „je 25 %“ nahrádzajú slovami „je 20 %“.
2.
V § 72 ods. 1 sa slová „25 % zo základu“ nahrádzajú slovami „20 % zo základu“.
Čl.2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Dr. Štrougal v. r.