Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

121/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
z 12. novembra 1975
o sociálnom zabezpečení
Na uskutočnenie sociálneho programu vytýčeného Komunistickou stranou Československa, smerujúceho k ďalšiemu upevňovaniu životných istôt občanov, Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.