121/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
z 12. novembra 1975
o sociálnom zabezpečení
Na uskutočnenie sociálneho programu vytýčeného Komunistickou stranou Československa, smerujúceho k ďalšiemu upevňovaniu životných istôt občanov, Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 101
(1)
Jednotné roľnícke družstvá prispievajú za svojich členov na čiastočnú úhradu nákladov ich sociálneho zabezpečenia (včítane zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa).
(2)
Príspevok za člena jednotného roľníckeho družstva sa určí v rozpätí od 6 do 28 % jeho ročných príjmov započítateľných do priemerného mesačného zárobku.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.