121/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 31.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
z 12. novembra 1975
o sociálnom zabezpečení
Na uskutočnenie sociálneho programu vytýčeného Komunistickou stranou Československa, smerujúceho k ďalšiemu upevňovaniu životných istôt občanov, Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 84
Pracovná rehabilitácia
(2)
Národné výbory vypracujú plán úloh potrebných na vykonávanie pracovnej rehabilitácie.
§ 85
Pracovné uplatnenie
(1)
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou sa umožňuje pracovné uplatnenie na miestach vhodných pre nich so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu. Organizácie robia za súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy a Revolučného odborového hnutia, prípadne družstevných orgánov a podľa pokynov národných výborov výber pracovných miest vhodných pre týchto občanov a zoznamy týchto miest s opisom pracovného postupu a pracovných podmienok predkladajú národnému výboru na schválenie.
(2)
Národné výbory určujú plán zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Organizácie vykonávajú technické a organizačné opatrenia, ktoré umožnia čo najširšie pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(3)
Plán zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a technické a organizačné opatrenia organizácie tvoria súčasť jej hospodárskych plánov. Na plnenie plánu zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa prihliada pri hodnotení, ako plnia organizácie úlohy vyplývajúce zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Pri závažnom neplnení plánu zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou príslušný národný výbor môže organizácii odobrať alebo obmedziť oprávnenie na nábor pracovných síl z ostatných zdrojov.
§ 86
Zabezpečenie pracovného pomeru
(1)
Organizácia nesmie odmietnuť dojednanie pracovného pomeru s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s poukazom na jeho zdravotný stav, ak národný výbor odporučil jeho prijatie na miesto, ktoré je v zozname pracovných miest vhodných pre týchto občanov. Odporučenie národného výboru je pre organizáciu záväzné. Obdobne nesmie škola odmietnuť prijatie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou na štúdium s poukazom na jeho zdravotný stav, ak národný výbor uznal takú prípravu na pracovné uplatnenie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou za vhodnú.
(2)
Ochranu pri rozviazaní pracovného pomeru výpoveďou s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou upravujú osobitné predpisy.22)
§ 87
Starostlivosť o mladistvých
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou mladším ako 18 rokov sa po skončení základnej školy prednostne zabezpečuje príprava na vhodné povolanie v stredných školách, pokiaľ možno spolu so zdravou mládežou, prípadne v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Ak mladiství nemajú predpoklady pre takú prípravu, zabezpečia im národné výbory po skončení povinnej školskej dochádzky možnosť umiestnenia vo vhodnom zamestnaní v organizáciách, ktoré im zabezpečia získanie potrebnej kvalifikácie zaškolením.44) Národné výbory každoročne vyhradia v plánoch rozmiestnenia dorastu počet miest v stredných školách a osobitných učilištiach potrebný pre mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
§ 90
Povinnosti organizácií
(1)
Organizácie zabezpečujú občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou vhodné pracovné uplatnenie a sú najmä povinné:
a)
utvárať vhodné pracovné príležitosti pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou;
b)
robiť výber pracovných miest (§ 85 ods. 1) a informovať národný výbor o zmenách alebo zavádzaní nových výrobných programov alebo technológie výroby;
c)
plniť úlohy vyplývajúce im z plánu úloh potrebných na uskutočňovanie pracovnej rehabilitácie (§ 5 ods. 2);
d)
prednostne obsadzovať miesta uvedené v zozname pracovných miest vhodných pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou týmito občanmi, predovšetkým pracovníkmi, ktorých pracovná schopnosť sa zmenila v dobe zamestnania v organizácii, a svojími bývalými pracovníkmi, u ktorých nastala zmena pracovnej schopnosti;
e)
prednostne prijímať mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na miesta pre nich vyhradené v pláne rozmiestnenia dorastu;
f)
robiť prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu ich kvalifikácie;
g)
upravovať občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou pracovisko, pomôcky, pracovný čas a ostatné pracovné podmienky, ak to vyžaduje ich zdravotný stav; pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí nie sú schopní pracovať ani za takých upravených pracovných podmienok, predovšetkým pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím (§ 88) zriaďovať alebo vyhradzovať chránené dielne (pracoviská);
h)
viesť evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pracujúcich v organizácii a vyznačovať v tejto evidencii skutočnosti dôležité pre uskutočňovanie starostlivosti o týchto občanov.
(2)
Jednotné roľnícke družstvá sú tiež povinné oznámiť predbežne príslušnému národnému výboru zánik členstva jednotného roľníckeho družstva so zmenenou pracovnou schopnosťou.
§ 92
Rozsah platnosti pre členov družstiev
Ustanovenia tohto dielu platia aj pre členov výrobných družstiev a pre členov jednotných roľníckych družstiev; pokiaľ by z ustanovení tohto dielu vyplynula povinnosť prijať občana so zmenenou pracovnou schopnosťou za člena družstva alebo obmedziť možnosti zrušiť členstvo, vykonávajú sa tieto ustanovenia v súlade so stanovami družstva.
§ 97
Starostlivosť o občanov spoločensky neprispôsobených
(3)
Organizácia nesmie odmietnuť dojednanie pracovného (učebného) pomeru s občanom spoločensky neprispôsobeným, ak ho národný výbor doporučil na miesto, ktoré je vhodné pre takého občana. Organizácie sú povinné venovať spoločensky neprispôsobeným občanom, ktorí sú v nich zamestnaní, zvýšenú pozornosť a pomáhať im zaradiť sa do riadneho občianskeho života.
§ 101
(1)
Jednotné roľnícke družstvá prispievajú za svojich členov na čiastočnú úhradu nákladov ich sociálneho zabezpečenia (včítane zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa).
(2)
Príspevok za člena jednotného roľníckeho družstva sa určí v rozpätí od 6 do 28 % jeho ročných príjmov započítateľných do priemerného mesačného zárobku.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.