38/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
VYHLÁŠKA
Českého úradu geodetického a kartografického,
ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe
Český úrad geodetický a kartografický ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:
Čl. 1
Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe sa mení takto:
1.
§ 4 č. 2 písm. b) znie: „zabezpečovať účasť zodpovedného geodeta pri protokolárnom odovzdaní staveniska dodávateľovi;“.
2.
§ 4 č. 2 písm. e) znie: „zabezpečovať spoluprácu zodpovedného geodeta s technickým dozorcom investora pri dohľade na dodržanie priestorového umiestnenia objektov; kontrolovať polohové a výškové zameranie podzemných vedení a objektov pred ich zakrytím; kontrolovať zameranie vykonaných terénnych úprav; kontrolovať z geodetickej stránky dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby preberanú od dodávateľov stavby;“.
3.
§ 5 č. 2 písm. d) znie: „zabezpečovať spoluprácu zodpovedného geodeta na jednotlivých častiach projektu, najmä pri spracovaní vytyčovacích výkresov jednotlivých objektov;10)“.
4.
§ 5 č. 2 písm. e) znie: „zabezpečovať spracovanie koordinačného výkresu (výstavby)11) a koordináciu priestorového umiestnenia pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení;“.
5.
§ 5 č. 3 znie: „3. pri uskutočňovaní stavby: zabezpečovať podľa potreby účasť zodpovedného geodeta na autorskom dozore generálneho projektanta.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1974.
Predseda:

Ing. Koubek v. r.