39/1973 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. apríla 1973
o orgánoch geodézie a kartografie
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Orgány geodézie a kartografie
§ 1
Slovenský úrad geodézie a kartografie
(1)
Ústredným orgánom geodézie a kartografie Slovenskej socialistickej republiky je Slovenský úrad geodézie a kartografie.
(2)
Na čele Slovenského úradu geodézie a kartografie je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Zásady činnosti a organizáciu Slovenského úradu geodézie a kartografie upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
Územné orgány geodézie a kartografie
(1)
Zriaďujú sa krajské správy geodézie a kartografie (ďalej len „krajské správy“) pre územia jednotlivých krajov.
(2)
Pre územie Západoslovenského kraja a pre územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa zriaďuje Správa geodézie a kartografie v Bratislave s pôsobnosťou krajskej správy.
(3)
Sídla krajských správ sú totožné so sídlami krajských národných výborov. Predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie môže určiť sídla krajských správ odchylne od sídla krajského národného výboru.
(4)
Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie.
(5)
Krajské správy sú rozpočtovými organizáciami.
§ 3
Slovenský úrad geodézie a kartografie a krajské správy sú orgánmi štátnej správy na zabezpečovanie civilných potrieb geodézie a kartografie.
DRUHÁ ČASŤ
Pôsobnosť orgánov geodézie a kartografie
§ 4
Slovenský úrad geodézie a kartografie
a)
určuje koncepciu a smery rozvoja geodézie a kartografie a zodpovedá za ich realizáciu,
b)
riadi práce na zriaďovaní, prípadne vyhotovovaní, udržiavaní a dokumentácii geodetických základov a štátnych mapových diel,
c)
riadi zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností a vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov na tieto účely,
d)
riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj v geodézii a kartografii,
e)
riadi práce inžinierskej geodézie,
f)
zabezpečuje tvorbu, vyhotovovanie, rozmnožovanie a vydávanie kartografických diel a publikácií a koordinuje vydávanie týchto diel inými na to oprávnenými orgánmi a organizáciami,
g)
zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce v geodézii a kartografii,
h)
riadi a zabezpečuje koordináciu geodetických a kartografických prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela,
i)
vykonáva so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany opatrenia v geodézii a kartografii v záujme obrany štátu,
j)
riadi krajské správy a organizácie vo svojej pôsobnosti.
§ 5
Krajské správy
a)
vykonávajú v obvode svojej pôsobnosti dohľad nad geodetickými a kartografickými prácami v orgánoch a organizáciách, ktoré sú oprávnené vykonávať tieto práce,
b)
koordinujú a kontrolujú geodetické a kartografické práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela,
c)
zabezpečujú zhromažďovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu a ďalšie využívanie výsledkov geodetických a kartografických prác,
d)
zakladajú, vedú a udržiavajú evidenciu nehnuteľností v súlade so skutočným stavom,1)
e)
zabezpečujú vyhotovovanie, udržiavanie, obnovovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu štátnych mapových diel a vedú evidenciu mapového fondu,
f)
plnia iné úlohy, ktorými ich poverí Slovenský úrad geodézie a kartografie.
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 6
Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sa mení takto:
1.
V § 5 sa v nadpise a v odseku 1 názov „Slovenská správa geodézie a kartografie“ nahrádza názvom „Slovenský úrad geodézie a kartografie“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.
1)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.