41/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.1972 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. júla 1972
o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Týmto zákonom sa ustanovuje pôsobnosť a úlohy, ktoré v oblasti sociálno-ekonomických informácií vykonávajú orgány Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „republika“) a orgány stredného článku riadenia okrem pôsobnosti a úloh ustanovených zákonom o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.*)
(2)
V rozsahu ustanovenom týmto zákonom a vykonávacími predpismi k nemu vydanými plnia úlohy v oblasti sociálno-ekonomických informácií aj všetky ostatné organizácie a osoby.
Prvý oddiel
Štatistické orgány republiky
§ 2
Slovenský štatistický úrad
(1)
Ústredným štatistickým orgánom republiky je Slovenský štatistický úrad.
(2)
Na čele Slovenského štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh vlády republiky.
(3)
Predsedu Slovenského štatistického úradu zastupuje prvý podpredseda. Podpredsedov Slovenského štatistického úradu vymenúva a odvoláva vláda republiky na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu.
(4)
Predseda Slovenského štatistického úradu je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde republiky.
Oblastné štatistické orgány republiky
§ 3
(1)
Zriaďujú sa tieto oblastné štatistické orgány republiky:
a)
krajské správy Slovenského štatistického úradu (ďalej len „krajské správy“) pre územné obvody krajských národných výborov a Mestská správa Slovenského štatistického úradu v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave (ďalej len „Mestská správa v Bratislave“) pre územný obvod hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,
b)
okresné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len „okresné oddelenia“) pre územné obvody okresných národných výborov,
c)
Mestské oddelenie Slovenského štatistického úradu v Košiciach (ďalej len „mestské oddelenie“) pre územný obvod mesta Košíc.
(2)
Slovenský štatistický úrad môže zriadiť obvodné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len „obvodné oddelenia“) pre územné obvody jednotlivých obvodných národných výborov v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave.
(3)
Mestská správa v Bratislave vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy pôsobnosť krajskej správy a v obvodoch, pre ktoré neboli zriadené obvodné oddelenia, aj pôsobnosť obvodného oddelenia.
(4)
Mestské oddelenie a obvodné oddelenia vykonávajú v územnom obvode, pre ktorý boli zriadené, pôsobnosť okresných oddelení.
(5)
Oblastné štatistické orgány republiky sú orgánmi štátnej správy. Krajské správy a Mestská správa v Bratislave sú rozpočtovými organizáciami.
§ 4
Sídla krajských správ a okresných (obvodných) oddelení sú totožné so sídlami krajských národných výborov a okresných (obvodných) národných výborov. Predseda Slovenského štatistického úradu môže určiť sídla okresných (obvodných) oddelení odchylne od sídla okresného (obvodného) národného výboru.
§ 5
(1)
Na čele krajskej správy, Mestskej správy v Bratislave a okresného (obvodného) a mestského oddelenia je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Slovenského štatistického úradu; riaditeľa okresného (obvodného) a mestského oddelenia vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa príslušnej krajskej správy (Mestskej správy v Bratislave).
(2)
Riaditeľ krajskej správy a riaditeľ Mestskej správy v Bratislave zodpovedajú za výkon svojej funkcie predsedovi Slovenského štatistického úradu. Riaditeľ okresného (obvodného) a mestského oddelenia zodpovedá riaditeľovi príslušnej krajskej správy (Mestskej správy v Bratislave).
§ 6
Osobné a vecné potreby okresných (obvodných) oddelení a mestského oddelenia zabezpečujú príslušné krajské správy (Mestská správa v Bratislave).
§ 7
Slovenská štatistická rada
(1)
Pri Slovenskom štatistickom úrade pôsobí Slovenská štatistická rada. Jej predsedom je predseda Slovenského štatistického úradu. Ďalších členov Slovenskej štatistickej rady vymenúva a odvoláva vláda republiky na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu zo zástupcov ústredných orgánov, spravodajských jednotiek a z odborníkov a vedeckých pracovníkov z oblasti sociálno-ekonomických informácií.
(2)
Slovenská štatistická rada prerokúva zásadné otázky súvisiace s činnosťou štatistických orgánov republiky. Rozsah úloh a spôsob rokovania Slovenskej štatistickej rady ustanovuje jej štatút, ktorý vydá predseda Slovenského štatistického úradu po schválení vládou republiky.
(3)
Oprávnenia prislúchajúce pracovníkom orgánov štátnej štatistiky podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií*) patria aj členom Slovenskej štatistickej rady.
Druhý oddiel
Pôsobnosť štatistických orgánov republiky
§ 8
Slovenský štatistický úrad
a)
zabezpečuje rozvoj jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií, ako aj realizáciu a uplatňovanie metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií ustanovenej pre celú Československú socialistickú republiku,
b)
sleduje a štatisticky vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie o stave a rozvoji hospodárstva, životnej úrovne a o vývoji spoločnosti v republike,
c)
vykonáva, organizuje a zabezpečuje na území republiky podľa jednotného plánu**) zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a publikovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby federácie a republiky, ako aj štatistické zisťovania nevyhnutné pre rýchlu informovanosť orgánov federácie a republiky,
d)
vykonáva štatisticko-ekonomické rozbory a prognózy a vypracúva bilancie národného hospodárstva a iné štatistické národohospodárske zostavy za republiku,
e)
organizuje a vykonáva preverovanie správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií,
f)
riadi oblastné štatistické orgány republiky,
g)
realizuje jednotnú koncepciu rozvoja výpočtovej techniky vo vlastnej sieti výpočtových stredísk,
h)
utvára podmienky pre účelné mechanizované a automatizované spracovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby riadenia tých organizácií, v ktorých budovanie vlastných výpočtových stredísk nie je ekonomicky efektívne; pôsobí aj na vývoj, rozmiestňovanie a racionálne využívanie výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v národnom hospodárstve republiky,
i)
vydáva a overuje sociálno-ekonomické informácie za republiku,
j)
určuje podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné jeho schválenie,***)
k)
plní ďalšie úlohy uložené mu zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vládou republiky.
§ 9
Slovenský štatistický úrad organizuje proces tvorby a poskytovania sociálno-ekonomických informácií pre výlučnú potrebu republiky. V rámci tejto činnosti najmä
a)
určuje rozsah informácií potrebných pre sledovanie stavu a rozvoja hospodárstva, životnej úrovne a vývoja spoločnosti v republike,
b)
určuje metodiku zisťovania informácií pod písmenom a) a povoľuje výnimky, prípadne odchýlky z tejto metodiky,
c)
ustanovuje predkladacie cesty a program spracovania informácií z týchto zisťovaní,
d)
zabezpečuje pri štatistických zisťovaniach metodickú jednotu, obsahovú zhodnosť a porovnateľnosť sociálno-ekonomických informácií v rámci jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií o rovnakých skutočnostiach v oblasti hospodárstva, životnej úrovne a spoločnosti v republike.
§ 10
(1)
Slovenský štatistický úrad predkladá vláde republiky najmä
a)
správy a rozbory o rozvoji hospodárstva, životnej úrovne a o vývoji spoločnosti v republike,
b)
správy o štatistickom vyhodnotení plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva republiky.
(2)
Slovenský štatistický úrad poskytuje ústredným orgánom republiky v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite sociálno-ekonomické informácie, ktoré potrebujú pre svoju činnosť.
§ 11
Slovenský štatistický úrad spolupracuje s Federálnym štatistickým úradom
a)
pri určovaní metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií, utváraní systému štatistických zisťovaní, ako aj pri ustanovení jednotného plánu štatistických zisťovaní a spracovaní a publikovaní ich výsledkov,
b)
pri určovaní koncepcie rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky,
c)
pri dojednávaní medzinárodných zmlúv upravujúcich medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálno-ekonomických informácií a pri zastupovaní Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v tejto oblasti.
§ 12
Krajské správy
a)
organizujú a vykonávajú priamo alebo prostredníctvom okresných oddelení štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im Slovenským štatistickým úradom a štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,
b)
poskytujú krajským národným výborom a iným orgánom s krajskou územnou pôsobnosťou v potrebnom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja,
c)
určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné ich schválenie,*)
d)
vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za kraj,
e)
sledujú v organizáciách a v ich organizačných zložkách plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných; preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,
f)
riadia okresné oddelenia.
§ 13
(1)
Okresné oddelenia plnia na úrovni okresu obdobné úlohy, ako sú uvedené v § 12 s výnimkou písmena f) voči krajským správam a okresným národným výborom, ako aj iným orgánom s okresnou územnou pôsobnosťou.
(2)
Okresné oddelenia určujú rodné číslo obyvateľom Československej socialistickej republiky vo svojom územnom obvode podľa zásad vydaných Federálnym štatistickým úradom.**)
Tretí oddiel
Pôsobnosť finančných orgánov republiky
§ 14
Pôsobnosť finančných orgánov republiky v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve vykonávajú Ministerstvo financií, finančné správy a národné výbory. Národné výbory túto pôsobnosť vykonávajú v rozsahu zodpovedajúcom ich výkonu štátnej správy na úseku financií.
§ 15
(1)
Ministerstvo financií v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym ministerstvom financií organizuje, usmerňuje a zabezpečuje rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v ústredných orgánoch republiky, národných výboroch a v organizáciách riadených týmito orgánmi.
(2)
Ministerstvo financií pri plnení úloh uvedených v odseku 1 najmä
a)
zúčastňuje sa na ustanovení jednotnej metodiky účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva Federálnym ministerstvom financií,
b)
rozpracúva metodické opatrenia Federálneho ministerstva financií, ak to vyžadujú potreby republiky, a zabezpečuje jednotný postup pri ich vykonávaní,
c)
zabezpečuje, aby informačná sústava v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve v organizáciách riadených orgánmi republiky pôsobila na zvyšovanie hospodárnosti a na posilnenie finančnej a rozpočtovej disciplíny, systému ekonomickej kontroly a ochrany národného majetku.
Štvrtý oddiel
§ 16
Pôsobnosť ústredných orgánov republiky
(1)
Ústredné orgány republiky rozpracúvajú metodiku jednotnej informačnej sústavy za vlastný odbor pôsobnosti v súčinnosti so Slovenským štatistickým úradom, prípadne s Ministerstvom financií. V súčinnosti s týmito orgánmi postupujú aj v prípadoch, keď spolupracujú s Federálnym štatistickým úradom alebo s Federálnym ministerstvom financií pri ustanovení metodiky jednotnej informačnej sústavy. V spolupráci so Slovenským štatistickým úradom pripravujú aj návrhy na utváranie čiastkových systémov štatistických zisťovaní nahrádzajúcich štátne štatistické zisťovania.
(2)
Ústredné orgány republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií podľa § 9
a)
spolupracujú so Slovenským štatistickým úradom pri utváraní a organizovaní systému týchto informácií,
b)
zabezpečujú v podriadených organizáciách zavedenie a dodržiavanie metodiky štatistických zisťovaní a dohliadajú na plnenie úloh v tejto oblasti,
c)
poskytujú Slovenskému štatistickému úradu sociálno-ekonomické informácie v určenom alebo dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.
(3)
Ústrednými orgánmi na účely tohto zákona sa rozumejú ústredné orgány štátnej správy, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií, krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Generálna prokuratúra Slovenskej socialistickej republiky a Štátna banka československá.
Piaty oddiel
Úlohy národných výborov a orgánov stredného článku riadenia
§ 17
Národné výbory
(1)
Národné výbory
a)
postupujú pri príprave a vykonávaní sčítania ľudu, domov a bytov*) v súčinnosti so štatistickými orgánmi republiky,
b)
zabezpečujú podľa pokynov Slovenského štatistického úradu na účely štatistických zisťovaní vedenie jednotných evidencií, registrov a pasportov.
§ 18
Orgány stredného článku riadenia
(1)
Orgány stredného článku riadenia plnia pre potreby republiky obdobné úlohy, ako sú uvedené v § 16 ods. 2 písm. b) a c).
(2)
Orgánmi stredného článku riadenia sa v zmysle odseku 1 rozumejú odborové (generálne) riaditeľstvá a iné obdobné orgány najmä družstiev a spoločenských organizácií a národné výbory z hľadiska vzťahu k organizáciám, ktoré riadia.
Šiesty oddiel
Záverečné ustanovenia
§ 19
Na príslušné krajské správy (Mestskú správu v Bratislave) zriadené týmto zákonom prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré patrili doterajším oblastným odborom Slovenského štatistického úradu (Mestskému odboru Slovenského štatistického úradu v Bratislave) ako rozpočtovým organizáciám.
§ 20
Slovenský štatistický úrad môže vykonávacími predpismi upraviť veci ustanovené v § 9 písm. a) až c).
§ 21
Zrušujú sa:
1.
§ 8 ods. 2, § 11 a 13 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, pokiaľ sa týkajú štatistických orgánov republiky,
2.
§ 2 ods. 2 a § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Klokoč v. r.

Ing. Ďurkovič v. r.