40/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
ZÁKON
Českej národnej rady
zo 4. júla 1972
o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Týmto zákonom sa ustanovuje pôsobnosť a úlohy, ktoré v oblasti sociálno-ekonomických informácií vykonávajú orgány Českej socialistickej republiky (ďalej len „republika“) a orgány stredného článku riadenia okrem pôsobnosti a úloh ustanovených zákonom č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.
Oddiel I
Štatistické orgány republiky
§ 2
Ústredným štatistickým orgánom republiky je Český štatistický úrad.
§ 3
(1)
Zriaďujú sa tieto štatistické orgány republiky:
a)
krajské správy Českého štatistického úradu (ďalej len „krajské správy“) pre územné obvody krajských národných výborov a Mestská správa Českého štatistického úradu v hlavnom meste Prahe (ďalej len „Mestská správa v Prahe“) pre územný obvod hlavného mesta Prahy,
b)
okresné oddelenia Českého štatistického úradu (ďalej len „okresné oddelenia“) pre územné obvody okresných národných výborov,
c)
mestské oddelenia Českého štatistického úradu (ďalej len „mestské oddelenia“) pre územné obvody miest Brna, Ostravy a Plzne.
(2)
Český štatistický úrad môže zriadiť obvodné oddelenia Českého štatistického úradu (ďalej len „obvodné oddelenia“) pre územné obvody jednotlivých obvodových národných výborov v hlavnom meste Prahe.
(3)
Mestská správa v Prahe vykonáva na území hlavného mesta Prahy pôsobnosť krajskej správy a v obvodoch, pre ktoré neboli zriadené obvodné oddelenia, aj pôsobnosť obvodného oddelenia.
(4)
Mestské oddelenia a obvodné oddelenia vykonávajú v územnom obvode, pre ktorý boli zriadené, pôsobnosť okresných oddelení.
(5)
Sídla krajských správ a okresných (mestských, obvodných) oddelení sú totožné so sídlami krajských národných výborov a okresných (mestských, obvodných) národných výborov.
(6)
Oblastné štatistické orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 sú orgánmi štátnej správy.
§ 4
(1)
Na čele krajskej správy, Mestskej správy v Prahe a na čele okresného (mestského, obvodného) oddelenia je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Českého štatistického úradu; riaditeľa okresného a mestského (obvodného) oddelenia vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa príslušnej krajskej správy (Mestskej správy v Prahe).
(2)
Riaditeľ krajskej správy a riaditeľ Mestskej správy v Prahe zodpovedajú za výkon funkcie predsedovi Českého štatistického úradu. Riaditeľ okresného a mestského (obvodného) oddelenia zodpovedá riaditeľovi príslušnej krajskej správy (Mestskej správy v Prahe).
§ 5
(1)
Krajské správy a Mestská správa v Prahe sú rozpočtovými organizáciami.
(2)
Osobné a vecné potreby okresných a mestských (obvodných) oddelení zabezpečujú krajské správy (Mestská správa v Prahe).
Česká štatistická rada
§ 6
(1)
Pri Českom štatistickom úrade pôsobí Česká štatistická rada. Jej predsedom je predseda Českého štatistického úradu. Ďalších členov Českej štatistickej rady vymenúva a odvoláva vláda republiky na návrh predsedu Českého štatistického úradu zo zástupcov ústredných orgánov, spravodajských jednotiek a z odborníkov a vedeckých pracovníkov z oblasti sociálno-ekonomických informácií.
(2)
Česká štatistická rada prerokúva zásadné otázky týkajúce sa činnosti štatistických orgánov republiky. Rozsah úloh a spôsob rokovania Českej štatistickej rady ustanovuje jej štatút, ktorý vydá predseda Českého štatistického úradu po schválení vládou republiky.
(3)
Oprávnenia prislúchajúce pracovníkom orgánov štátnej štatistiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 21/1971 Zb. patria aj členom Českej štatistickej rady.
Oddiel II
Pôsobnosť štatistických orgánov republiky
Český štatistický úrad
§ 7
(1)
Český štatistický úrad
a)
zabezpečuje rozvoj jednotnej šústavy sociálno-ekonomických informácií, ako aj realizáciu a uplatňovanie metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií ustanovenej pre celú Československú socialistickú republiku,
b)
sleduje a štatisticky vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie o stave a rozvoji hospodárstva, životnej úrovne a o vývoji spoločnosti v republike,
c)
vykonáva, a organizuje a zabezpečuje na území republiky podľa jednotného plánu*) zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a publikovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby federácie a republiky, ako aj štatistické zisťovanie potrebné na rýchlu informovanosť orgánov federácie a republiky,
d)
vykonáva na základe štatistických zisťovaní štatisticko-ekonomické rozbory a prognózy a vypracúva bilancie národného hospodárstva a iné vrcholné národohospodárske zostavy za republiku, s výnimkou bilancií a zostáv, ktoré vypracúvajú iné ústredné orgány republiky,
e)
organizuje a vykonáva preverovanie správnosti a vierohodnosti sociálno-ekonomických informácií a stavu informačnej sústavy organizácií,
f)
riadi oblastné štatistické orgány republiky,
g)
realizuje jednotnú koncepciu rozvoja vúpočtovej techniky vo vlastnej sieti výpočtových stredísk,
h)
utvára podmienky pre účelné mechanizované a automatizované spracovanie informácií pre potreby riadenia tých organizácií, v ktorých budovanie vlastných výpočtových stredísk nie je ekonomicky efektívne, pôsobí aj na vývoj, rozmiestňovanie a racionálne využívanie výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v národnom hospodárstve republiky,
i)
vydáva a overuje sociálno-ekonomické informácie za republiku,
j)
určuje podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a na ktoré je potrebný jeho súhlas.**)
(2)
Český štatistický úrad spolupracuje s Federálnym štatistickým úradom
a)
na určovaní metodiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií a utváraní systému štatistických zisťovaní, ako aj na určovaní jednotného plánu štatistických zisťovaní a spracovaní a publikovaní ich výsledkov,
b)
na koncepcii rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky,
c)
pri dojednávaní medzinárodných zmlúv upravujúcich medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálno-ekonomických informácií a pri zastupovaní Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v tejto oblasti.
§ 8
Český štatistický úrad organizuje proces tvorby a poskytovania sociálno-ekonomických informácií pre výlučnú potrebu republiky. V rámci tejto činnosti
a)
určuje rozsah informácií potrebných na sledovanie stavu a rozvoja hospodárstva, životnej úrovne a vývoja spoločnosti v republike,
b)
určuje metodiku ich zisťovania a povoľuje výnimky, prípadne odchýlky z tejto metodiky,
c)
určuje predkladacie cesty a program spracovania informácií z týchto zisťovaní,
d)
zabezpečuje pri štatistických zisťovaniach metodickú jednotu, obsahovú zhodu a porovnateľnosť sociálno-ekonomických informácií v rámci jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií o rovnakých skutočnostiach v oblasti hospodárstva, životnej úrovne a spoločnosti v republike.
§ 9
Český štatistický úrad poskytuje ústredným orgánom republiky v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite sociálno-ekonomické informácie, ktoré potrebujú pre svoju činnosť.
Oblastné štatistické orgány republiky
§ 10
Krajské správy
a)
organizujú a vykonávajú priamo alebo prostredníctvom okresných oddelení štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im Českým štatistickým úradom ako aj štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,
b)
poskytujú krajským národným výborom a iným orgánom s krajskou územnou pôsobnosťou v potrebnom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja,
c)
určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a na ktoré je potrebný ich súhlas,*)
d)
vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za kraj,
e)
sledujú v organizáciách plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných, preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,
f)
riadia okresné oddelenia.
§ 11
Okresné oddelenia
a)
organizujú a vykonávajú štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im nadriadenými štatistickými orgánmi republiky, ako aj štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,
b)
poskytujú okresným národným výborom a iným orgánom s okresnou územnou pôsobnosťou v potrebnom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom rozvoji okresu,
c)
určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a na ktoré je potrebný ich súhlas,*)
d)
vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za okres,
e)
sledujú v organizáciach plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných, preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,
f)
určujú rodné číslo obyvateľom Československej socialistickej republiky vo svojom územnom obvode podľa zásad ustanovených Federálnym štatistickým úradom.**)
Oddiel III
Pôsobnosť finančných orgánov republiky
§ 12
Pôsobnosť finančných orgánov republiky v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve vykonávajú Ministerstvo financií, finančné správy a národné výbory. Národné výbory ju vykonávajú v prípadoch, keď im prislúcha výkon štátnej správy na úseku financií.
§ 13
(1)
Ministerstvo financií v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym ministerstvom financií organizuje, usmerňuje a zabezpečuje rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v ústredných orgánoch republiky, národných výboroch a v organizáciách riadených týmito orgánmi.
(2)
Ministerstvo financií pri plnení týchto úloh najmä
a)
zúčastňuje sa na ustanovení jednotnej metodiky účtovníctva, rozpočtovníctva a klakulácie a účtovného výkazníctva Federálnym ministerstvom financií,
b)
rozpracúva metodické opatrenia Federálneho ministrestva financií, ak to vyžadujú potreby republiky, a zabezpečuje jednotný postup pri ich vykonávaní,
c)
zabezpečuje, aby informačná sústava v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve v organizáciách riadených orgánmi republiky pôsobila na zvyšovania hospodársnosti a na posilnenie finančnej a rozpočtovej disciplíny, systému ekonomickej kontroly a ochrany národného majetku.
Oddiel IV
Pôsobnosť ústredných orgánov republiky
§ 14
(1)
Ústredné orgány republiky rozpracúvajú metodiku jednotnej informačnej sústavy za vlastný odbor pôsobnosti v súčinnosti s Českým štatistickým úradom, prípadne s Mninisterstvom financií. V súčinnosti s týmito orgánmi postupujú tiež v prípadoch, keď spolupracujú s Federálnym štatistickým úradom alebo s Federálnym ministerstvom financií pri ustanovení metodiky jednotnej informačnej sústavy. V spolupráci s Českým štatistickým úradom pripravujú aj návrhy na utváranie čiastkových systémov štatistických zisťovaní nahrádzajúcich štátne štatistické zisťovania.
(2)
Ústredné orgány republiky v záujme zabezpečenia potrieb republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií podľa § 8
a)
spolupracujú s Českým štatistickým úradom pri utváraní a organizovaní systému týchto informácií,
b)
zabezpečujú v podriadených organizáciách zavedenie a dodržiavanie metodiky štatistických zisťovaní na to potrebných a dohliadajú na plnenie úloh v tejto oblasti,
c)
poskytujú Českému štatistickému úradu sociálno-ekonomické informácie v určenom alebo dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.
(3)
Ústrednými orgánmi na účely tohto zákona sa rozumejú ústredné orgány štátnej správy, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií, krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy, Generálna prokuratúra Českej socialistickej republiky a Štátna banka československá.
Oddiel V
Úlohy národných výborov a orgánov stredného článku riadenia
§ 15
Národné výbory
Národné vybory
a)postupujú pri príprave a vykonávaní sčítania ľudu, domov a bytov*) v súčinnosti so štatistickými orgánmi republiky,
b)
zabezpečujú podľa pokynov Českého štatistického úradu na účely štatistických zisťovaní vedenie jednotných evidencií, registrov a pasportov.
§ 16
Orgány stredného článku riadenia
(1)
Orgány stredného článku riadenia plnia v záujem potrieb republiky obdobné úlohy, ako sú uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) a c).
(2)
Orgánmi stredného článku riadenia sa v zmysle odseku 1 rozumejú odborové (generálne) riaditeľstvá a iné obdobné orgány najmä družstiev a spoločenských organizácií a národné výbory z hľadiska vzťahu k organizáciám, ktoré riadia.
Oddiel VI
Záverečné ustanovenia
§ 17
Na príslušné krajské správy (Mestskú správu v Prahe) zriadené týmto zákonom prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré patrili doterajším krajským oddeleniam Českého štatistického úradu (Krajskému oddeleniu Českého štatistického úradu v hlavnom meste Prahe) ako rozpočtovým organizáciám.
§ 18
Český štatistický úrad môže vykonávacími predpismi upraviť veci ustanovené v § 8 písm. a) až c).
§ 19
Zrušujú sa ustanovenia § 8 až 13 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácií a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, pokiaľ sa týkajú štatistických orgánov republiky.
§ 20
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Erban v. r.

Korčák v. r.
*)
**)
§ 20 zákona č. 21/1971 Zb.
*)
§ 20 zákona č. 21/1971 Zb.
**)
§ 23 zákona č. 21/1971 Zb.
*)
§ 18 zákona č. 21/1971 Zb.