Predpis bol zrušený predpisom 278/1996 Z. z.

114/1972 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1974 do 30.09.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu
z 21. decembra 1972
o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov
Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:
§ 1
Jednotná klasifikácia výkonov
(1)
Na účely plánovitého riadenia národného hospodárstva a spoločnosti a na sledovanie ich rozvoja, ďalej na vyjadrovanie bilančných väzieb a proporcií medzi výrobou a spotrebou a na využívaní výpočtovej techniky pri riadení národného hospodárstva a v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch sa zavádza jednotná klasifikácia výkonov (ďalej len „klasifikácia výkonov“).
(2)
Výkonom sa na účely tejto vyhlášky rozumie činnosť hospodárskej povahy alebo iná činnosť spočívajúca vo vykonávaní určitej funkcie alebo pôsobnosti, s vylúčením činností smerujúcich k utváraniu nových materiálnych statkov.*)
(3)
Klasifikáciu výkonov vydá Federálny štatistický úrad ako samostatnú publikáciu.**) Základom triedenia sú odbory výkonov (1. klasifikačný stupeň) uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
§ 2
Rozsah platnosti klasifikácie výkonov
(1)
Klasifikácia výkonov je záväzná pre všetky odbory a okruhy informačnej sústavy organizácií,***) pre získavanie sociálno-ekonomických informácií za súbory organizácií a osôb metódami štatistického zisťovania a skúmania†) a ďalej najmä pre plánovanie a financovanie a pre dokumentáciu o odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.
(2)
Klasifikácia výkonov slúži za základ aj pre vydávanie účelových nomenklatúr výkonov určených na špeciálne účely (napr. tarifných, poplatkových a iných sadzobníkov a pod.); tieto nomenklatúry musia mať na klasifikáciu výkonov priamu nadväznosť. Účelové nomenklatúry výkonov určené pre vonkajší styk medzi organizáciami môžu vecne príslušné orgány vydávať len v odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom schválení Federálnym štatistickým úradom, ktorý musí schváliť aj spôsob ich využitia.
§ 3
Odborové číselníky výkonov
(1)
Ústredné orgány federácie aj republík††) vypracúvajú podľa potreby po dohode s Federálnym štatistickým úradom a po prerokovaní s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi, príp. aj s hlavnými odberateľmi pre určitý odbor výkonov spadajúci do ich pôsobnosti podrobnejšie triedenie formou odborového číselníka výkonov (ďalej len „odborový číselník“), ktorý tvorí súčasť klasifikácie výkonov. Utváraním odborových číselníkov a ich udržiavaním v aktuálnom stave môžu ústredné orgány so súhlasom Federálneho štatistického úradu poveriť aj niektorý podriadený orgán stredného článku riadenia alebo niektorú z podriadených organizácií (gestor odborového číselníka).
(2)
V odborových číselníkoch pokračuje triedenie výkonov až do takého stupňa podrobnosti, ktorý je potrebný z hľadiska vzťahov medzi organizáciami, najmä pre úplnú identifikáciu výkonov v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.
(3)
Odborové číselníky vyhlasuje v súlade s § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. Federálny štatistický úrad po prerokovaní s vecne príslušným ústredným orgánom opatreniami oznámenými v Zbierke zákonov.
§ 4
Využitie klasifikácie výkonov v informačnej sústave organizácií
(1)
Všetky socialistické a iné organizácie (ďalej len „organizácie“) vykonávajúce činnosti zahrnuté do klasifikácie výkonov sledujú vo svojej informačnej sústave podľa odborov výkonov najmä ukazovatele výsledkov svojej činnosti, včítane hodnotových ukazovateľov, a ukazovatele o mzdách a ostatných nákladoch, príp. ďalšie ukazovatele, ktoré určí Federálny štatistický úrad.
(2)
Organizácie vstupujúce do odberateľsko-dodávateľských vzťahov označujú v objednávkach, v hospodárskych zmluvách, v dodacích listoch, na faktúrach a v ostatných dokladoch výkony, ktoré sú predmetom týchto vzťahov, číselnými znakmi podľa klasifikácie výkonov, a pokiaľ sú pre podrobnejšie triedenie výkonov v príslušných odboroch vydané odborové číselníky, aj podľa týchto číselníkov.
§ 5
Využitie klasifikácie výkonov pri štatistických zisťovaniach
Spôsob využitia klasifikácie výkonov pri vykonávaní štatistických zisťovaní vzťahujúcich sa na výkony upravujú v jednotlivých prípadoch osobitné smernice alebo pokyny Federálneho štatistického úradu, príp. ústredného štatistického orgánu republiky.
§ 6
Oznamovacia povinnosť
Ak sa majú stať nové, dosiaľ nezatriedené výkony predmetom odberateľsko-dodávateľských vzťahov, sú dodávateľské, príp. dovážajúce organizácie povinné oznamovať tieto prípady bežne Federálnemu štatistickému úradu, príp. aj príslušnému gestorovi odborového číselníka (§ 3 ods. 1) a predkladať návrhy na zatriedenie týchto výkonov do klasifikácie výkonov (odborového číselníka) , a to po predbežnom prerokovaní s ostatnými dodávateľmi tých istých výkonov, príp. aj s hlavnými odberateľmi.
§ 7
Vykonávanie zmien a doplnkov klasifikácie výkonov
(1)
Nevyhnutné čiastkové zmeny a doplnky klasifikácie výkonov vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami oznamovanými v Zbierke zákonov a vyhlasuje ich najneskôr súbežne s vydaním metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie návrhov vykonávacích plánov*) a s účinnosťou od začiatku nasledujúceho roka. Navrhovatelia zmien klasifikácie výkonov sú preto povinní svoje návrhy zaslať Federálnemu štatistickému úradu najneskôr do konca februára bežného roka.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vyhlasovanie zmien a doplnkov odborových číselníkov.
§ 8
Povoľovanie výnimiek
Výnimky z ustanovení § 2 a 4 môže na návrh príslušného ústredného orgánu v odôvodnených prípadoch povoliť Federálny štatistický úrad.
§ 9
Záverečné ustanovenie
Dňom, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, sa zrušujú smernice Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky z 31. júla 1965 č. 38 048/1965 o zavedení a využívaní jednotného triedenia prác výrobnej povahy a jednotného triedenia výkonov zahŕňaných do hodnoty spoločenského produktu**) v časti týkajúcej sa výkonov a časť B prílohy týchto smerníc.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974, s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Predseda:

Ing. Kazimour v. r.
Príloha vyhlášky č. 114/1972 Zb.
JEDNOTNÁ SÚSTAVA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH KLASIFIKÁCIÍ
Časť 5
JEDNOTNÁ KLASIFIKÁCIA VÝKONOV
(1. triediaci stupeň - odbory)
Produktívne výkony
Výkony zachovávajúce alebo zvyšujúce úžitkové hodnoty hmotných statkov
901 Prevádzka a správa komunikácií
902 Výkup a úprava kovového odpadu a zberných surovín
903 Výkony verejného stravovania
904 Geologické výkony
905 Nakladateľské a obdobné výkony
906 Projektovanie
907 Ochrana pred škodlivými účinkami vôd
Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov
911 Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
912 Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel
913 Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel
914 Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
915 Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
916 Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt
917 Opravy a údržba dopravných prostriedkov
918 Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
919 Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
921 Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu
922 Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
923 Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu
924 Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
926 Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov
927 Montáže opravárenského charakteru
928 Opravy a údržba stavebnej povahy
Premiestňovacie výkony
931 Rozvod energie
932 Nákladná doprava
933 Výkony spojov
936 Demontáže
937 Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov)
Výkony obehu produktov
941 Výkony nákupe poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov
942 Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva)
943 Výkony zahraničného obchodu
945 Výkony vnútorného obchodu
Neproduktívne výkony
Prevádzkové výkony
951 Osobná doprava
952 Výkony bytového hospodárstva
953 Ubytovacie služby
954 Služby cestovnému ruchu
955 Prevádzkové výkony mestského hospodárstva
Spoločenské služby
961 Školské výkony a služby
962 Výkony kultúrnej činnosti
964 Zdravotnícka starostlivosť
965 Sociálna starostlivosť
966 Výkony telovýchovnej a športovej činnosti
Osobné služby
968 Komunálne osobné služby
969 Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby a prevádzok so samoobsluhou
Výkony pre socialistické organizácie
971 Výkony pri strojovom spracovaní informácií
972 Poradenské služby pre riadenie podnikov
973 Architektonické. investorské a iné technické služby
974 Obchodné a sprostredkovateľské služby
975 Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám
Výkony pre spoločnosť inde nezaradené
981 Výkony správy
982 Výkony súdnictva, prokuratúry a arbitráže
983 Výkony obrany a bezpečnosti
984 Geodetické a kartografické výkony
986 Výkony vedy a technického rozvoja
987 Výkony vedecko-technickej dokumentácie a skúšobníctva
988 Hydrometeorologické a neproduktívne vodohospodárske výkony
989 Záchranné práce
991 Peňažníctvo
992 Poisťovníctvo
993 Advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti
996 Výkony spoločenských organizácií
*)
Činnosti smerujúce k utváraniu nových materiálnych statkov sú klasifikované v jednotnej klasifikácii priemyselných odborov a výrobkov a v jednotnej klasifikácii výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (vyhláška č. 71/1965 Zb.) a ďalej v jednotnej klasifikácii stavebných objektov (vyhláška č. 89/1967 Zb.).
**)
Publikácia vyjde v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív, n. p., Praha 1, Tržiště 9.
***)
†)
††)
*)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
**)
Vydanie smerníc bolo vyhlásené v čiastke 16-17/1965 Vestníka Ústrednej komisie 3/4udovej kontroly a štatistiky a oznámené v Zbierke zákonov v čiastke 8/1966.