98/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
zo 16. septembra 1971
o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 písm. a) zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a podľa § 142a písm. a) zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 89/1968 Zb.:
§ 1
Podpora pri narodení dieťaťa patriaca podľa predpisov o nemocenskom poistení*) a podľa predpisov o sociálnom zabezpečení**) sa zvyšuje zo sumy 1 000 Kčs na 2 000 Kčs na každé narodené dieťa.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1971.
Dr. Štrougal v. r.
*)
§ 13 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 87/1968 Zb.
**)
§ 28 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 89/1968 Zb.