43/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 6. júla 1971,
ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Ústava v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:
Článok 86 ods. 3 znie:
„(3)
Národné výbory sa volia na obdobie piatich rokov.“.
§ 2
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:
1.
Článok 30 ods. 3 znie:
„(3)
Snemovňa ľudu sa volí na obdobie piatich rokov.“.
2.
Článok 103 ods. 2 znie:
„(2)
Národná rada sa volí na obdobie piatich rokov.“.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom, v ktorom sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.