35/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1971 do 31.12.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
zo 14. apríla 1971,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „odbor dopravy“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.
Dr. Colotka v. r.