1/1971 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 20. januára 1971
o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich:
§ 1
(1)
Krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike zriaďujú:
organizačný odbor,
plánovací odbor,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálneho zabezpečenia a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí,
(2)
Krajské národné výbory v Slovenskej socialistickej republike môžu so súhlasom vlády Slovenskej socialistickej republiky zlučovať jednotlivé odbory v jeden odbor.
§ 2
Na území Slovenskej socialistickej republiky neplatí ustanovenie § 1 vládneho nariadenia č. 9/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prof. Dr. Colotka v. r.