150/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971 do 31.05.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. 1
Zrušuje sa
Ministerstvo plánovania Slovenskej socialistickej republiky,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky a
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. 2
Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Z výpočtu ministerstiev Slovenskej socialistickej republiky v § 1 ods. 1 sa vypúšťa Ministerstvo plánovania a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.
2.
Za § 1 sa zaraďujú § 1a a 1b tohto znenia:
㤠1a
(1)
Zriaďuje sa Slovenská plánovacia komisia ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre národohospodárske plánovanie a rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.
(2)
Slovenská plánovacia komisia pozostáva z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, z podpredsedu Slovenskej plánovacej komisie a ďalších členov. Predsedu Slovenskej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Podpredsedu a ďalších členov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Slovenskej plánovacej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej plánovacej komisie. Zastupuje ho podpredseda Slovenskej plánovacej komisie.
(4)
Práva a povinnosti doterajšieho Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, najmä z pracovnoprávnych vzťahov, prechádzajú na Slovenskú plánovaciu komisiu.
§ 1b
(1)
Zriaďuje sa Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na úseku kontroly.
(2)
Predseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky je členom vlády Slovenskej socialistickej republiky. Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky pozostáva z predsedu a 8 až 12 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky a jeho aparátu riadi a rozhodnutia vydáva predseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky. Zastupuje ho podpredseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.
(4)
O činnosti Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky a o oprávneniach a povinnostiach jeho pracovníkov platia až do novej zákonnej úpravy primerane ustanovenia zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly v znení zákona č. 85/1968 Zb.
(5)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky je príslušný preskúmavať v správnom konaní rozhodnutia komisií ľudovej kontroly národných výborov vydané do dňa účinnosti tohto zákona.
(6)
Práva a povinnosti doterajšieho Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej socialistickej republiky, najmä z pracovnoprávnych vzťahov, prechádzajú na Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.“.
Čl. 3
(1)
Pôsobnosť vo veciach dopravy, ktorá nie je riadená orgánom Československej socialistickej republiky, vykonáva až do novej úpravy vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. 4
(1) Zrušuje sa
a)
zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky,
b)
nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 48/1970 Zb. o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou,
c)
§ 7 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.
(2)
V § 60 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa slová „Ústrednej komisie ľudovej kontroly“ nahradzujú slovami „Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky“.
Čl. 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.