133/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971 do 31.12.1973

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 20. decembra 1970
o pôsobnosti federálnych ministerstiev
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť federálnych ministerstiev a niektorých ďalších federálnych ústredných orgánov (ďalej len „federálne ministerstvá“) pri výkone štátnej správy federácie. Ich prvoradou úlohou je zúčastňovať sa na tvorbe štátnej politiky federácie a organizovať vo svojej pôsobnosti jej uskutočňovanie.
§ 2
Federálne ministerstvá vykonávajú na svojom úseku štátnu správu v rozsahu pôsobnosti federácie. Na podklade sústavných analýz stavu vecí vypracúvajú návrhy riešenia rozhodujúcich otázok v príslušných oblastiach pôsobnosti federácie a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Federálne ministerstvá predkladajú na svojom úseku návrhy štátnej hospodárskej politiky a v okruhu svojej pôsobnosti plnia úlohy národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov; predkladajú najmä podklady a návrhy potrebné na prípravu návrhov štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, štátnych rozpočtov federácie a iných opatrení širšieho dosahu. V rámci svojej pôsobnosti predkladajú návrhy na rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia a preverujú jej účinnosť.
(2)
Federálne ministerstvá vychádzajú vo svojej činnosti z cieľov a úloh štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a z jednotnej štátnej politiky; v súlade s nimi na svojom úseku štátnu politiku konkretizujú a realizujú.
(3)
Federálne ministerstvá pri plnení svojich úloh vzájomne spolupracujú a zaujímajú stanoviská k návrhom, ktoré predkladajú vláde Československej socialistickej republiky iné orgány, pokiaľ sa dotýkajú ich pôsobnosti.
§ 4
Federálne ministerstvá sa starajú na svojom úseku o náležitú právnu úpravu patriacu do pôsobnosti federácie. Pripravujú návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia a nariadení vlády Československej socialistickej republiky. Na základe zákonov Federálneho zhromaždenia a v ich medziach vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to zákonom splnomocnené. Sledujú, ako sa tieto predpisy uplatňujú.
§ 5
Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy rozvíjania medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce v hospodárskej, vedeckej a technickej oblasti aj v iných oblastiach. Pri príprave návrhov na dojednania medzinárodných zmlúv si môžu vyžadovať od príslušných ústredných orgánov štátnej správy republík potrebné podklady. Federálne ministerstvá zabezpečujú úlohy, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd, ako aj z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.
§ 6
Federálne ministerstvá robia na svojom úseku opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie obrannej schopnosti Československej socialistickej republiky a potrieb ozbrojených síl a na prípravu štátnych orgánov, hospodárskych a iných organizácií aj na brannú výchovu obyvateľstva a jeho ochranu v prípade vojny. Pripravujú potrebné návrhy a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky, prípadne Rade obrany štátu.
§ 7
(1)
V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie prihliadajú federálne ministerstvá na potreby tých oblastí, ktoré patria do pôsobnosti republík, a dbajú po dohode s orgánmi republík o ich súladný rozvoj. Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre koordináciu riešení otázok spoločného záujmu, ktoré vyplývajú z potreby jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky.
(2)
V záujme efektívneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky zabezpečujú federálne ministerstvá v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky aj potreby odvetví riadených orgánmi republík. Odvetvia jednotnej československej ekonomiky riadené orgánmi republík zabezpečujú aj potreby odvetví riadených federálnymi orgánmi.
§ 8
(1)
Federálne ministerstvá sústavne spolupracujú s príslušnými orgánmi republík najmä pri príprave návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a pri príprave, tvorbe a realizácii národohospodárskych plánov, návrhov v oblasti jednotnej štátnej hospodárskej politiky a iných významných opatrení vlády Československej socialistickej republiky. Spoločne s nimi zabezpečujú jednotnosť postupu potrebnú na prípravu takýchto opatrení. Využívajú ich rozbory, koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví a iných prác. Opierajú sa o ich skúsenosti a zaoberajú sa ich podnetmi.
(2)
V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky na celom území Československej socialistickej republiky zabezpečujú ministri Československej socialistickej republiky spolu s príslušnými ministrami republík vzájomnú súčinnosť a koordináciu. Federálne ministerstvá sledujú plnenie úloh vyplývajúcich z jednotného uplatňovania štátnej politiky federácie a dbajú v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík o zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností a o odstraňovanie vyskytnuvších sa nedostatkov. Prerokúvajú s nimi opatrenia, ktoré treba v tomto smere urobiť.
(3)
Federálne ministerstvá môžu vyžadovať podklady a ďalšie údaje, ktoré potrebujú pre svoju činnosť, od príslušných orgánov republík a v rozsahu dohodnutom s týmito orgánmi i od hospodárskych a iných organizácií im podriadených.
(4)
Ministri Československej socialistickej republiky prerokúvajú návrhy opatrení v oblasti spoločnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky a oboch republík pred ich predložením vláde Československej socialistickej republiky s ministrami republík, pokiaľ sa ich navrhované opatrenia dotýkajú; pokiaľ sa nedosiahne dohoda, informujú vládu Československej socialistickej republiky, ktorá rozhodne.
§ 9
(1)
Federálne ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s odborovými a ďalšími dobrovoľnými spoločenskými organizáciami a s družstevnými organizáciami.
(2)
Federálne ministerstvá využívajú vo svojej činnosti poznatky vedeckých inštitúcií a pracovísk a zapájajú ich najmä do prác na riešení problémov koncepčnej povahy.
DRUHÁ ČASŤ
Osobitné ustanovenia
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
§ 10
Federálne ministerstvo zahraničných vecí je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky.
§ 11
Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje vzťahy Československej socialistickej republiky k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. Riadi, koordinuje a zabezpečuje vykonávanie zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky a dbá o uplatňovanie záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky v činnosti všetkých orgánov federácie i republík.
§ 12
Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje zastupovanie práv a záujmov Československej socialistickej republiky v medzinárodných stykoch. Koordinuje a zabezpečuje prípravu dojednávania medzinárodných zmlúv. Pri príprave medzinárodných zmlúv a pri zastupovaní práv a záujmov Československej socialistickej republiky v medzinárodných stykoch vo veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti republík postupuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík.
§ 13
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
a)
riadi československé zastupiteľské úrady v zahraničí;
b)
vyhlasuje medzinárodné zmluvy;
c)
plní úlohy pri zabezpečovaní stykov so zahraničím v oblasti školstva, kultúry, vedy a zdravotníctva na základe smerníc vlády Československej socialistickej republiky.
Federálne ministerstvo národnej obrany
§ 14
Federálne ministerstvo národnej obrany je federálnym ústredným orgánom štátnej správy na zabezpečovanie obrany Československej socialistickej republiky a orgánom na riadenie a velenie Československej ľudovej armády. Zabezpečuje realizáciu vojenskej politiky Československej socialistickej republiky v Československej ľudovej armáde a navrhuje potrebné opatrenia vláde Československej socialistickej republiky, Rade obrany štátu a prezidentovi republiky ako hlavnému veliteľovi ozbrojených síl Československej socialistickej republiky.
§ 15
Pri zabezpečovaní obrany Československej socialistickej republiky Federálne ministerstvo národnej obrany najmä
a)
spracúva návrhy na komplexnú výstavbu branného systému Československej socialistickej republiky a návrh plánu obrany Československej socialistickej republiky;
b)
robí opatrenia na zabezpečenie výstavby branného systému Československej socialistickej republiky na svojom úseku a na použitie Československej ľudovej armády v prípade vojny;
c)
spracúva návrh komplexného plánu výstavby Československej ľudovej armády z hľadiska väzieb na štátne plány rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a spravuje príslušné vojenské prostriedky;
d)
rozpracúva základné otázky vojny a vojenskej vedy a rozvíja vedeckú činnosť pre potrebu branného systému Československej socialistickej republiky;
e)
spracúva základné otázky brannej výchovy a prípravy obyvateľstva a navrhuje opatrenia na ich realizáciu;
§ 16
Federálne ministerstvo národnej obrany ako orgán na riadenie a velenie Československej ľudovej armády najmä
a)
riadi výstavbu Československej ľudovej armády a zabezpečuje jej všestrannú pripravenosť a nepretržité velenie vojskám;
b)
rozpracúva operačné a bojové použitie Československej ľudovej armády a riadi vojenskú spravodajskú službu;
c)
zabezpečuje Československú ľudovú armádu všetkými druhmi výzbroje, bojovej techniky a materiálu;
d)
riadi dopĺňanie, prípravu, výchovu, výber a rozmiestňovanie kádrov Československej ľudovej armády a robí opatrenia na zabezpečenie životných, pracovných a sociálnych podmienok príslušníkov Československej ľudovej armády;
e)
zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Československej socialistickej republiky a zúčastňuje sa na zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc na určenom úseku.
§ 17
Federálne ministerstvo národnej obrany
a)
organizuje a vykonáva opatrenia na mobilizáciu Československej ľudovej armády, na vedenie evidencie občanov podliehajúcich brannej povinnosti a na vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré budú za brannej pohotovosti poskytnuté pre potrebu ozbrojených síl Československej socialistickej republiky;
b)
povoláva občanov Československej socialistickej republiky na plnenie brannej povinnosti a v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovuje spôsob výkonu tejto povinnosti.
Federálne ministerstvo vnútra
§ 18
(1)
Federálne ministerstvo vnútra je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vnútorného poriadku a bezpečnosti.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra pripravuje koncepciu, zameranie a hlavné úlohy Zboru národnej bezpečnosti, vojsk ministerstva vnútra a civilnej obrany a zásady organizácie, jednotného výkonu služby a sústavy politickej a odbornej prípravy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra. Zabezpečuje rozvoj metód a prostriedkov bezpečnostnej práce a ich unifikáciu.
(3)
Federálne ministerstvo vnútra riadi Štátnu bezpečnosť a vo vymedzenom rozsahu Verejnú bezpečnosť.
§ 19
Federálne ministerstvo vnútra je orgánom na riadenie a velenie vojsk ministerstva vnútra a na riadenie prípravy civilnej obrany.
§ 20
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje
a)
prípravu medzinárodných zmlúv v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti a ich výkon, pokiaľ nie je zverený orgánom republík;
b)
zamedzenie prepravy, dovozu a šírenia vecí zahraničného pôvodu, ktorých obsah je v rozpore s chránenými záujmami alebo porušuje medzinárodné zmluvy.
§ 21
Federálne ministerstvo vnútra vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú
a)
práva a povinnosti príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra, útvarov Zboru národnej bezpečnosti, ako aj vojsk ministerstva vnútra voči iným orgánom štátnej správy, organizáciám a občanom;
b)
služobný pomer a finančné, materiálne, sociálne a zdravotnícke zabezpečenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra;
c)
rozvoj a pravidlá prevádzky telekomunikačných zariadení Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra mimo jednotnej telekomunikačnej siete.
§ 22
Pokiaľ Federálne ministerstvo vnútra plní ďalšie úlohy štátnej správy, platia o tom osobitné predpisy.
§ 23
Federálne ministerstvo vnútra kontroluje v útvaroch Zboru národnej bezpečnosti a vo vojskách ministerstva vnútra plnenie úloh zverených do jeho pôsobnosti.
§ 24
Minister vnútra Československej socialistickej republiky
a)
po prerokovaní s ministrami vnútra republík povoláva vybraných príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti na plnenie úloh Federálneho ministerstva vnútra;
b)
ustanovuje na návrh ministrov vnútra republík náčelníkov krajských správ Zboru národnej bezpečnosti.
Štátna plánovacia komisia
§ 25
Štátna plánovacia komisia je federálnym ústredným orgánom štátnej správy na národohospodárske plánovanie a rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.
§ 26
Štátna plánovacia komisia podľa pokynov vlády Československej socialistickej republiky a v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi organizuje celkový proces vypracovania, zabezpečovania a kontroly plnenia štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, včítane osobitnej časti štátnych plánov; táto pôsobnosť je ustanovená osobitnými predpismi.
§ 27
Štátna plánovacia komisia ďalej
a)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky súhrnné návrhy na rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva a koordinuje opatrenia, ktoré na tomto úseku pripravujú vo svojej pôsobnosti ostatné orgány;
b)
preveruje účinnosť sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva;
c)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky súhrnné návrhy na usmernenie systému materiálno-technického zásobovania a na rozvoj jeho základne a koordinuje na tomto úseku opatrenia pripravované ostatnými ústrednými orgánmi.
Federálne ministerstvo financií
§ 28
Federálne ministerstvo financií je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií.
§ 29
Federálne ministerstvo financií
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky na zabezpečenie jednotnej hospodárskej politiky koncepciu finančnej politiky Československej socialistickej republiky na ročné a viacročné obdobia a zabezpečuje jej jednotné vykonávanie;
b)
vypracúva strednodobý rozpočtový výhľad;
c)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky rámcové zásady dotačnej a odpisovej politiky v Československej socialistickej republike;
d)
vykonáva rozbory finančného hospodárenia za celú Československú socialistickú republiku podľa podkladov poskytovaných mu ostatnými federálnymi orgánmi a orgánmi republík v rozsahu dohodnutom s ministerstvami financií republík.
§ 30
Federálne ministerstvo financií
a)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho rozpočtu federácie a štátneho záverečného účtu federácie;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky spôsob zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu federácie a úpravu vzťahov medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík;
c)
v súvislosti so štátnymi rozpočtami a štátnymi záverečnými účtami vykonáva ďalšiu pôsobnosť ustanovenú osobitnými predpismi.*)
§ 31
Federálne ministerstvo financií
a)
navrhuje a v rozsahu splnomocnenia daného vládou Československej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym cenovým úradom a Štátnou bankou československou finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode, pokiaľ majú vzťah k štátnym rozpočtom, okrem dodatkových nástrojov; rozpočtuje finančno-ekonomické nástroje, včítane dodatkových nástrojov, a zabezpečuje ich uplatňovanie vo vzťahu k organizáciám riadeným federálnymi orgánmi;**)
b)
v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu navrhuje vláde Československej socialistickej republiky koncepcie a ekonomické podmienky v oblasti poskytovaných a prijímaných vládnych úverov vo vonkajších vzťahoch;
c)
zostavuje na základe návrhov ministerstiev financií republík a potrieb federácie časť devízového plánu týkajúcu sa neobchodných platieb za celú Československú socialistickú republiku a ustanovuje pre ne ekonomické nástroje;
d)
po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou a po dohode so Štátnou bankou československou predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na tvorbu, použitie a rozsah devízových rezerv;
e)
ustanovuje zásady financovania zahraničného obchodu;
f)
zabezpečuje v spolupráci s ostatnými zúčastnenými orgánmi spracovanie finančnej, menovej a devízovej problematiky vyplývajúcej z účasti Československej socialistickej republiky v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a pripravuje návrhy na postup československých delegácií v orgánoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v týchto otázkach.
§ 32
Federálne ministerstvo financií
a)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zákonných úprav v odbore svojej pôsobnosti; ak ide o návrhy zákonných úprav devízového hospodárstva, robí tak v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou bankou československou, a ak ide o návrhy zásadných zákonných úprav vo veciach sporiteľní a poisťovní, v spolupráci so Štátnou bankou československou;
b)
vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú správu národného majetku, fakturovanie, platenie a finančné hospodárenie štátnych hospodárskych organizácií;
c)
vydáva na základe tohto zákona predpisy o vykonávaní periodických revízií v Československej socialistickej republike a ustanovuje metodiku finančno-daňových revízií.
§ 33
Federálne ministerstvo financií
a)
spolu so Štátnou bankou československou navrhuje vláde Československej socialistickej republiky úpravu československej meny a zásady obehu zákonných peňazí a dohliada na ochranu meny;
b)
vyhlasuje vydanie jednotlivých druhov peňazí a ich opis, ako aj ich stiahnutie;
c)
dozerá nad tlačou a razením peňazí.
§ 34
Federálne ministerstvo financií
a)
vykonáva revízie hospodárenia federálnych orgánov, federálnych fondov a organizácií riadených federálnymi orgánmi;
b)
vykonáva dozor nad federálnymi účelovými fondmi;
c)
zabezpečuje jednotné vykonávanie a uplatňovanie zákonov Federálneho zhromaždenia o odvodoch a daniach, ako aj predpisov o poplatkoch, ktoré majú vzťah k zahraničiu; povoľuje výnimky a úľavy z odvodov daní, ktorých daňovníkmi sú organizácie riadené federálnymi orgánmi, a z poplatkov vo vzťahu k zahraničiu; výnimky a úľavy z podnikových odvodov a daní povoľuje na návrh príslušných ministerstiev;
d)
zabezpečuje po dohode s ministerstvami financií republík jednotnú koncepciu vkladovej, úverovej, poisťovacej a úrokovej politiky sporiteľní vo vzťahu k obyvateľstvu a poisťovní;
e)
vykonáva pôsobnosť vo veciach správy národného majetku, pokiaľ ide o národný majetok spravovaný federálnymi orgánmi a organizáciami nimi riadenými.
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
§ 35
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahranično-hospodárskych vzťahov.
§ 36
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej zahraničnej obchodnej politiky, riadi jej vykonávanie a podľa povahy veci ju priamo vykonáva; na tento účel vydáva na základe tohto zákona predpisy a robí potrebné opatrenia;
b)
v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík zabezpečuje prípravu dojednávania medzinárodných zmlúv v oblasti zahraničného obchodu;
c)
v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík zabezpečuje vnútroštátne vykonávanie medzinárodných zmlúv a dodržiavanie medzinárodných záväzkov Československej socialistickej republiky v oblasti zahraničného obchodu;
d)
ustanovuje dodatkové ekonomické nástroje v zahraničnom obchode;
e)
v súlade s ustanovenými zásadami štátnej cenovej politiky a so zahraničnoobchodnou politikou ustanovuje pravidlá na vykonávanie cenovej politiky v oblasti zahraničných obchodných vzťahov.
§ 37
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)
pripravuje v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík návrhy plánu zahraničného obchodu a predkladá ich Štátnej plánovacej komisii;
b)
vykonáva na úseku zahraničnoobchodných vzťahov rozpis plánu na organizácie zahraničného obchodu a organizácie oprávnené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.
§ 38
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
a)
vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy o zahraničnoobchodnej činnosti a o jej organizovaní a riadi a kontroluje jej vykonávanie;
b)
po prerokovaní s ústrednými orgánmi republík zriaďuje a zrušuje organizácie zahraničného obchodu a ustanovuje rozsah ich oprávnení, udeľuje a odníma oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti a na zastupovanie zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike a po dohode s Federálnym ministerstvom financií rozhoduje vo veciach majetkových účastí v zahraničí;
c)
riadi organizácie zahraničného obchodu, voči ktorým plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy; ostatné organizácie oprávnené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti riadi v spolupráci s ostatnými príslušnými orgánmi plánom a ekonomickými a obchodnopolitickými nástrojmi.
(2)
K zahraničnoobchodnej činnosti patrí vývoz, dovoz a prevoz tovaru, prevody práv s výnimkou práv podľa autorského zákona, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb a iných hospodárskych hodnôt v styku so zahraničím.
§ 39
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zabezpečuje súlad zahraničnej obchodnej politiky s devízovou politikou a po dohode so Štátnou bankou československou rozhoduje vo veciach súvisiacich s časťou devízového plánu a platobnej bilancie, ktorá vychádza z činnosti v oblasti zahraničného obchodu.
§ 40
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf.
(2)
Ústredná colná správa je osobitnou zložkou Ministerstva zahraničného obchodu. Ako jej orgány pre územie republík pôsobí Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku; týmto riaditeľstvám sú priamo podriadené colnice.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
§ 41
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť práce, miezd a sociálnej politiky.
§ 42
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
a)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy jednotných zásad pracovnoprávnych vzťahov, najmä úprav pracovných podmienok a pracovného času, a návrhy systému regulácie rozmiestňovania pracovných síl, zásad politiky zamestnanosti, produktivity a racionalizácie práce, reprodukcie pracovných síl a ich kvalifikácie;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zabezpečenie náboru pracovných síl pre organizácie, ktoré plnia úlohy ustanovené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky ako prednostné;
c)
v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky navrhuje vláde Československej socialistickej republiky po prerokovaní s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík pohyb pracovných síl medzi republikami;
d)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky medzištátne dohody o pracovnej výpomoci a úpravu zásadných otázok zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov v Československej socialistickej republike a československých občanov v zahraničí;
e)
vydáva vo veciach uvedených pod písm. a) až d) na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 43
(1)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
a)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy a podľa ich smerníc ustanovuje jednotné zásady usmerňovania mzdového vývoja, mzdových sústav, poskytovania výhod naturálnej povahy a náhrad výdavkov spojených s výkonom práce, normovania spotreby práce a mzdovej kontroly;
b)
v súlade s uvedenými smernicami vlády Československej socialistickej republiky vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú
- mzdové tarify, druhy a výšky príplatkov k mzdám a podmienky ich priznávania,
- spôsob regulácie miezd,
- náhrady výdavkov spojených s výkonom práce a
- príspevky pri nástupe do pracovného pomeru a pri jeho rozviazaní.
(2)
Ostatné federálne ústredné orgány a ústredné orgány republík môžu vydávať predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) v rozsahu a za podmienok dohodnutých s ministrom práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky, a pokiaľ ide o ústredné orgány republík, tiež s príslušným ministrom práce a sociálnych vecí republiky.
§ 44
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia smerujúce k plneniu úloh federácie v oblasti sociálnej politiky, najmä v oblasti sociálneho a nemocenského zabezpečenia obyvateľstva, spoločenskej starostlivosti o rodinu a mládež a vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj populácie, a zásady štátnej bytovej politiky zo sociálnych hľadísk;
b)
vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v zákonoch o sociálnom zabezpečení*) všeobecne záväzné právne predpisy, pokiaľ ide o dôchodkové zabezpečenie (poistenie), zabezpečenie matky a dieťaťa, zabezpečenie v chorobe a zaopatrovací príspevok členov rodín občanov konajúcich službu v ozbrojených silách.
Federálny cenový úrad
§ 45
Federálny cenový úrad je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien.
§ 46
Federálny cenový úrad
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady cenovej politiky a smernice pre úpravy cien;
b)
navrhuje smernice na vypracovanie plánu vývoja cien;
c)
navrhuje plán vývoja cien ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
§ 47
Federálny cenový úrad vydáva na základe tohto zákona
a)
všeobecne záväzné právne predpisy na tvorbu a kontrolu cien;
b)
podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky všeobecne záväzné právne predpisy o pôsobnosti pri tvorbe a kontrole cien.
§ 48
Federálny cenový úrad
a)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky ceny nových výrobkov, služieb, výkonov a prác (ďalej len „výrobky a služby“) a zmeny cien, ktorých určenie si vláda Československej socialistickej republiky vyhradila;
b)
určuje ceny, ktoré musia byť jednotné vzhľadom na ich význam v ekonomike Československej socialistickej republiky; zoznam surovín, výrobkov a služieb, ktorých ceny sa budú takto určovať, ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením;
c)
môže v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien poveriť určením cien nových výrobkov a služieb a ich zmien iné orgány a po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj organizácie;
d)
riadi a koordinuje prípravu a uskutočňovanie opatrení prijatých vládou Československej socialistickej republiky v oblasti cien.
§ 49
Federálny cenový úrad koordinuje plány a ustanovuje rozhodujúce úlohy v kontrole cien; má právo ukladať cenovým orgánom republík vykonanie osobitných cenových kontrol na overenie správnosti podkladov predkladaných organizáciami pre cenové opatrenia.
§ 50
Federálny cenový úrad ustanovuje, ktoré podklady sú povinné predkladať orgány a organizácie pri tvorbe cien.
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj
§ 51
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technického a investičného rozvoja.
§ 52
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj sa zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej vedecko-technickej a investičnej politiky tým, že
a)
v oblasti vedecko-technickej politiky
1.
organizuje prípravu návrhov štátnej vedecko-technickej politiky Československej socialistickej republiky a predkladá ich vláde Československej socialistickej republiky včítane zásad jej zabezpečenia;
2.
podľa zásad ustanovených na prípravu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a podľa osobitných smerníc vlády Československej socialistickej republiky riadi prípravu, spracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh jednotného plánu rozvoja vedy a techniky;
3.
riadi a koordinuje postup zabezpečovania štátnych programov a niektorých úloh technického rozvoja schválených vládou Československej socialistickej republiky a financovaných zo štátneho rozpočtu federácie a rozhoduje o forme úhrady nákladov na riešenie týchto úloh, sleduje ich plnenie a kontroluje hospodárne využitie prostriedkov na ne vynakladaných;
4.
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike, výskumu a vývoja; na vykonanie týchto zásad vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečuje utváranie a činnosť jednotnej sústavy výskumných a vývojových pracovísk a sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií;
5.
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky koncepciu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckého a technického rozvoja, včítane licenčnej politiky a technickej pomoci, a jej zabezpečenie; túto spoluprácu organizuje;
b)
v oblasti investičnej politiky
1.
pripravuje komplexné technicko-ekonomické podklady pre koncepciu štátnej investičnej politiky a spracúva návrhy koncepcie štátnej bytovej politiky;
2.
spracúva návrh štátneho plánu projektových prác včítane typizácie na základe plánov republík a plánov federálne riadených odvetví;
3.
v súlade so zámermi štátnej technickej a investičnej politiky vykonáva štátnu expertízu investícií v odvetviach riadených federálnymi orgánmi a investícií federálneho významu, určených vládou Československej socialistickej republiky;
4.
sleduje realizáciu investícií federálneho významu vo federálne riadených odvetviach a navrhuje vláde Československej socialistickej republiky potrebné opatrenia, prípadne tieto opatrenia vykonáva;
5.
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti investičnej výstavby a životného prostredia;
6.
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej technickej politiky na rozvoj výrobnej a materiálovej základne stavebníctva.
§ 53
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy na úseku
a)
riadenia projektovej, inžinierskej, investorskej a typizačnej činnosti,
b)
prípravy, vykonávania a vyhodnocovania investícií,
c)
rozpočtovania v investičnej výstavbe,
d)
určovania ekonomickej efektívnosti investičnej výstavby a jej kvality.
§ 54
(1)
Ministrovi Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj je podriadený Úrad pre patenty a vynálezy a Úrad pre normalizáciu a meranie; ich postavenie a pôsobnosť ustanovujú osobitné predpisy.
(2)
Ministrovi Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj je podriadená Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „komisia“). Komisia je federálnym orgánom štátnej správy. Jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Do pôsobnosti komisie patrí
a)
spracúvať návrh československého jadrového programu a návrh rozsahu a rozdelenia prostriedkov na jeho zabezpečenie a v spolupráci s federálnymi orgánmi a orgánmi republík zabezpečovať jeho plnenie;
b)
schvaľovať použitie štiepnych materiálov, vyjadrovať sa k ich dovozu a vývozu a evidovať ich;
c)
vydávať na základe tohto zákona v spolupráci s Federálnym ministerstvom palív a energetiky všeobecne záväzné právne predpisy o jadrovej bezpečnosti pri projektovaní, výstavbe a prevádzke jadrových zariadení, zabezpečovať evidenciu o rádioaktívnych látkach a štiepnych materiáloch a dozerať na zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov;
d)
plniť v oblasti jadrovej techniky úlohy medzinárodnej spolupráce.
Federálne ministerstvo palív a energetiky
§ 55
Federálne ministerstvo palív a energetiky je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť ťažby tuhých palív, ťažby nafty a zemného plynu, ťažby a úpravy rádioaktívnych surovín, plynárenstva, včítane nadriadenej plynovodnej sústavy, a energetiky, včítane nadriadenej energetickej sústavy.
§ 56
Federálne ministerstvo palív a energetiky sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených, tým, že
a)
plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;
b)
riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;
c)
riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;
d)
určuje racionálne využívanie palivovo-energetickej základne Československej socialistickej republiky a zabezpečuje palivovo-energetickú bilanciu;
e)
riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;
f)
riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;
g)
v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;
h)
riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;
i)
realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.
§ 57
Federálne ministerstvo palív a energetiky schvaľuje na úseku ťažby a spracovania rádioaktívnych surovín projektovanie a financovanie geologických prác podľa osobitných predpisov, vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o klasifikácii a evidencii zásob rádioaktívnych surovín a preskúmava a schvaľuje výpočty zásob týchto surovín.
§ 58
Federálne ministerstvo palív a energetiky spracúva zásady ochrany a využitia nerastného bohatstva v ním riadených odvetviach.
§ 59
Federálnemu ministerstvu palív a energetiky je podriadená Štátna energetická inšpekcia.
§ 60
Federálne ministerstvo palív a energetiky riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne
a)
ťažby tuhých palív, ťažby nafty a zemného plynu;
b)
energetiky, včítane jadrovej energetiky a nadriadenej energetickej sústavy;
c)
ťažby a úpravy rádioaktívnych surovín;
d)
plynárenstva, včítane nadriadenej plynovodnej sústavy.
§ 61
Federálne ministerstvo palív a energetiky po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva
§ 62
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť hutníctva železa a neželezných kovov, strojárskej výroby, ťažby a úpravy rúd a magnezitu.
§ 63
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených, tým, že
a)
plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;
b)
riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;
c)
riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;
d)
riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;
e)
riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky pre zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;
f)
v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;
g)
riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;
h)
realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.
§ 64
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy.*)
§ 65
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne
a)
hutníctva železa a neželezných kovov,
b)
strojárskej výroby,
c)
ťažby a úpravy rúd a magnezitu.
§ 66
Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
§ 67
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť poľnohospodárstva a výživy.
§ 68
(1)
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy spracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu; opiera sa pritom najmä o technicko-ekonomické koncepcie rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby republík.
(2)
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
a)
spracúva návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie poľnohospodárstva a výživy;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky vybrané akcie z oblasti vedeckej, technickej a investičnej politiky v odvetví poľnohospodárstva a výživy, ktoré sú dôležité pre celú federáciu a na ktoré sa majú poskytnúť dotácie alebo subvencie zo štátneho rozpočtu federácie.
§ 69
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
a)
po prerokovaní so zúčastnenými federálnymi orgánmi navrhuje vláde Československej socialistickej republiky ako súčasť jednotnej hospodárskej politiky zásady ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle s výnimkou daní, odvodov a poplatkov;
b)
zodpovedá za dodržiavanie bilancií štátnych fondov mäsa a obilnín, záväzných na celom území Československej socialistickej republiky, a centrálneho fondu krmív, prípadne navrhuje ich zmeny;
c)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia na zabezpečenie jednoty a hospodárskej efektívnosti československého trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, najmä vo vzťahu k zahraničnému obchodu, na ochranu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a na plynulé zásobovanie obyvateľstva potravinami a dbá v spolupráci s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík o ich vykonávanie;
d)
zabezpečuje riešenie medzinárodných normalizačných úloh pre odvetvia poľnohospodárstva a výživy;
e)
zabezpečuje jednotné vykonávanie štátneho skúšobníctva a normalizácie v odvetví poľnohospodárstva a výživy; dbá o zabezpečenie odvetvia poľnohospodárstva a výživy technikou a inými dôležitými materiálnymi prostriedkami a predkladá v tomto smere vláde Československej socialistickej republiky návrhy opatrení.
§ 70
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch
a)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy o veterinárnej ochrane a rastlinolekárskej ochrane (vonkajšej karanténe) na dovoz, prevoz a vývoz;*)
b)
vyhlasuje zoznam škodcov vnútornej karantény;**)
c)
povoľuje výrobu prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj ich dovoz a uvádzanie do obehu.***)
Federálne ministerstvo dopravy
§ 71
Federálne ministerstvo dopravy je federálnym ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy ustanovených týmto zákonom.
§ 72
(1)
Federálne ministerstvo dopravy predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad štátnej dopravnej politiky a koncepcií rozvoja dopravnej sústavy.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy
a)
plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov v odboroch železničnej dopravy, civilného letectva, diaľníc a riečnej dopravy, pokiaľ obstaráva aj zahraničnú prepravu; zostavuje návrhy plánov prepravy nákladov a osôb;
b)
spracúva zásady technickej politiky dopravy a návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie dopravy;
c)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na dopravné investície financované zo štátneho rozpočtu federácie;
d)
v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien v doprave, predkladá návrhy taríf a tarifných pravidiel v doprave a po schválení ich vyhlasuje; ustanovuje medzinárodné tarify v doprave;
e)
riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;
f)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky koncepciu zapojenia dopravy do medzinárodnej deľby práce, kooperácie v doprave, špecializácie vedecko-technickej spolupráce a výskumu; zabezpečuje a koordinuje jednotný postup československej dopravy v oblasti medzinárodnej deľby práce.
§ 73
Federálne ministerstvo dopravy
a)
vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach všetkých druhov dopravy a dopravných ciest;
b)
navrhuje štátne normy a schvaľuje odborové normy pre technickú spôsobilosť dopravných prostriedkov, zariadení a dopravných ciest.
§ 74
(1)
Federálne ministerstvo dopravy riadi
a)
organizácie odboru železničnej dopravy;
b)
podniky leteckej dopravy a na letecké práce a organizácie na výstavbu, správu a údržbu dopravných letísk a leteckých pozemných zariadení a na výkon leteckých prevádzkových a zabezpečovacích služieb;
c)
organizácie obstarávajúce správu diaľníc;
d)
podniky riečnej dopravy, pokiaľ obstarávajú aj zahraničnú prepravu.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje ich organizačné usporiadanie; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.
§ 75
Federálne ministerstvo dopravy riadi odbornú prípravu a zabezpečuje mobilizačnú a bojovú pripravenosť železničného vojska.
§ 76
(1)
Federálne ministerstvo dopravy vykonáva štátnu správu a štátny odborný dozor vo veciach
a)
celoštátnych dráh a vlečiek,
b)
civilného letectva,
c)
diaľníc,
d)
riečnej plavby.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy vykonáva štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh.*)
(3)
Federálne ministerstvo dopravy plní funkciu námorného úradu Československej socialistickej republiky, najmä udeľuje právo plávať pod československou vlajkou, vydáva osvedčenia o spôsobilosti na plavbu a vykonáva štátny dozor nad námornou plavbou.**)
Federálne ministerstvo spojov
§ 77
Federálne ministerstvo spojov je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť spojov (pôšt a telekomunikácií).
§ 78
Federálne ministerstvo spojov
a)
plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;
b)
predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh koncepcií rozvoja a hospodárskej politiky spojov;
c)
spracúva zásady technickej a investičnej politiky a návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie spojov;
d)
v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien v spojoch, spracúva návrhy taríf a tarifných pravidiel v odvetví spojov a po schválení ich vyhlasuje; určuje medzinárodné tarify spojov;
e)
riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy.
§ 79
(1)
Federálne ministerstvo spojov
a)
vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v poštovom zákone a v zákone o telekomunikáciách všeobecne záväzné právne predpisy a jednotné pravidlá na výkon poštovej a telekomunikačnej prevádzky a činností s tým súvisiacich;
b)
vykonáva štátnu správu podľa poštového zákona a zákona o telekomunikáciách.
(2)
Federálne ministerstvo spojov vydáva poštové známky a iné poštové ceniny.
§ 80
(1)
Federálne ministerstvo spojov organizuje a riadi jednotnú sústavu spojov.
(2)
Federálne ministerstvo spojov zriaďuje na účinné riadenie spojov nevyhnutné orgány, predovšetkým ústredné riaditeľstvá spojov, ktoré v určenom rozsahu vykonávajú správne a hospodárske funkcie na území republík.
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky
§ 81
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kontroly a vrcholným orgánom v sústave ľudových kontrol s pôsobnosťou podľa nasledujúcich ustanovení.
§ 82
Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky patrí
a)
kontrola orgánov a organizácií spadajúcich do pôsobnosti federácie, t. j.
- ústredných a nižších orgánov federálnej štátnej správy,
- hospodárskych a iných organizácií riadených federálnymi orgánmi;
b)
v súčinnosti s výbormi ľudovej kontroly republík kontrola plnenia opatrení vlády Československej socialistickej republiky, a to aj u orgánov a organizácií patriacich do pôsobnosti republík.
§ 83
Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ďalej patrí
a)
koordinovať činnosť výborov ľudovej kontroly republík, zjednocovať ich postup a spolupracovať s ostatnými federálnymi orgánmi štátnej správy vykonávajúcimi kontrolu;
b)
organizovať spoločné kontrolné akcie federálnych orgánov a orgánov republík;
c)
starať sa o výskum v odbore kontroly a o školenie a výchovu kontrolných pracovníkov;
d)
rozvíjať medzinárodné styky v odbore kontroly.
§ 84
(1)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky predkladá vláde Československej socialistickej republiky a v oblasti obrany Rade obrany štátu plány kontrolnej činnosti.
(2)
V plánoch kontrolnej činnosti môžu byť v súčinnosti s orgánmi republík zahrnuté aj kontrolné úlohy orgánov v pôsobnosti republík, pokiaľ sa nimi majú zabezpečiť kontrolné akcie v oblastiach a činnostiach základnej dôležitosti pre celú Československú socialistickú republiku.
(3)
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky má právo požadovať na Výbore ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonanie kontroly nevyhnutnej na plnenie úloh Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a jeho orgánov.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 85
(1)
Podrobnejšie vymedzenie úloh federálnych ministerstiev, zásad ich činnosti a organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.
(2)
Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví po dohode s vládami oboch republík, ktoré ústavy a zariadenia (rozpočtové a príspevkové organizácie) budú podriadené jednotlivým federálnym ministerstvám.
§ 86
Federálne ministerstvá dbajú, aby sa stavy ich pracovníkov primerane skladali z občanov oboch republík a vytvárajú pre to všestranné podmienky.
§ 87
Federálne ministerstvo financií vydáva na základe zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky predpisy o odpisoch zo základných prostriedkov (§ 57 ods. 4 a § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.).
§ 88
(1)
O Výbore ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky a o oprávneniach a povinnostiach pracovníkov jeho aparátu platia až do vydania zákona, ktorým sa upraví výkon kontroly, primerane ustanovenia zákona č. 70/1967 Zb. v znení zákona č. 85/1968 Zb. o Ústrednej komisii ľudovej kontroly a o pracovníkoch jej aparátu; Ústredná komisia ľudovej kontroly sa zrušuje.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z doterajších federálnych výborov a Ústrednej komisie ľudovej kontroly na príslušné novozriadené federálne ústredné orgány.
§ 89
Zrušujú sa tieto predpisy, prípadne ich doteraz nezrušené časti, v znení predpisov ich meniacich a dopĺňajúcich:
1.
ústavný dekrét č. 1/1945 Zb. o novej organizácii vlády a ministerstiev v prechodnom čase;
2.
vládne nariadenie č. 74/1951 Zb., ktorým sa zriaďujú ministerstvá;
3.
vládne nariadenie č. 13/1952 Zb. o správe spojov;
4.
vládne nariadenie č. 19/1956 Zb. o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy;
5.
zákonné opatrenie č. 3/1963 Zb. o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov;
6.
zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov;
7.
zákon č. 29/1967 Zb. o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy;
8.
zákonné opatrenie č. 81/1967 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva;
9.
zákon č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov s výnimkou § 18 a 19.
§ 90
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.
*)
Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).
**)
Pôsobnosť finančných správ, prípadne odborov štátnych financií v oblasti finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode zostáva týmto ustanovením nedotknutá.
*)
Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení neskorších predpisov.
*)
Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy.
*)
§ 8 zákona č. 66/1969 Zb. o veterinárnej starostlivosti, § 21 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
**)
§ 23 ods. 1 prvá veta zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
***)
§ 27 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
*)
§ 20 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.
**)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe.