Predpis bol zrušený predpisom 369/1990 Zb.

131/1970 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978 do 23.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov
Článok 5
(2)
Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.
(3)
Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Článok 22
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 85/1968 Zb. a zákonov SNR č. 72/1969 Zb. a č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
6.
Ustanovenia § 30 ods. 1, § 67 ods. 2 písm. c), § 68 ods. 2 písm. a) a druhých viet § 73 ods. 1 a 2 sa zrušujú.
Článok 23
Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
1.
Ustanovenia čl. 1, čl. 5 ods. 1 a čl. 7 sa zrušujú.
2.
Článok 4 znie:
„Čl.2
O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti a ochrany verejného poriadku.“.
3.
Článok 5 ods. 3 znie:
(3) Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky."
4.
Z prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 2 až 19, 25, 60 až 65, 69 až 72, 92 až 111, 113, 115 až 117, 120, 122 až 141, 143 až 145, 162 až 167, 185, 187, 192 a 193, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 26
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
§ 23
(1)
Kde sa v zákone č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a ďalej v zákone Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, v zákone Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich, prípadne v iných predpisoch uvádzajú komisie ľudovej kontroly národných výborov alebo kde sa tým rozumejú pod všeobecným označením „komisie“, ide o výbory ľudovej kontroly.
Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.
Príloha zákona SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Pol. Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej správy SSR na krajské národné výbory
podľa predmet pôsobnosti
predpisu § (čl.)
1 2 3 4 5
územného plánovania a stavebného poriadku
1 zák. č. 84/1958 Zb. a vyhl. č. 153/1959 Ú. v. § 8 ods. 2 obstrávanie územných plánov rajonóv, pokiaľ presahujú obvod okresu
2 zák. č. 84/1958 Zb. § 8 ods. 5 určovanie hlavných úloh, zásad a požiadaviek na vypracovanie jednotlivých územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
3 § 9 ods. 1 schvaľovanie územných plánov rajónov a predkladanie územných plánov, ktorých schválenie si vyhradila vláda
4 § 9 ods. 3 vyhradzovanie si schvaľovania územných plánov sídlisk poľnohospodárskeho charakteru
5 § 9 ods. 4 vedenie konanie o územných plánoch rajónov, ktorých schválenie si vyhradila vláda; poverenie národných výborov prerokovaním jednotlivých otázok
6 § 11 ods. 3 vyhradzovanie si vydania územného rozhodnutia
7 vyhl. č. 144/1959 Ú. v. § 21 písm. e) vykonávanie funkcie stavebného úradu, ak sa stavba uskutočňuje v obvode niekoľkých stavebných úradov na území viacerých okresov
8 vyhl. č. 153/1959 Ú. v. § 10 ukladanie a evidencia územných plánov rajónov presahujúcich obvod okresu
9 § 14 ods. 2 účasť na preverovaní zastavovacích plánov vo vyhradených prípadoch
10 § 15 ods. 6 vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby vo vyhradených prípadoch
11 § 16 ods. 2 vydávanie rozhodnutí o chránených územiach alebo objektoch a ochranných pásmach vo vyhradených prípadoch
12 vyhl. č. 108/1966 Zb. § 2 ods. 1 udeľovanie oprávnení na projektovú činnosť organizáciám
13 Zrušená od 1. 1. 1972.
14 vl. nariadenie č. 9/1968 Zb. § 3 ods. 2 udeľovanie súhlasu okresným národným výborom na zriadovanie útvarov územného plánovania a architektúry
pracovných síl
15 zák. č. 70/1958 Zb. a § 8 ods. 1 určenie plánov zvyšovania zamestnanosti žien
vl. nar. č. 92/1958 Zb. § 20 ods. 3
16 vl. nar. č. 92/1958 Zb. § 4 ods. 4 vykonávanie sústavnej kontroly opatrení okresných národných výborov na zabezpečenie zamestnania uchádzačov o prácu
17 § 26 poskytovanie pomoci okresným národným výborom pri výkone dozoru nad zamestnávaním pracovníkov
18 vyhl. č. 57/1959 Ú. v. v znení vyhl. č. 49/1970 Zb. § 4 ods. 2 udeľovanie súhlasu na poskytovanie náborového príspevku pracovníkom
19 pokyny Min. poľ. a výživy por. č. 41/1967 Vestník Min. poľn. a výživy čl. I až IV určovanie podmienok náboru poľn. a výživy pre organizovanie brigád por. na zber chmeľu a ich č. 41/1967 hmotného zabezpečenia
využitie nerastného bohatstva
20 Zrušená od 1. 1. 1972.
energetiky
21 zák. č. 79/1957 Zb. a § 12 ods. 1 udeľovanie súhlasu na zrušenie, dlhodobé zastavenie alebo premiestnenie závodného energetického diela alebo jeho časti
vyhl. č. 9/1958 Ú. v. § 12 ods. 1 a 2
22 zák. č. 79/1957 Zb. § 13 nariaďovanie, aby závodné energetické dielo, ktorého prevádzka bola zastavená, bolo opäť uvedené do prevádzky
23 zák. č. 67/1960 Zb. § 21 písm. a) určovanie poradia gazifikácie miest a schvaľovanie príslušných vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest, a rozhodovanie o určení miest spotreby plynu dodávaného v tlakových nádobách
24 vyhl. č. 38/1963 Zb. § 7 rozhodovanie o určení investora, prípadne prevádzateľa zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, ak medzi orgánmi a organizáciami nedôjde k dohode na úrovni okresného národného výboru
25 § 17 organizovanie združenej investičnej výstavby zariadení na výrobu a rozvod tepla slúžiacich viacerým spotrebiteľom; rozhodovanie o investorstve a o podiele zúčastnených organizácií na investičných nákladoch, ak nedôjde medzi nimi na úrovni okresného národného výboru k dohode
26 vl. uzn. č. 321/1963 čl. V písm. a) až h) vykonávanie príslušných úloh, najmä organizačnej a koordinačnej povahy, na úseku zásobovania teplom
financií a správy ochrany národného majetku
27 vyhl. č. 104/1966 Zb. § 14 písm. c) určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri uzavieraní hospodárskych zmlúv o prevode správy národného majetku
28 § 16. ods. 2 udeľovanie súhlasu národným výborom a organizáciám nimi riadeným na uzavretie zmlúv o prevode vlastníctva k veciam v národnom majetku a určovanie, v ktorých prípadoch takýto súhlas nie je potrebný
29 § 21 ods. 3 určovanie obmedzení národných výborov pri odpúšťaní pohľadávok štátu a pri upúšťaní od ich vymáhania
30 § 30 ods. 2 písm. c) určovanie obmedzení právomoci okresných národných výborov pri bezodplatnom nadobúdaní vecí od občanov
31 vyhl. č. 66/1966 Zb. § 5 ods. 2 určovanie ďalších miest, v ktorých k cene bytu môže národný výbor určiť prirážku do 15 %
32 § 5 ods. 3 povoľovanie zvýšenia hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu, a to pre určitý okres
školstva
33-49 Zrušené od 1. 9. 1978.
kultúry a informácií
50 Zrušená od 1. 1. 1972.
51 zák. SNR č. 109/1961 Zb. § 6 ods. 1 vypracúvanie plánu siete múzeí a galérií a určovanie, ktoré z nich plnia aj vedeckovýskumné úlohy a poskytujú odbornú metodickú pomoc ostatným múzeám a galériám
52 § 6 ods. 2 určovanie obvodu pôsobnosti jednotlivých múzeí a galérií, ako aj zbernej oblasti múzeí po dohode s príslušnými národnými výbormi
53 § 9 ods. 5 udeľovanie súhlasu na vydanie organizačného poriadku múzeí a galérií v správe národných výborov
54 zák. c. 52/1959 zb. § 11 ods. 2 zriaďovanie špecializovaných osvetových zariadení a udeľovanie súhlasu na zriaďovanie takýchto zariadení orgánom spoločenských organizácií združených v Národnom fronte a jednotným roľníckym družstvám
55 vl. nar. č. 219/1949 Zb. v spojitosti s vl. nar. č. 70/1968 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice rím. kat. a gr. vl. nar. kat. cirkvi
56 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
57 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
58 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice rím. kat. a gr. kat. cirkvi
59 vl. nar. č. 220/1949 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice československej cirkvi
60 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice československej cirkvi
61 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice československej cirkvi
62 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice československej cirkvi
63 vl. nar. č. 221/1949 Zb. § 11 ods. 3 pridávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice evanjelických cirkví
64 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
65 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice evanjelických cirkví
66 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice evanjelických cirkví
67 vl. nar. č. 222/1949 Zb. § 11 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice pravoslávnej cirkvi
68 § 16 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
69 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice pravoslávnej cirkvi
70 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice pravoslávnej cirkvi
71 vl. nar. č. 223/1949 Zb. § 14 ods. 3 priznávanie hodnostného prídavku duchovným II. stupnice náboženských spoločností
72 § 16 ods. 1 udeľovanie štátneho súhlasu na výkon duchovenskej činnosti u duchovných II. stupnice náboženských spoločností
73 § 17 ods. 2 udeľovanie štátneho súhlasu na ustanovenie duchovných II. stupnice náboženských spoločností
74 § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti ČSSR duchovnými II. stupnice náboženských spoločností
75 zák. č. 94/1949 Zb. § 5 vydávanie oprávnení na rozširovanie neperiodických publikácií
76 vyhl. č. 192/1958 Ú. v. § 11 vedenie evidencie okresných tlačiarní
77 zák. č. 81/1966 Zb. § 5 ods. 2 registrácia ostatnej periodickej tlače
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti
78-81 Zrušené od 1. 1. 1976.
obrany štátu
82 zák. č. 169/1949 Zb. § 18 ods. 1 vymenúvanie a odvolávanie správcu vojenského újazdného úradu po dohode s vojenskou správou
83 vl. nar. č. 21/1958 Zb. § 9 ods. 1 písm. b) vymenúvania člena do krajskej odvodnej komisie
84 zák. č. 169/1949 Zb. § 1 ods. 2 vyjadrovanie sa k zriaďovaniu vojenských újazdov
85 § 1 ods. 3 vytyčovanie hraníc vojenského újazdu po dohode s krajskou vojenskou správou a po vyjadrení sa príslušného krajského súdu
všeobecnej vnútornej správy
86 zák. č. 114/1967 Zb. plnenie úloh pri príprave všeobecných volieb do národných výborov dopravy
dopravy
87 vl. nar. č. 36/1951 Zb. § 10 ods. 4 ukladanie úprav cestovného poriadku pri jednotlivom spoji dopravnému podniku, ak to vyžaduje všeobecný záujem
88 § 11 ods. 2 udeľovanie súhlasu na otvorenie, prípadne na trvalé zastavenie dopravy alebo na podstatné zmeny prevádzky, pokiaľ sa tieto skutočnosti odchyľujú od vykonávacích plánov
89 vyhl. č. 202/1952 Ú. v. § 18 ods. 1 udeľovanie povolenia na dopravu podľa § 16 vyhl. v znení čl. I bod 1 ods. 2 písm. b) vyhl. č. 146/1968 Zb.
90 vyhl. č. 119/1962 Zb. § 11 ods. 1 kontrola dodržiavania vyhlášky č. 119/1962 Zb. u všetkých držiteľov cestných vozidiel pre motorovú dopravu
91 vyhl. č. 83/1961 Zb. § 29 písm. h) prerokúvanie každého smrteľného pracovného úrazu, ku ktorému došlo v podriadených závodoch, a to bezprostredne po zistení zdroja a príčiny úrazu, a ukladanie potrebných opatrení na základe výsledkov rokovania
cestného hospodárstva
92 vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963 § 4 ods. 2 písm. a) povoľovanie prepráv zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov po cestách, pokiaľ presahujú územný obvod okresu
93 § 4 ods. 2 písm. b) povoľovanie uzávierok a nariaďovanie obchádzok na cestách I. triedy
94 § 4 ods. 2 písm. c) súčinnosť pri rozhodovaní o úpravách ciest I. triedy podľa § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
95 smernice Min. dopravy V 1/1962 III/2 str. 34 vykonávanie ročnej kontroly údržby cestnej siete za účelom usmerňovania finančných prídelov, prípadne i materiálnych prostriedkov pre údržbu
96 odborová norma ON 73 6220 čl. 17 a 22 zakladanie, vedenie a doplňovanie pasportu mostov na cestách
97 čl. 158 a 160 vykonávanie hlavných prehliadok cestných mostov v pravidelných obdobiach a vykonávanie mimoriadnych prehliadok odborným mostným technikom