77/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKON
Českej národnej rady
z 8. júla 1969
o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Na zvýšenie starostlivosti o pôdu a jej úrodnosť sa zriaďuje pri Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky Štátny fond na zúrodnenie pôdy (ďalej len „Fond“).
(2)
Fond vo všetkých veciach spravuje a v jeho mene koná Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky (ďalej len „správca Fondu“).
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami Fondu zodpovedá minister poľnohospodárstva a výživy vláde Českej socialistickej republiky a Českej národnej rade.
§ 2
Hospodárenie s prostriedkami Fondu kontroluje Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky.
§ 3
Správca Fondu zastavuje každoročne rozpočet a závierku Fondu, ktoré predkladá Ministerstvu financií Českej socialistickej republiky v lehotách určených na zostavovanie štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) a štátneho záverečného účtu na prerokovanie. Rozpočet a závierku Fondu pripojí Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky k návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu predkladaného vláde Českej socialistickej republiky a Českej národnej rade na schválenie. Súčasne so závierkou predloží správca Fondu vyhodnotenie Fondom vynaložených prostriedkov.
§ 4
Finančnými príjmami fondu sú:
a)
náhrady za odňatie súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu poľnohospodárskej výrobe, odvádzané do štátneho rozpočtu podľa § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „zákon“),
b)
prostriedky rozpočtované na výstavbu hlavných melioračných zariadení (kostry na odvodnenie a závlahy) a na úpravy vodných tokov v starostlivosti organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, pokiaľ tieto úpravy sú potrebné na vykonanie vodohospodárskych meliorácií a na priame zvýšenie výnosnosti poľnohospodárskych pozemkov (ďalej len „vodné toky“),
c)
časť dotácií z celkového objemu prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre odvetvie poľnohospodárstva vo výške predpokladanej na podporu výstavby melioračných detailov,
d)
prostriedky rozpočtované na údržbu hlavných melioračných zariadení,
e)
subvencie určené na rekultiváciu pôdy neinvestičného charakteru obsiahnuté v stabilizačných dotáciách pre poľnohospodárske podniky,
f)
prostriedky zo štátneho rozpočtu určené podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov na realizáciu týchto úprav,
g)
prostriedky, ktoré mali podľa § 3 zákona č. 61/1964 Zb. socialistické organizácie zaplatiť poľnohospodárskym podnikom za odvoz odpadkov, pokiaľ z rozličných príčin nedošlo k ich preplateniu.
§ 5
Ďalšími príjmami Fondu budú:
a)
úrok z prostriedkov Fondu uložených v Štátnej banke československej a z pôžičiek poskytnutých Fondom žiadateľom,
b)
splátky pôžičiek žiadateľov,
c)
splátky pôžičiek a príspevkov žiadateľov v prípadoch, keď bolo znemožnené poľnohospodárske využitie zúrodnenej pôdy,
d)
príjmy z hmotného postihu žiadateľov v prípadoch, keď sa prostriedky Fondu nevyužili podľa určených podmienok,
e)
ďalšie zdroje, pokiaľ ich určia osobitné predpisy.
§ 6
Pre finančné hospodárenie Fondu sa zriadi v Štátnej banke československej samostatný účet.
§ 7
(1)
Z finančných príjmov Fondu sa môžu poskytovať subvencie alebo pôžičky na
a)
výstavbu, rekonštrukciu a údržbu hlavných melioračných zariadení a úprav vodných tokov,
b)
plošné - systematické alebo sporadické odvodnenie pozemkov,
c)
závlahy všetkých druhov, včítane hnojivých závlah,
d)
terénne úpravy honov (odstraňovanie terénnych nerovností),
e)
úpravy ornej pôdy, lúk a pasienkov na trvalé zvýšenie úrodnosti pôd (zvýšenie vrstvy ornice a pod.),
f)
protierózne opatrenia,
g)
povážanie vhodných prírodnými alebo odpadovými hmotami na trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry (rybničné bahno, slieň, popolček, troska a pod.),
h)
odstraňovanie pevnôstok, zákopov, jám po bombardovaní a pod., pokiaľ sú na prekážku veľkovýrobnému spôsobu hospodárenia,
ch)
odstraňovanie demolícií, ktoré bránia hospodáreniu na scelených honoch,
i)
budovanie hnojísk, močovkových záchytiek a kompostární,
j)
melioračné vápnenie,
k)
pozemkové úpravy (zemné práce - zhŕňanie medzí, zahŕňanie úvozov, zrušenie ciest a ďalšie drobné práce strojmi),
l)
ostatné zúrodňovacie práce
- rekultivácia lúk a pasienkov (úpravy vodných pomerov, odstraňovanie kameňov, balvanov, krov, náletov drevín, terénne úpravy pôdy na prvý osev),
- rekultivácia nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy,
- čistenie rybníkov z dôvodu riešenia vodného režimu,
- rekultivácia piesočnatých pôd,
- technické úpravy pôdy (rekultivácia starých ciest, úvozov, skládok materiálu, materiálových jám a pod.),
terasovanie svahov,
m)
náklady na údržbu a prevádzku melioračných stavieb a zariadení.
(2)
Na rekultiváciu pozemkov, ktorú uskutočňuje investor podľa § 7 ods. 2 písm. g), § 11 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 53/1966 Zb., sa subvencia ani pôžičky neposkytujú. Tieto subvencie (pôžičky) sa neposkytujú ani účelovým rekultivačným podnikom v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky.
§ 8
(1)
O použití finančných prostriedkov Fondu na účely uvedené v § 7 zákona rozhoduje správca Fondu v súlade s investičnou a subvenčnou politikou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky.
(2)
Prostriedky poskytované z Fondu sú účelovo viazané. Žiadateľ je povinný použiť ich podľa určených podmienok (§ 9 ods. 1 zákona).
(3)
Prostriedky Fondu na inzifikáciu pôdneho fondu sa poskytujú buď ako subvencie, alebo ako pôžičky.
(4)
Výška a druh poskytovaných prostriedkov sa určí podľa efektívnosti a národohospodárskej účelnosti s prihliadnutím na podmienky výroby žiadateľa a jeho schopnosti zamýšľané akcie realizovať a využívať.
(5)
Subvencie poskytované Fondom majú charakter subvencií podmienečne nenávratných. Ak sa nevyužívajú podľa určených smerníc (§ 10 ods. 1 zákona) najmä na intenzívne a efektívne využívanie zúrodňovacích prác, je žiadateľ povinný subvenciu, prípadne jej časť vrátiť.
§ 9
(1)
Prostriedky Fondu sa poskytujú žiadateľom podľa podmienok určených v smerniciach, ktoré vydá minister poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s ministrom financií Českej socialistickej republiky. Žiadateľmi môžu byť socialistické organizácie hospodáriace na pôde, prípadne i jednotlivo hospodáriaci roľníci, ktorí sa združia k jednorazovému alebo trvalému vykonávaniu úprav poľnohospodárskej pôdy s cieľom jej zúrodnenia.
(2)
Na vykonávanie zúrodňovacích akcií celoštátneho významu (napr. skúšanie nových foriem v zúrodňovaní) sa môžu poskytovať prostriedky Fondu žiadateľom priamo.
§ 10
Zostatok finančných prostriedkov Fondu koncom roku neprepadá.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Dr. Jičínský v. v.

Ing. Rázl v. r.