Predpis bol zrušený predpisom 150/1970 Zb.

70/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1969 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 10. júna 1969
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zriaďuje sa Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len Najvyšší kontrolný úrad) ako kontrolný orgán Slovenskej národnej rady.
Prvá časť
Postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu
§ 2
(1)
Najvyšší kontrolný úrad vykonáva svoju činnosť v rámci kontrolnej pôsobnosti Slovenskej národnej rady.
(2)
Za svoju činnosť zodpovedá Slovenskej národnej rade.
(3)
Je nezávislý od výkonných orgánov Slovenskej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Do pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu patrí:
a)
preverovať tvorbu a použitie prostriedkov štátneho rozpočtu republiky,
b)
preverovať štátny záverečný účet republiky a predkladať Slovenskej národnej rade stanovisko k štátnemu záverečnému účtu republiky,
c)
kontrolovať hospodárenie s hmotnými a ostatnými prostriedkami republiky, vrátane finančných a hmotných rezerv, úverov a štátneho dlhu republiky,
d)
kontrolovať stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov a závažnejšie z nich vyšetrovať.
(2)
Najvyšší kontrolný úrad podľa požiadaviek Slovenskej národnej rady
a)
zisťuje, ako sa plnia jej zákony a uznesenia; zisťuje, ako sa plnia zákony Federálneho zhromaždenia a medzinárodné zmluvy, pokiaľ ich vykonávajú orgány Slovenskej socialistickej republiky,
b)
preveruje plnenie vybratých úloh strednodobého národohospodárskeho plánu,
c)
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo.
§ 4
Najvyšší kontrolný úrad ďalej zabezpečuje:
a)
zverejňovanie stanoviska k štátnemu záverečnému účtu republiky,
b)
zovšeobecňovanie a využívanie poznatkov o formách a metódach kontroly,
c)
výskum v odbore kontroly,
d)
rozvíjanie medzinárodných stykov v odbore kontroly, a to v spolupráci s kontrolným orgánom Federálneho zhromaždenia.
§ 5
(1)
Najvyšší kontrolný úrad je oprávnený vykonávať kontrolu v ústredných orgánoch štátnej správy republiky a podľa potreby v ich podriadených orgánoch a organizáciách a na národných výboroch; v družstevných a spoločenských organizáciách v rozsahu ich vzťahov k štátnemu rozpočtu republiky.
(2)
Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu sa nevzťahuje na činnosť súdov, orgánov štátnej arbitráže, prokuratúr a štátnych notárstiev s výnimkou ich hospodárenia.
Druhá časť
Organizácia Najvyššieho kontrolného úradu
§ 6
(1)
Najvyšší kontrolný úrad sa skladá z predsedu, podpredsedov, kontrolnej rady a pracovníkov.
(2)
Počet podpredsedov a členov kontrolnej rady určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 7
(1)
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu:
a)
riadi Najvyšší kontrolný úrad, zastupuje ho navonok a zodpovedá za jeho činnosť Slovenskej národnej rade,
b)
predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrhy plánov činnosti Najvyššieho kontrolného úradu a správy o výsledku jeho kontrolnej činnosti,
c)
má právo zúčastňovať sa na schôdzkach Slovenskej národnej rady, jej orgánov, vlády republiky a národných výborov. Ak požiada o slovo, udelí sa mu.
(2)
Predsedu zastupujú podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu.
§ 8
(1)
Predsedu volí tajným hlasovaním Slovenská národná rada na návrh svojho predsedníctva, a to na čas, ktorý sa zhoduje s jej volebným obdobím.
(2)
Predseda skladá do rúk predsedu Slovenskej národnej rady tento sľub: „Sľubujem na svoju česť, že budem zverenú funkciu vykonávať svedomite, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a dôsledne chrániť záujmy ľudu.“
(3)
Predseda zotrváva vo svojej funkcii až do uskutočnenia novej voľby; z funkcie ho môže odvolať Slovenská národná rada.
§ 9
(1)
Podpredsedov vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(2)
Podpredsedovia zotrvávajú vo svojich funkciách až do nového vymenovania.
§ 10
Platové náležitosti za výkon funkcie predsedu a podpredsedov určuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 11
(1)
Kontrolná rada (ďalej len rada) je poradným orgánom predsedu.
(2)
Rada prerokúva najmä:
a)
návrhy plánov činnosti Najvyššieho kontrolného úradu,
b)
stanovisko k štátnemu záverečnému účtu republiky,
c)
správy o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu,
d)
výsledky závažnejších kontrolných akcií.
(3)
Zasadnutia rady zvoláva a vedie predseda.
(4)
Spôsob rokovania rady upraví rokovací poriadok, ktorý vydá predseda.
§ 12
(1)
Členov rady vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu z popredných odborníkov teórie a praxe Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(2)
Člen rady nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, ktoré mu vyplývajú z pracovného alebo obdobného pomeru.
(3)
Organizácia, s ktorou je člen rady v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná umožniť mu výkon funkcie a poskytnúť mu za tým účelom potrebné pracovné voľno. Náhradu ušlého zárobku, cestovných a iných výdavkov poskytuje členom rady Najvyšší kontrolný úrad podľa všeobecných predpisov.
§ 13
Platové pomery a iné náležitosti pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu sa spravujú všeobecnými predpismi pre pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy. Mzdovú sústavu pracovníkov určuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu.
Tretia časť
Povinnosti a oprávnenia Najvyššieho kontrolného úradu
Súčinnosť kontrolovaných orgánov a organizácií
§ 14
Najvyšší kontrolný úrad je povinný
a)
zameriavať kontrolnú činnosť tak, aby jej výsledky pomáhali Slovenskej národnej rade plniť ústavné funkcie,
b)
postupovať pri kontrole tak, aby sa zabezpečila pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť kontrolných výsledkov, odhalili príčiny závad a zistila osobná zodpovednosť,
c)
prerokovať výsledky kontroly s pracovníkmi zodpovednými za vznik a trvanie zistených závad, vyžiadať si ich vysvetlenie a preveriť ich prípadné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti výsledkov kontroly,
d)
prerokovať výsledky kontroly s vedúcimi kontrolovaných orgánov a organizácií, prípadne s vedúcimi ich nadriadených orgánov.
§ 15
(1)
Najvyšší kontrolný úrad je oprávnený na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly, najmä požadovať od kontrolovaných orgánov a organizácií:
a)
aby mu umožnili vstup do všetkých objektov a zariadení,
b)
aby predložili v určených lehotách potrebné podklady, materiály, účtovné a iné písomnosti bez ohľadu na stupeň utajenia a podali pravdivé a úplné písomné a ústne informácie k zisťovaným skutočnostiam, ako aj vysvetlenie o príčinách zistených závad.
(2)
Na plnenie úloh môže Najvyšší kontrolný úrad požadovať od ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov výsledky nimi vykonaných previerok, revízií a rozborov, priberať znalcov alebo iných odborníkov, vyžadovať znalecké posudky a spolupracovať s vedeckými ústavmi, vysokými školami a inými inštitúciami. Znalci a iní odborníci majú v rozsahu daného poverenia práva a povinnosti v zmysle ustanovení odseku 1 písm. a), b), ako aj ustanovení § 14.
§ 16
(1)
Kontrolované i dožiadané orgány a organizácie, ich funkcionári a pracovníci sú povinní utvoriť Najvyššiemu kontrolnému úradu podmienky na výkon kontrolnej činnosti a poskytovať mu žiadanú pomoc.
(2)
Funkcionári a vedúci pracovníci kontrolovaných orgánov a organizácií sú povinní na žiadosť Najvyššieho kontrolného úradu prísť na prerokovanie výsledkov kontroly.
(3)
Kontrolované orgány a organizácie sú povinné odstraňovať zistené závady a ich príčiny bez prieťahu a o výsledku vykonaných opatrení podať Najvyššiemu kontrolnému úradu v určenej lehote písomnú správu.
(4)
Ak kontrolované orgány a organizácie zistené závady bez prieťahov neodstránia alebo nepodajú v určenej lehote Najvyššiemu kontrolnému úradu písomnú správu (odsek 3), Najvyšší kontrolný úrad upovedomí o tom vecne príslušný orgán alebo Slovenskú národnú radu.
§ 17
(1)
Osobám, ktoré v určenej lehote neutvoria podmienky na výkon kontroly alebo neposkytnú na požiadanie súčinnosť [§ 15 ods. 1 písm. a), b)], môže Najvyšší kontrolný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 1 000 Kčs. Poriadkovú pokutu možno opätovne uložiť, ak nebola povinnosť splnená ani v nanovo určenej lehote.
(2)
Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia ustanovenia zákona o správnom konaní.
(3)
Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu republiky.
Štvrtá časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18
Predseda, podpredsedovia, členovia rady a pracovníci sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorom sa dozvedia pri svojej činnosti. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení funkcie (pracovného pomeru). O pozbavení tejto povinnosti rozhoduje predseda; ak ide o pozbavenie tejto povinnosti u predsedu, rozhoduje o tom Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 19
(1)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady sa zrušuje.
(2)
Prostriedky určené plánom a rozpočtom pre Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady pripadajú Najvyššiemu kontrolnému úradu, ktorý preberá aj jej majetkové práva a povinnosti.
§ 20
Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanoví, ktorý orgán štátnej správy bude preskúmavať rozhodnutia Komisie ľudovej kontroly hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Komisie ľudovej kontroly Mestského národného výboru v Košiciach a komisií ľudovej kontroly okresných národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou, vydané podľa § 22 a § 24 zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly.
§ 21
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1967 Zb. o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady a z ustanovení zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly v znení zákona č. 85/1968 Zb.
a)
ustanovenia tretej časti zákona,
b)
ustanovenia prvej a šiestej časti a ustanovenia § 32 zákona, vzťahujúce sa na Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.
§ 22
Zrušuje sa ustanovenie § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.
§ 23
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.