57/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 5. júna 1969,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Prvá časť
§ 1
Ústava v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:
1.
Článok 86 ods. 1 znie:
„(1)
Národné výbory sú orgánmi štátnej moci a správy v obvodoch, ktoré určia zákony národných rád.“.
2.
Článok 91 znie:
„Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravujú v medziach ústavných zákonov Československej socialistickej republiky zákony národných rád.“.
Druhá časť
§ 2
Ústavný zákon č. 81/1968 Zb., ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov, sa mení takto:
1.
Článok 1 ods. 1 znie:
„(1)
Sudcov oprávnených zasadať v osobitných senátoch uskutočňujúcich prieskumové konanie podľa zákona o súdnej rehabilitácii volí pre Najvyšší súd a pre vyššie vojenské súdy Federálne zhromaždenie, pre krajské súdy v Českej socialistickej republike Česká národná rada a pre krajské súdy v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada.“
2.
Článok 2 znie:“.
„Sudcov krajských súdov a sudcov okresných súdov zvolia, prípadne odvolávajú v Českej socialistickej republike Česká národná rada a v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada. Na voľby sudcov okresných súdov sa primerane použijú ustanovenia o voľbách sudcov krajských súdov.“.
Tretia časť
§ 3
Predsedov a námestníkov okresných súdov a krajských súdov ustanovuje a odvoláva na návrh príslušného ministra spravodlivosti v Českej socialistickej republike Predsedníctvo Českej národnej rady, v Slovenskej socialistickej republike Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
Štvrtá časť
§ 4
Dokiaľ nebude vydaný ústavný zákon upravujúci organizáciu súdov a prokuratúry podľa čl. 145 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, môžu národné rady zákonom vykonávať nevyhnutné zmeny v sídlach a obvodoch súdov a štátnych notárstiev.
§ 5
(1)
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
(2)
Ustanovenia § 2 a 3 stratia účinnosť dňom, keď nadobudne účinnosť ústavný zákon o súdoch a prokuratúre podľa čl. 145 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.
Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.